ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลโครงการเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2562
วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=57)

1.1. เพศ
ชาย 24 คน 42.11 %
หญิง 33 คน 57.89 %
1.2. สถานภาพ
ผู้บริหาร 8 คน 14.04 %
คณาจารย์ 14 คน 24.56 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 0 คน  
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 35 คน 61.40 %
บุคลากร (สายบริการ) 0 คน  
นักศึกษา 0 คน  
อื่น ๆ ระบุ 0 คน
 


ส่วนที่ 2 : ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดงาน

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มาก
ที่สุด (5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อย
ที่สุด (1)
รวม
2.1 ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ และความสัมพันธ์ไมตรีอันดี 53
(92.98% )
4
(7.02% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
57
(100%)
4.93
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด


ส่วนที่ 3 : ประเมินผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วมงาน

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มาก
ที่สุด (5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อย
ที่สุด (1)
รวม
3.1 การประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ และพิธีการ 49
(85.96% )
6
(10.53% )
2
(3.51% )
0
(.00% )
0
(.00% )
57
(100%)
4.82
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 อาหาร และเครื่องดื่ม 51
(89.47% )
5
(8.77% )
1
(1.75% )
0
(.00% )
0
(.00% )
57
(100%)
4.88
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 สถานที่จัดงาน 53
(92.98% )
4
(7.02% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
57
(100%)
4.93
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.4 โสตทัศนูปกรณ์ 53
(92.98% )
3
(5.26% )
1
(1.75% )
0
(.00% )
0
(.00% )
57
(100%)
4.91
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.5 การลงทะเบียน และของขวัญ 51
(89.47% )
4
(7.02% )
0
(.00% )
0
(.00% )
2
(3.51% )
57
(100%)
4.79
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.6 รูปแบบการจัดงานโดยรวม 52
(91.23% )
5
(8.77% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
57
(100%)
4.91
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

รวมเฉลี่ย 4.88
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • โต๊ะไม่เพียงพอ/เพิ่มปริมาณโต๊ะ
 • -
 • ครั้งหน้าจัดโต๊ะให้บุคลากรมานั่งด้านหน้า โต๊ะอาหารไปอยู่ด้านหลังน่าจะดี
 • การจับของรางวัล
 • ควรจัดโต๊ะให้คนร่วมงานนั่งรวมบริเวณเดียวกันได้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และไม่รู้สึกแบ่งแยก
 • 4.2 ข้อเสนอแนะ
 • งานสนุก ของกินอร่อย
 • กำหนดการเกษตรสัมพันธ์เริ่มที่ 13.00 น. ไม่ได้ระบุว่ามีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 • ปีนี้จัดและปรับงานได้กระชับดีมากและเห็นความร่วมมือกันอย่างทั่วถึง
 • การจับสลากรางวัลปีถัดไป ผู้ที่ได้ต้องอยู่ในงานเท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ เพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับผู้ที่อยู่ร่วมงาน
 • เรื่องของรางวัลของขวัญ ผู้ที่ได้รับรางวัล ควรอยู่ในงานเท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
 • ควรจัดให้มีการมอบรางวัลต่างๆ ในการประชุมสื่อสารองค์กร เนื่องจากบรรยากาศในงานเลี้ยงไม่เอื้อต่อการให้ความสนใจและรับทราบรายละเอียดที่มาของรางวัล จะช่วยทำให้งานกระชับขึ้น
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666