ปีการศึกษา | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553  

แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) ประจำปีการศึกษา 2553

ลำดับ รายการ วันที่สำรวจ ผลสำรวจ
21 การใช้งานเว็บไซต์คลังความรู้องค์กร (KM Conner) รุ่นที่ 1, 2 และ 3 5, 11 พ.ค.54 คลิกที่นี่
20 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 2-4 พ.ค.54 คลิกที่นี่
19 การสร้างผังการปฏิบัติงาน ด้วยโปรแกรม Visio 27 เม.ย.54 คลิกที่นี่
18 การสร้างแผนที่ความคิด ด้วยโปรแกรม Free Mind 27 เม.ย.54 คลิกที่นี่
17 การประเมินโครงการลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 30 มี.ค.54 คลิกที่นี่
16 การประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)" 9 มี.ค.54 คลิกที่นี่
15 การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สีขาว ระดับภาควิชา/ศูนย์วิจัย คณะเกษตรศาสตร์ 2 มี.ค.54 คลิกที่นี่
14 การประเมินพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554 25 ก.พ.54 คลิกที่นี่
13 การประเมินผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 8 ก.พ.54 - 8 มี.ค.54 คลิกที่นี่
12 การประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคิดเชิงบวกและการทำงานเป็นทีม" 4-5 ก.พ.54 คลิกที่นี่
11 การประเมินแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งชำนาญการ และตำแหน่งเชี่ยวชาญ 2554 5 ม.ค.54 คลิกที่นี่
10 แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงาน ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553 30 ธ.ค.53 คลิกที่นี่
9 แบบประเมินแนวทางปรับปรุงการสื่อสารผ่านระบบ e – office เพื่อลดความเสี่ยงและความซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2553 16 ธ.ค.53 คลิกที่นี่
8 แบบประเมินโอกาสความก้าวหน้าของลูกจ้างประจำตามโครงสร้างตำแหน่งใหม่ และการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 30 พ.ย.53 คลิกที่นี่
7

แบบประเมินานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553

29 ก.ย.53 คลิกที่นี่
6

แบบประเมินวันเฉลิมพระชมนพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี โครงการเกษตรสามัคคี ปลูกป่า ปล่อยปลา ถวายความดีแด่องค์ราชันย์ – ราชินี

11 ส.ค.53 คลิกที่นี่
5 แบบประเมินโครงการ ''คุณธรรม นำพา ชีวาสุขใจ ห่างไกลเอดส์ และเหตุแห่งทุกข์ แก่นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 2553'' 4 ส.ค.53 คลิกที่นี่
4

แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Day)

23 มิ.ย.53 คลิกที่นี่
3 การประเมินโครงการ ''โครงการกิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาโรคพืช ประจำปีการศึกษา 2553'' 10 มิ.ย.53 คลิกที่นี่
2

การประเมินกิจกรรมพิธีรดน้ำ ดำหัวอดีตคณบดี คณบดีและผู้อาวุโสคณะฯ ประจำปี 2553

22 เม.ย.53 คลิกที่นี่
1 การประเมิน ''ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนไม่จบตามเกณฑ์ที่กำหนดของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2552'' - คลิกที่นี่
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666