ปีการศึกษา | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553  

แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ รายการ วันที่สำรวจ ผลสำรวจ
15 แบบประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีอำลาสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 เม.ย. 62 คลิกที่นี่
14 โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาสู่เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 มี.ค. 62 คลิกที่นี่
13 แบบประเมินผล โครงการพิธีทำบุญครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 25 ก.พ. 62 คลิกที่นี่
12 แบบประเมินผล โครงการสัมมนาคณาจารย์ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระเบียบใหม่) 21 ก.พ. 62 คลิกที่นี่
11 แบบประเมินผล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน Application ที่มีความจำเป็นในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ (QR Code/ One Drive/ Google Drive/ Google Forms)” สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ 14 ธ.ค. 61 คลิกที่นี่
10 แบบประเมินผล โครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ 28, 30 พ.ย. 61 คลิกที่นี่
9 แบบประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ ในการนำองค์การ การบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ และความผูกพันธ์ต่อองค์กร ประจำปี 2561 คลิกที่นี่
8 แบบประเมินผล ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2560 คลิกที่นี่
7 แบบประเมินผล โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ (ลงแขกเกี่ยวข้าว) 24 พ.ย. 61 คลิกที่นี่
6 แบบประเมินผล โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ 17 พ.ย. 61 คลิกที่นี่
5 แบบประเมินผล พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 26 ส.ค. 61 คลิกที่นี่
4 แบบประเมินผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบฟังเสียง/ข้อร้องเรียน” 21 ส.ค. 61 คลิกที่นี่
3 แบบประเมินผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ : e-Action Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 20 ส.ค. 61 คลิกที่นี่
2 แบบประเมินผล โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2561 คลิกที่นี่
1 แบบประเมินผล โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปลูกข้าว) ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666