ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลโครงการ
''พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''
วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=71)

1.1. เพศ
ชาย 25 คน 35.21 %
หญิง 46 คน 64.79 %
1.2. สถานภาพ
ผู้บริหาร 9 คน 12.68 %
คณาจารย์ 13 คน 18.31 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 2 คน 2.82 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 43 คน 60.56 %
บุคลากร (สายบริการ) 4 คน 5.63 %
นักศึกษา 0 คน 0 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 : ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ผู้ร่วมงานได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ 65
(91.55% )
5
(7.04% )
1
(1.41% )
0
(.00% )
0
(.00% )
71
(100%)
4.90
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2 ผู้ร่วมงานได้แสดงถึงการธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ความกตัญญูกตเวทิตา 66
(92.96% )
3
(4.23% )
2
(2.82% )
0
(.00% )
0
(.00% )
71
(100%)
4.90
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด


ส่วนที่ 3 : ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงาน 54
(76.06% )
14
(19.72% )
2
(2.82% )
1
(1.41% )
0
(.00% )
71
(100%)
4.70
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 61
(85.92% )
9
(12.68% )
1
(1.41% )
0
(.00% )
0
(.00% )
71
(100%)
4.85
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 ความเหมาะสมของพิธีการ 61
(85.92% )
8
(11.27% )
2
(2.82% )
0
(.00% )
0
(.00% )
71
(100%)
4.83
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.4 ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 50
(70.42% )
6
(8.45% )
10
(14.08% )
3
(4.23% )
2
(2.82% )
71
(100%)
4.39
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.5 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงานและอาหาร 55
(77.46% )
12
(16.90% )
3
(4.23% )
1
(1.41% )
0
(.00% )
71
(100%)
4.70
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.6 ความพึงพอใจรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยรวม 57
(80.28% )
11
(15.49% )
3
(4.23% )
0
(.00% )
0
(.00% )
71
(100%)
4.76
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

รวมเฉลี่ย 4.76
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • ต้องแก้เรื่องโสตทัศนูปกรณ์
 • ระบบเครื่องเสียงมีปัญหา
 • การจัดการด้านโสตฯยังมีติดขัด
 • ระบบเสียงไม่ดี
 • ปัญหาเรื่องเสียง เพลงดังไปจนเสียงแตก บางครั้งก็เบา บางครั้งก็เสียงไม่ออก
 • 4.2 ข้อเสนอแนะ
 • เครื่องเสียงและอุปกรณ์โสต
 • ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง
 • ทดสอบระบบก่อนใช้งาน
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666