ปีการศึกษา | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553  

แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) ประจำปีการศึกษา 2554

ลำดับ รายการ วันที่สำรวจ ผลสำรวจ
30 การประเมินโครงการ ''ฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร General Conversation'' 6 ก.พ.55 - 7 มิ.ย.55 คลิกที่นี่
29 การประเมินโครงการ ''กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ และโรงเรือนเพาะชำประจำปีการศึกษา 2555'' 13 มิ.ย. 55 คลิกที่นี่
28 การประเมินโครงการ ''การปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ประจำปีการศึกษา 2555'' 1 มิ.ย. 55 คลิกที่นี่
27 การประเมินผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 31 พ.ค. 55 คลิกที่นี่
26 การประเมินโครงการ ''เทคนิคการใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 2010'' 30 พ.ค. 55 คลิกที่นี่
25 การประเมินโครงการ ''การจัดทำ SAR Online'' 20 เม.ย. 55 คลิกที่นี่
24 การประเมินโครงการ ''การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูงด้วย Joomla'' 11 เม.ย. 55 คลิกที่นี่
23 การประเมินการเข้าศึกษาดูงาน ''คณะผู้วิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย'' 2 เม.ย. 55 คลิกที่นี่
22 การประเมินโครงการ ''Competency กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์'' 21 มี.ค. 55 คลิกที่นี่
21 การประเมินโครงการ ''การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา อุปสรรค ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ'' 20 มี.ค. 55 คลิกที่นี่
20 การประเมินโครงการ ''แนวพัฒนาการปฏิบัติงานในส่วนที่เชื่อมโยงกันด้านการเงิน การคลังและพัสดุ'' 20 ก.พ. 55 คลิกที่นี่
19 การประเมินโครงการ ''ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากร 2555'' 8 ก.พ. 55 คลิกที่นี่
18 แบบประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษหัวข้อ ''การเขียนจดหมายเชิญและหนังสือรับรอง (Writing a letter)'' 30 ม.ค. 54 คลิกที่นี่
17 การประเมินความพึงพอใจการบริหารงาน ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554 29 ธ.ค. 54 คลิกที่นี่
16 แบบประเมิน "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 2" 7 ธ.ค. 54 คลิกที่นี่
15 แบบประเมินความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) ปีงบประมาณ 2555 1 ธ.ค. 54 คลิกที่นี่
14 แบบประเมินโครงการ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 30 พ.ย. 54 คลิกที่นี่
13 แบบประเมินโครงการ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 25 พ.ย. 54 คลิกที่นี่
12 แบบประเมินโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าด้วยหนังสือราชการ 22 พ.ย. 54 คลิกที่นี่
11 แบบประเมินการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2556 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2555 26 ต.ค.54 คลิกที่นี่
10 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำและดูแลเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla" 27 ก.ย.54 คลิกที่นี่
9 แบบประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการการศึกษา และภาควิชา : การจัดตารางสอนผ่าน Internet" 15 ก.ย.54 คลิกที่นี่
8 แบบประเมินการฝึกอบรม "การใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงาน" 6 ก.ย.54 คลิกที่นี่
7 แบบประเมินการฝึกงาน "นักศึกษาวิชาเอกพืชสวนฯ ประจำปีการศึกษา 2553" - คลิกที่นี่
6 แบบประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร" 28 มิ.ย.54 คลิกที่นี่
5 แบบประเมินการประชุมผู้รับผิดชอบข้อมูลบนระบบ AG-MIS ระดับภาควิชา/ศูนย์ 7 ก.ค.54 คลิกที่นี่
4 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้าง 5 ก.ค.54 คลิกที่นี่
3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ''จิตอาสา พาสร้างสุข'' 29 มิ.ย.54 คลิกที่นี่
2 การปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ประจำปีการศึกษา 2554 8 มิ.ย.54 คลิกที่นี่
1 โครงการกิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2554 11 มิ.ย.54 คลิกที่นี่
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666