ปีการศึกษา | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553  

แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ รายการ วันที่สำรวจ ผลสำรวจ
20 แบบประเมิน พิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2559 4, 11, 13 ก.ค. 59 คลิกที่นี่
19 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 15 มิ.ย. 59 คลิกที่นี่
18 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางปรับปรุงการสื่อสารผ่านระบบ CMU e - Document เพื่อลดความซ้ำซ้อน 19 พ.ค. 59 คลิกที่นี่
17 แบบประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีอำลาสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 เม.ย. 59 คลิกที่นี่
16 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ''โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 วันที่ 13 และ 22 เมษายน 2559 13, 22 เม.ย. 59 คลิกที่นี่
15 แบบประเมินผลโครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ 19 มี.ค. 59 คลิกที่นี่
14 แบบประเมินผลโครงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 13 มี.ค. 59 คลิกที่นี่
13 แบบประเมินความพึงพอใจในการนำองค์กรและบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 คลิกที่นี่
12 การประเมินโครงการ ''พิธีทำบุญครบรอบ 49 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559'' 25 ก.พ. 59 คลิกที่นี่
11 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินยืมทดรองจ่าย งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 ก.พ. 59 คลิกที่นี่
10 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ : e-Project” 15 ก.พ. 59 คลิกที่นี่
9 แบบประเมินผลโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและมารยาทการเข้าสู่สังคมระดับสากล 13 ก.พ. 59 คลิกที่นี่
8 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ Budget Management” 10 ก.พ. 59 คลิกที่นี่
7 แบบประเมินผลโครงการ ''ผู้บริหารพบปะบุคลากร และงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2558'' 29 ธ.ค. 58 คลิกที่นี่
6 แบบสอบถามความพึงพอใจและความคาดหวังของคณาจารย์ต่อทึ่มีต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่
5 แบบประเมินผล โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (เกี่ยวข้าว) ประจำปี 2558 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 22 พ.ย.58 คลิกที่นี่
4 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี 2560” 9 พ.ย.58 คลิกที่นี่
3 แบบประเมินผลโครงการ พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 30 ก.ย.58 คลิกที่นี่
2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบเบิกจ่ายงบประมาณและระบบรายงานงบประมาณเงินรายได้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน” 24 ก.ย.58 คลิกที่นี่
1 การประเมินความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) ปีงบประมาณ 2559 31 ส.ค.58 คลิกที่นี่
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666