ปีการศึกษา | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553  

แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ รายการ วันที่สำรวจ ผลสำรวจ
11 แบบประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ ในการนำองค์กร การบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ และความผูกพันธ์ต่อองค์กร ประจำปี 2562 คลิกที่นี่
10 แบบประเมินผลโครงการเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2562 25 ธ.ค. 62 คลิกที่นี่
9 แบบประเมินผลโครงการกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 25 ธ.ค. 62 คลิกที่นี่
8 แบบประเมินผล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานแอพพลิเคชั่น Microsoft Teams” 29 พ.ย. 62 คลิกที่นี่
7 แบบประเมินผล โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ (ลงแขกเกี่ยวข้าว) 16 พ.ย. 62 คลิกที่นี่
6 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้งานระบบ CMU e-Document (Version 2)” 3 ต.ค. 62 คลิกที่นี่
5 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ต.ค. 62 คลิกที่นี่
4 แบบประเมินผล พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 27 ก.ย. 62 คลิกที่นี่
3 แบบประเมินผล โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2562 คลิกที่นี่
2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Smart Greenhouse : The Future of Technology 14 ส.ค. 62 คลิกที่นี่
1 แบบประเมินผล โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปลูกข้าว) ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666