กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้งานระบบ CMU e-Document (Version 2)”
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30-12.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์
  Login
 
Username :  
Password :  
 ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666