กลับหน้าแรก

แบบประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ ในการนำองค์กร การบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ และความผูกพันธ์ต่อองค์กร ประจำปี 2562
  Login
 
Username :  
Password :  
 ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666