ปีการศึกษา | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553  

แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) ประจำปีการศึกษา 2556

ลำดับ รายการ วันที่สำรวจ ผลสำรวจ
17 แบบประเมินผลโครงการ ''ผู้บริหารพบปะบุคลากร และงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2556" 26 ธ.ค. 56 คลิกที่นี่
16 แบบประเมินความพึงพอใจในการนำองค์กรและบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 26 ธ.ค. 56 คลิกที่นี่
15 การประเมิน "โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ''การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการทำงานที่สร้างสรรค์ '' 11 ธ.ค. 56 คลิกที่นี่
14 การประเมิน ''โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนและการวิจัย : มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ" 13 พ.ย. 56 คลิกที่นี่
13 การประเมิน ''โปรแกรมประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานด้วยระบบ Cockpit และ โปรแกรมติดตามผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการแบบ Real Time ประจำปีการศึกษา 2556" 2 ต.ค. 56 คลิกที่นี่
12 การประเมิน ''พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" 4 ก.ย. 56 คลิกที่นี่
11 การประเมิน ''การพัฒนาบุคลากรโดยระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติในการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ" 3 ก.ค. 56 คลิกที่นี่
10 การประเมิน ''เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร" 21 ส.ค. 56 คลิกที่นี่
9 การประเมินความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) ปีงบประมาณ 2557 13 ส.ค. 56 คลิกที่นี่
8 การประเมิน ''เกษตรร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อม เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี (Big Cleaning Day)" 7 ส.ค.56 คลิกที่นี่
7 การประเมิน ''การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้แห้งและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร" 31 ก.ค.56 คลิกที่นี่
6 การประเมิน ''โครงการใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero 2556'' 24 ก.ค.56 คลิกที่นี่
5 การประเมิน ''พิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2556'' 5 , 12 , 18 ก.ค.56 คลิกที่นี่
4 การประเมิน ''โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารผ่านระบบ e-Office ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น'' 11 ก.ค.56 คลิกที่นี่
3 การประเมิน ''การจดสิทธิบัตร ไม่ยากอย่างที่คิด'' 10 ก.ค.56 คลิกที่นี่
2 การประเมิน ''ประกันสังคมให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ใส่ใจสักนิด เพื่อรักษาสิทธิอันพึงได้ของตนเอง'' 4 ก.ค.56 คลิกที่นี่
1 การประเมิน ''โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ประจำปีการศึกษา 2556'' 12 มิ.ย.56 คลิกที่นี่
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666