กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ

เพศ : ชาย หญิง
อายุงาน :


ส่วนที่ 2 : ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

รายการ ระดับผลสัมฤทธิ์
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารองค์กรในระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ รับฟังประเด็นปัญหาและหาข้อสรุปร่วมกัน มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.3 การจัดโครงการวันสื่อสารองค์กรจะส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.4 ความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 3 : การดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์จะประสบผลสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้น ท่านคิดว่า

3.1 คณะเกษตรศาสตร์มีจุดแข็งอะไรบ้าง :
3.2 คณะเกษตรศาสตร์มีจุดอ่อนอะไรบ้าง :
3.3 คณะเกษตรศาสตร์มีโอกาสอะไรบ้างจากสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้ :
3.4 คณะเกษตรศาสตร์มีอุปสรรคอะไรบ้างจากสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้ :


ส่วนที่ 4 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

4.1 ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ :
4.2 การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน :
4.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข :
4.4 ข้อเสนอแนะ :
 
 
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666