ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลโครงการกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2562
วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=51)

1.1. เพศ
ชาย 22 คน 43.14 %
หญิง 29 คน 56.86 %
1.2. สถานภาพ
ผู้บริหาร 6 คน 11.76 %
คณาจารย์ 11 คน 21.57 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 0 คน  
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 34 คน 66.67 %
บุคลากร (สายบริการ) 0 คน  
นักศึกษา 0 คน  
อื่น ๆ ระบุ 0 คน
 


ส่วนที่ 2 : ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดงาน

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มาก
ที่สุด (5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อย
ที่สุด (1)
รวม
2.1 ผู้ร่วมงานได้ตระหนักในเรื่องประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ให้กับบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ 48
(94.12% )
2
(3.92% )
1
(1.96% )
0
(.00% )
0
(.00% )
51
(100%)
4.92
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2 ผู้ร่วมงานได้สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างบุคลากร 49
(96.08% )
1
(1.96% )
1
(1.96% )
0
(.00% )
0
(.00% )
51
(100%)
4.94
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.3 ผู้ร่วมงานได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 48
(94.12% )
2
(3.92% )
1
(1.96% )
0
(.00% )
0
(.00% )
51
(100%)
4.92
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด


ส่วนที่ 3 : ประเมินผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วมงาน

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มาก
ที่สุด (5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อย
ที่สุด (1)
รวม
3.1 การประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ และพิธีการ 48
(94.12% )
2
(3.92% )
1
(1.96% )
0
(.00% )
0
(.00% )
51
(100%)
4.92
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 อาหาร และเครื่องดื่ม 48
(94.12% )
2
(3.92% )
1
(1.96% )
0
(.00% )
0
(.00% )
51
(100%)
4.92
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 สถานที่จัดงาน 49
(96.08% )
1
(1.96% )
1
(1.96% )
0
(.00% )
0
(.00% )
51
(100%)
4.94
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.4 โสตทัศนูปกรณ์ 48
(94.12% )
2
(3.92% )
0
(.00% )
1
(1.96% )
0
(.00% )
51
(100%)
4.90
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.5 การลงทะเบียน และของขวัญ 48
(94.12% )
3
(5.88% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
51
(100%)
4.94
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.6 รูปแบบการจัดงานโดยรวม 48
(94.12% )
3
(5.88% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
51
(100%)
4.94
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

รวมเฉลี่ย 4.93
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • การประชาสัมพันธ์ช่วงเวลางานที่ขึ้นบนเวป ไม่ได้ระบุเวลา ช่วง 12.00-13.00 น. ทำให้การสื่อสารขาดช่วง การรับประทานอาหารกลางวัน
 • กรณีจับรางวัลบุคลากรที่ไม่อยู่ในงานไม่ควรได้รับรางวัล
 • 4.2 ข้อเสนอแนะ
   
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666