ปีการศึกษา | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553  

แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ รายการ วันที่สำรวจ ผลสำรวจ
30 แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดกิจกรรมของหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในภาพรวมตลอดปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่
29 แบบประเมิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน” 5 ส.ค. 58 คลิกที่นี่
28 แบบประเมิน พิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2558 15, 21, 27 ก.ค. 58 คลิกที่นี่
27 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการด้านการพัสดุ ครั้งที่ 2 งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ก.ค. 58 คลิกที่นี่
26 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง โปรแกรมระบบจัดทำรายงาน SAR Online ระดับหลักสูตร (v.1) 28 พ.ค. 58 คลิกที่นี่
25 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ''โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 วันที่ 13 และ 24 เมษายน 2558 13, 24 เม.ย. 58 คลิกที่นี่
24 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ 27 ก.พ.58 คลิกที่นี่
23 แบบประเมินผลโครงการ ''โครงการพิธีทำบุญครบรอบการจัดตั้ง คณะเกษตรศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ ๕๑ และทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนบูรณะพระพุทธแก้วศิวะฤทธิ์ ศรีนครพิงค์ และสร้างลานปฏิบัติธรรม'' 25 ก.พ.58 คลิกที่นี่
22 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 4 ก.พ.58 คลิกที่นี่
21 แบบประเมินผลโครงการ ''ผู้บริหารพบปะบุคลากร และงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2557 '' 15 ม.ค. 58 คลิกที่นี่
20 แบบประเมินความพึงพอใจในการนำองค์กรและบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 15 ม.ค. 58 คลิกที่นี่
19 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 ธ.ค. 57 คลิกที่นี่
18 การประเมินการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 20 ธ.ค. 57 คลิกที่นี่
17 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการด้านการพัสดุ” 17 ธ.ค. 57 คลิกที่นี่
16 แบบประเมินผลโครงการ ประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 20 พ.ย. 57 คลิกที่นี่
15 แบบประเมินผลโครงการ พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 26 ก.ย. 57 คลิกที่นี่
14 การประเมินความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) ปีงบประมาณ 2558 8 ก.ย. 57 คลิกที่นี่
13 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพดี” 4 กันยายน 2557 4 ก.ย. 57 คลิกที่นี่
12 การประเมินโครงการ ''เกษตรร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อม เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี (Big Cleaning Day)'' 7 สิงหาคม 2557 7 ส.ค. 57 คลิกที่นี่
11 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้” วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 14 พ.ค. 57 คลิกที่นี่
10 แบบประเมิน ''พิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2557'' วันที่ 1 , 4 และ 10 กรกฏาคม 2557 1,4,10 ก.ค. 57 คลิกที่นี่
9 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ''โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 วันที่ 13 และ 22 เมษายน 2557 13,22 และ25 เม.ย. 57 คลิกที่นี่
8 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (SAR Online v.3) 2 เม.ย. 57 คลิกที่นี่
7 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 27 มี.ค. 57 คลิกที่นี่
6 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ำด้รับจากการเข้าร่วม โครงการ 'พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา 47 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช. 50 ปี เกษตร มช. ประจำปี 2557' 25 ก.พ. 57 คลิกที่นี่
5 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ำด้รับจากการเข้าร่วม โครงการอบรมเรื่อง ''ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556'' 19 ก.พ. 57 คลิกที่นี่
4 แบบประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ 13 ม.ค.57 คลิกที่นี่
3 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ำด้รับจากการเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ''การคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี-ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์'' 15 ม.ค.57 คลิกที่นี่
2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ำด้รับจากการเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเรื่อง ''การทำงานด้วยหัวใจ'' 17 ม.ค.57 คลิกที่นี่
1 การประเมิน '' การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ '' 8 ม.ค.57 คลิกที่นี่
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666