ปีการศึกษา | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553  

แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) ประจำปีการศึกษา 2559

ลำดับ รายการ วันที่สำรวจ ผลสำรวจ
30 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเสวนาคณาจารย์ เพื่อเตรียมเสนอขอตำแหน่ง ผศ. และ รศ. 4 ส.ค. 60 คลิกที่นี่
29 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนางานประจำด้วยหลักการ Kaizen ครั้งที่ 1” 4 ส.ค. 60 คลิกที่นี่
28 แบบประเมิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลนักศึกษา (v.1) 2 ส.ค. 60 คลิกที่นี่
27 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ (Pre-College Program) คณะเกษตรศาสตร์ 29 - 30 ก.ค. 60 คลิกที่นี่
26 แบบประเมิน โครงการศึกษาดูงานบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 6 - 10 ก.ค. 60 คลิกที่นี่
25 แบบประเมิน โครงการสัมมนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เรื่อง “การพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อก้าวไปสู่ Smart Agriculture” 5 ก.ค. 60 คลิกที่นี่
24 แบบประเมิน พิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2560 22, 29, 30 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่
23 แบบประเมินโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา และพัฒนางานวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่
22 แบบประเมินการฝึกอบรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์การกรอก TOR & JA บนระบบ CMU - MIS 23 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่
21 แบบประเมินการฝึกอบรมการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ / ข้อควรปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหว 14 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่
20 แบบประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 พ.ค. 60 คลิกที่นี่
19 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันที่ 13 และ 28 เมษายน 2560 13, 28 เม.ย. 60 คลิกที่นี่
18 แบบประเมินผลโครงการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพที่ดีจากการทำงาน 5 เม.ย. 60 คลิกที่นี่
17 แบบประเมินผลโครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ 25 มี.ค. 60 คลิกที่นี่
16 แบบประเมินผลโครงการอบรม เรื่อง การบริหารงานที่เป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx 8 มี.ค. 60 คลิกที่นี่
15 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เรื่อง โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
3 มี.ค. 60 คลิกที่นี่
14 แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
13 การประเมินโครงการ 'โครงการพิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560'' 24 ก.พ. 60 คลิกที่นี่
12 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ : e-Action Plan ประจำปี 2560” 26 ม.ค. 60 คลิกที่นี่
11 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผังงาน (flowchart)” 12 ม.ค. 60 คลิกที่นี่
10 แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพการทำงานและการให้บริการของคณะเกษตรศาสตร์ และ ประเมินความผูกพันต่อองค์กร ประจำปี 2559 คลิกที่นี่
9 แบบประเมินผลกิจกรรม ''งานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2559'' 28 ธ.ค. 59 คลิกที่นี่
8 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานระบบใหม่ของบุคลากรทุกสายงาน” 22 - 23 ธ.ค. 59 คลิกที่นี่
7 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม” 24 พ.ย. 59 คลิกที่นี่
6 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบประมาณการเงินรายได้เพื่อการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 14 พ.ย. 59 คลิกที่นี่
5 แบบประเมินผล โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (เกี่ยวข้าว) ประจำปี 2559 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คลิกที่นี่
4 แบบประเมินผลโครงการ พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 23 ก.ย. 59 คลิกที่นี่
3 แบบประเมินผล โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2559 คลิกที่นี่
2 แบบประเมินผล โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปลูกข้าว) ประจำปี 2559 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 12 ส.ค. 59 คลิกที่นี่
1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ (Pre-College Program) คณะเกษตรศาสตร์ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 59 คลิกที่นี่
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666