ปีการศึกษา | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553  

แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) ประจำปีการศึกษา 2555

ลำดับ รายการ วันที่สำรวจ ผลสำรวจ
34 การประเมินโครงการ "หลักการเขียนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์" 15 พ.ค. 56 คลิกที่นี่
34 การประเมินโครงการ "การพัฒนาบุคลากร เรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยงสองแนวปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ" 15 มี.ค. 56 คลิกที่นี่
33 การประเมินโครงการ "หลักการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 3" 10 พ.ค. 56 คลิกที่นี่
32 การประเมินโครงการ "การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของส่วนงาน" 25 เม.ย. 56 คลิกที่นี่
31 การประเมินโครงการ "การฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กระบวนวิชาฝึกงาน 2 (400290)" 20 เม.ย. 56 คลิกที่นี่
30 การประเมินโครงการ "ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556" 13,19 เม.ย. 56 คลิกที่นี่
29 การประเมินโครงการ "ระบบจัดทำรายงาน SAR Online (Version 2) และระบบฐานข้อมูล eQA-Document (Version 2)" 10 เม.ย. 56 คลิกที่นี่
28 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 3 เม.ย. 56 คลิกที่นี่
27 การประเมินโครงการ "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรชินนสมาธิ (การทำสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)" 2 เม.ย. 56 คลิกที่นี่
26 การประเมินโครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกลุ่มด้วยระบบบริการออนไลน์ Google Apps" 27 มี.ค. 56 คลิกที่นี่
25 การประเมินโครงการ "การพัฒนาบุคลากร เรื่อง หลักการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2" 5 มี.ค. 56 คลิกที่นี่
24 การประเมินโครงการ ''พิธีทำบุญครบรอบ 46 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556'' 22 ก.พ. 56 คลิกที่นี่
23 การประเมินโครงการ ''การอบรม ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555'' 20 ก.พ. 56 คลิกที่นี่
22 การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ''ยื่นภาษีอย่างไรให้ถูกแบบ'' 30 ม.ค. 56 คลิกที่นี่
21 การประเมินโครงการ เรื่อง การใช้สถิติเบื้องต้นเพื่อการทำงานวิจัย 16 ม.ค. 56 คลิกที่นี่
20 การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง หลักการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1 14 ม.ค. 56 คลิกที่นี่
19 การประเมินผู้บริหารพบปะบุคลากร และงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2555 27 ธ.ค. 55 คลิกที่นี่
18 การประเมินการนำองค์กรและบริหารงานของ ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555 27 ธ.ค. 55 คลิกที่นี่
17 การประเมินการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 22 ธ.ค. 55 คลิกที่นี่
16 การประเมินการพัฒนาเว็บไซต์ 2 ภาษา เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 6 ธ.ค. 55 คลิกที่นี่
15 การประเมินการลาออนไลน์ผ่านระบบ CMU – MIS 27 พ.ย. 55 คลิกที่นี่
14 การประเมินความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) ปีงบประมาณ 2556 25 ต.ค. 55 คลิกที่นี่
13 การประเมินโครงการ ''การเพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ รุ่นที่ 1'' 27 ม.ค. 55 คลิกที่นี่
12 การประเมินโครงการ ''การฝึกโยคะเพื่อสุขภาพกายและจิต'' 8 ก.พ. - 29 ก.ย. 55 คลิกที่นี่
11 การประเมินโครงการ ''โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา ระหว่างหน่วยงานและภาควิชา'' 12 ก.ย..55 คลิกที่นี่
10 การประเมินโครงการ ''พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่'' 21 ก.ย.55 คลิกที่นี่
9 การประเมินโครงการ ''การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา การมีวินัยในตนเอง'' 5 ก.ย.55 คลิกที่นี่
8 การประเมินโครงการ ''การเข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา กับคณะเกษตรศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา'' 22 ส.ค.55 คลิกที่นี่
7 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ''ระบบสารสนเทศและบริการออนไลน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555'' 16 ส.ค. 55 คลิกที่นี่
6 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ''เทคนิคการใช้งานเว็บไซต์คลังความรู้องค์กร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่'' 9 ส.ค. 55 คลิกที่นี่
5 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ''เกษตรพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี และ 60 พรรษา สยามมกุฏราชกุมาร'' 8 ส.ค. 55 คลิกที่นี่
4 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ''การสร้างเสริมการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อสู่ความเป็นนานาชาติ'' 30-31 ก.ค.55 คลิกที่นี่
3 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ''ฝึกอบรมการป้องกันการเกิดอัคคีภัย การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ'' 27 ก.ค.55 คลิกที่นี่
2 การประเมินโครงการ ''การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero'' 4 ก.ค.55 คลิกที่นี่
1 การประเมินโครงการ ''การจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์'' 28 มิ.ย.55 คลิกที่นี่
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666