ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ (ลงแขกเกี่ยวข้าว)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=58)

1.1. เพศ
ชาย 18 คน 31.03 %
หญิง 40 คน 68.97 %
1.2. สาขาวิชา
ทั่วไป 48 คน 82.76 %
เศรษฐศาสตร์เกษตร 10 คน 17.24 %


ส่วนที่ 2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ท่านได้เรียนรู้ถึงการอนุรักษ์และประเพณีการเตรียมพิธีการก่อนลงแขกข้าวชาวเหนือ รวมถึงวิถีความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมการเกี่ยวข้าวมากน้อยเพียงใด 23
(39.66% )
27
(46.55% )
8
(13.79% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.26
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2 ท่านรู้สึกถึงความผูกพันและได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด 23
(39.66% )
25
(43.10% )
10
(17.24% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.22
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.3 ท่านรู้สึกว่าการทำกิจกรรมร่วมกันและได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหมู่คณะมากน้อยเพียงใด 18
(31.03% )
27
(46.55% )
12
(20.69% )
1
(1.72% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.07
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 4.18
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับหลังการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 17
(29.31% )
25
(43.10% )
15
(25.86% )
1
(1.72% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 16
(27.59% )
28
(48.28% )
14
(24.14% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.03
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 18
(31.03% )
26
(44.83% )
14
(24.14% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.07
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 4.03
(มาก)
ระดับดีมาก

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • -
 • แบ่งจำนวนคนต่อกลุ่ม
 • เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ
 • -
 • ควรจัด
 • -
 • เพลง
 • เกี่ยวข้าว
 • จัดตอนเย็น มีโฟร์คซองด้วยก็น่าจะดีนะคะ
 • เรียนรู้ในฟาร์ม
 • -
 • ปลุกต้นไม้ สร้างโลกสีเขียว
 • 4.2. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • คนทำงานไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ทำอะไรเลย แนวทางแก้ไขแบ่งคนเป็นกลุ่มๆแบ่งกันทำงานเวียนกันทำจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเเละจะได้ไม่มีใครว่าง
 • -
 • มันชุลมุนกันเกินไปทำให้บางคนไม่ได้เกี่ยวข้าว
 • อาจจะเริ่มช้าเกินไปทำให้เสร็จไม่ตรงตามเวลาที่ได้บอกไว้
 • -
 • ไม่มี
 • -
 • -
 • ขอเพลงมันๆกว่านี้ค้าบ
 • ในบางช่วงเวลาของกิจกรรมเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อย
 • พื้นที่ให้ตีข้าวมีน้อยเกินไปทำให้เกิดความล่าช้า
 • ควรจัดการเวลาที่แน่นอน
 • -
 • -
 • 4.3. ข้อเสนอแนะ
 • -
 • ควรแบ่งกลุ่มกันและเรียนรู้อย่างเป็นระบบแต่เนื่องจากมันร้อนเลยทำให้เป็นอุปสรรค
 • อยากให้พี่ๆมาช่วยกันเยอะๆจะได้ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น
 • -
 • ไม่มี
 • บางคนไม่ค่อยช่วยกันเท่าไร ไม่สนใจคนรอบข้าง อยากให้ทุกคนมีหน้าที่
 • -
 • -
 • ขอเพลงมันๆค้าบ
 • ควรหากิจกรรมหรืองาน เพื่อให้คนที่ไม่ได้ทำอะไรในช่วงมีกิจกรรมเพราะบางคนไม่เห็นลงเกี่ยวข้าว
 • -
 • เป็นกิจกรรมที่ดี ควรมีสืบต่อกันไปทุกๆปี
 • -
 • -
 • ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
 • ได้รู้คุณค่าของข้าว
 • ได้เรียนรู้การเกี่ยวข้าวที่ถูกต้องการฟาดข้าว
 • ได้รู้วิธีเกี่ยวข้าว
 • รู้คุณค่า​ของข้าวอย่างแท้จริง
 • ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในการเกี่ยวข้าว
 • กว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดมันยากมากแค่ไหนรู้ซึ้งถึงหัวอกของชาวนาและพ่อตัวเองแล้วว่ากว่าจะได้ข้าวมามันยากลำบากมากแค่ไหน อาชีพนี้เป็นสิ่งที่ทำให้หนูได้โตมาทุกวันนี้พ่อส่งเสียหนู ภูมิใจมากค่ะที่ได้เกิดเป็นลูกเกษตรกร
 • ได้เรียนรู้การเกี่ยวข้าว ได้รับความสนุก
 • ได้รู้วิธีเกี่ยวข้าว
 • ได้รู้วิธีการเกี่ยวข้วในทุกขั้นตอน ได้ความสามัคคีสนุกสนาน
 • เป็นประสบการณ์ในการเกี่ยวข้าว เพื่อที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต
 • ได้รู้จักวิธีเกี่ยวข้าว ตีข้าว กรอกข้าว
 • ได้ความรู้เรื่องก่รเกี่ยวข้าว ประเพณีที่สืบทอดกันมา
 • ความร่วมมือกัน
 • ได้รู้ถึงวัฒนธรรมการเกี่ยวข้าวที่ทำสืบต่อกันมา
 • ได้เรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมการเกี่ยวข้าวที่สืบสอบกันมา
 • ได้เรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าวและการทำพิธีก่อนเกี่ยวข้าว
 • ได้ทำกิจกรรมพร้อมเพื่อน
 • ได้รู้ว่า กว่าจะได้มาแต่ละเม็ดต้องเหนื่อยแค่ไหน
 • ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆมากขึ้น ได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำและถ้าไม่ได้เข้าร่วมกิจรรมนี้ก็คงจะไม่ได้ลองทำ
 • ทำให้รู้เกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวที่ถูกต้อง
 • ได้เรียนรู้วิธีการตั้งแต่การเกี่ยวข้าว การฟาดข้าว การมัดฟางข้าว ซึ่งล้วนแต่ยังไม่เคยทำ
 • มีควารู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
 • ได้เรียนรู้ประสบการณใหม่ๆ
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเกี่ยวข้าว ได้รับความสนุกสนาน ได้รับมิตรภาพจากเพื่อนๆพี่ๆ
 • ได้รู้วิธีเกี่ยวข้าว
 • รู้คุณค่าของข้าวและกรรมวิธีการปลูกและเกี่ยวข้าว
 • ได้รู้เกี่ยวกับประเพณี รู้ถึงความสามัคคี
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกี่ยวข้าว ได้ความสามัคคีในหมู่คณะ
 • 5.2. การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • กินข้าว
 • ความสามัคคีที่มีร่วมกันกับเพื่อนๆ
 • เกี่ยวข้าวเป็น
 • ตักข้าวเท่าที่กิน ไม่กินข้าวเหลือ
 • นำไปลงพื้นที่เกี่ยวข้าวได้
 • ก็อยากจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้เองในกิจกรรมนี้ไปช่วยพ่อได้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวและการเก็บเกี่ยวจะนำความรู้ไปช่วยสอนพ่อ
 • เวลาที่บ้านเราเกี่ยวข้าวเราก็สามารถนำความรู้จากที่ได้ลงมือทำครั้งนี้ไปใช้อย่างถูกวิธี
 • รู้วิธีการเกี่ยวข้าว
 • การเกี่ยวข้าวที่ถูกวิธีจะทำได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถนำไปใช้กับการช่วยทำงานด้านการเกี่ยวข้าวได้
 • ความอดทน ความสามัคคี
 • การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ได้นำความรู้ไปใช้ในการทำนาเกี่ยวข้าวที่บ้าน
 • นำไปใช้เป็นอาชีพเสริมให้ตนเอง
 • สามารถนำความรู้และสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ได้ เช่นการช่วยพ่อแม่เกี่ยวข้าว
 • ได้รู้จักการเกี่ยวข้าว ฝาดข้าว
 • สามารถนำไปความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้ ไปช่วยครอบครัวทำงานได้
 • วิธีการเกี่ยวข้าวและการตีข้าว
 • อาจนำวิธีการต่างๆไปประยุกต์ใช้กับที่บ้าน
 • ใช้เป็นความรู้รอบตัวและประสบการณ์ที่ดี
 • กินข้าวพอประมาณ ไม่กินทิ้งกินขว้าง
 • นำความรู้ได้รับไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นอย่างถูกวิธี
 • สามารถไปสอนต่อน้องๆได้และในอนาคตอาจจะได้ใช้
 • รู้ถึงการเกี่ยวข้าวการเก็บข้าวเพื่อน้ำไปบริโภค
 • ได้สืบทอดประเพณี
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666