กลับหน้าแรก

แบบประเมินผล
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2562
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการอบรม (N=170)

เพศ
ชาย 51 คน 30.00 %
หญิง 119 คน 70.00 %
รุ่นที่
รุ่นที่ 1 93 คน 54.71 %
รุ่นที่ 2 77 คน 45.29 %
ท่านเคยได้รับการอบรมโครงการเช่นนี้มาก่อนหรือไม่ :
(หากเคยได้รับการอบรมท่านเคยอบรมในช่วงการศึกษาระดับใด)
เคย
 • ระดับชั้นม.6,โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่,สถานที่อบรมวัดร่ำเปิงตโปทาราท เชียงใหม่
 • ระดับชั้นม.1-3,โรงเรียนบ้านสบพลึง,สถานที่อบรมวัดสบพลึง
 • ระดับชั้นมัธยมศึกปีที่ 1-6,โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย,สถานที่อบรมวัดพระธาตุผาเงาและโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนโรงเรียนสันกำแพง,สถานที่อบรมที่โรงเรียน
 • ระดับชั้นม.5,โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์,สถานที่อบรมห้องประชุมโรงเรียน
 • ระดับชั้นม.1 และ ม.4,โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม,สถานที่อบรมสถานปฏิบัติธรรม ธรรมศิลป์
 • ระดับชั้นม.1 ม.2 ,โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี,สถานที่อบรมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6,โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม,สถานที่อบรมวัดเลยหลง
 • ระดับชั้นมัธยมต้น1-3,โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม,สถานที่อบรมศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ
 • ระดับชั้นมัธยมปลาย,โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่,สถานที่อบรมวัด ร่ำเปิง
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนวัชรวิทยา,สถานที่อบรมวัดป่าไทรงาม
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษา,โรงเรียนโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์,สถานที่อบรมโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
 • ระดับชั้นมัธยมปลาย,โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย,สถานที่อบรม-
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4,โรงเรียนปัว,สถานที่อบรมโรงเรียนปัว
 • ระดับชั้นมัธยมปลาย,โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ,สถานที่อบรมวัดศรีโคมคำ
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4,โรงเรียนลำปางกัลยาณี,สถานที่อบรมวัดบรรพตสถิต
 • ระดับชั้นม.6,โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่,สถานที่อบรมวัดร่ำเปิง
 • ระดับชั้นม.6,โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง,สถานที่อบรมอัสสัมชัญลำปาง
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม,สถานที่อบรมวัดอุโมงค์
 • ระดับชั้นม.2,โรงเรียนแม่จันวิทยาคม,สถานที่อบรมวัดพระธาตุดอยเวา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 • ระดับชั้นม.4 ม.6,โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา,สถานที่อบรมวัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ระดับชั้นม.1-ม.6,โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย,สถานที่อบรมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม,สถานที่อบรมวัดอุโมงค์
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย,โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์,สถานที่อบรมวัดถ้ำลอด
 • ระดับชั้น6,โรงเรียนบ้านปาง,สถานที่อบรมวัดดอยหลังถ้ำ
 • ระดับชั้น6,โรงเรียนบ้านปาง,สถานที่อบรมวัดดอยหลังถ้ำ
 • ระดับชั้นประถมศึกษา,โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา,สถานที่อบรมโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม,สถานที่อบรมวัดอุโมงค์
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย,โรงเรียนวาปีปทุม,สถานที่อบรมศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนวัชรวิทยา,สถานที่อบรมวัดป่าไทรงาม
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา,สถานที่อบรมโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
 • ระดับชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3,โรงเรียนภูซางวิทยาคม,สถานที่อบรมสำนักปฏิบัติธรรมดรุณีวิเวกาศรม จ.พะเยา
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,สถานที่อบรมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนช่องฟ้าซินซิงวาณิช​บำรุง,สถานที่อบรมจำไม่ได่
 • ระดับชั้นม.6,โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม,สถานที่อบรมไร่เชิญตะวัน
 • ระดับชั้นม.1-ม.3,โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย,สถานที่อบรมที่วัด และที่โรงเรียน
 • ระดับชั้นม.ปลาย,โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา,สถานที่อบรมสวรรค์อนันต์วิทยา
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์,สถานที่อบรมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
 • ระดับชั้นปี1,โรงเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,สถานที่อบรมวัดป่าดอยสะเก็ด
 • ระดับชั้นม.ปลาย,โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา,สถานที่อบรมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
 • ระดับชั้นม.5,โรงเรียนอุตรดิตถ์,สถานที่อบรมวัดดอยท่าเสา
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนปัว,สถานที่อบรมปัว
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม,สถานที่อบรมวัดอุโมงค์
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4,โรงเรียนวังเหนือวิทยา,สถานที่อบรมวัดบ้านแพะใต้
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5,โรงเรียนวิทยานุกูลนารี,สถานที่อบรมวัดผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์
 • ระดับชั้นม.1,โรงเรียนเลยพิทยาคม,สถานที่อบรมโรงเรียนเลยพิทยาคม
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนห้องสอนศึกษา,สถานที่อบรมวัดป่าบ้านใหม่
 • ระดับชั้นม.6,โรงเรียนเทพบดินทร์​วิทยาเชียงใหม่,สถานที่อบรมวัดร่ำเปิง
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย,สถานที่อบรมวัดแม่ฮ้อยเงิน
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนกำแพง,สถานที่อบรมโรงเรียนกำแพง
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5,โรงเรียนลำปางกัลยาณี,สถานที่อบรมวัดบรรพตสถิต
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์,สถานที่อบรมหอประชุมโรงเรียน
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4,โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม,สถานที่อบรมวัดท่าหลวง​
 • ระดับชั้นม.1,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย,สถานที่อบรมวัดพระธาตุผาเงา
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนสิงห์สมุทร,สถานที่อบรมจำไม่ได้
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,โรงเรียนวัชรวิทยา,สถานที่อบรมวัดไทรงาม
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนบ่อเกลือ,สถานที่อบรมโรงเรียนบ่อเกลือ
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนวัชรวิทยา,สถานที่อบรมวัดป่าไทรงาม
 • ระดับชั้นมัธยมปลาย,โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”,สถานที่อบรมโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจ.น่าน,สถานที่อบรมอาคาร84ปี
 • ระดับชั้นม.6,โรงเรียนศึกษา​สงเคราะห์​เชียงใหม่​,สถานที่อบรมวัดศรีโสดา
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์,สถานที่อบรมโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ,สถานที่อบรมวัด
 • ระดับชั้นม.6,โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา ,สถานที่อบรมวัดร่ำเปิง
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์,สถานที่อบรมโรงเรียน
 • ระดับชั้นประถม มัธยม,โรงเรียนดรุณวิทยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน,สถานที่อบรมวันวังวิโมกข์ วัดเวียงสา
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม,สถานที่อบรมวัดเวียงกาหลง
 • ระดับชั้นป.6,โรงเรียนบ้านห้วยท่าง,สถานที่อบรมโรงเรียนบ้านห้วยท่าง
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6,โรงเรียนสุรวิทยาคาร,สถานที่อบรมโรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนลำปางกัลยาณี,สถานที่อบรมโรงเรียนลำปางกัลยาณี
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา,สถานที่อบรมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์,สถานที่อบรมโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
 • ระดับชั้นม.5,โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา,สถานที่อบรมวัดพระธาตุห้าดวง
 • ระดับชั้นม.2,โรงเรียนตะพานหิน,สถานที่อบรมศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณิมิตร
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนลองวิทยา,สถานที่อบรมรร.ลองวิทยา
 • ระดับชั้นม.1-6,โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่,สถานที่อบรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 • 76 คน 44.71 %
  ไม่เคย 94 คน 55.29 %


  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษา

  ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  Emotion
  มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
  1.ได้พัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัยในตนเองและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มากน้อยเพียงใด 42
  (24.71% )
  89
  (52.35% )
  37
  (21.76% )
  0
  (.00% )
  2
  (1.18% )
  170
  (100%)
  3.99
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  2.ได้นำความรู้การอบรมคุณธรรมฯไปพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดผลในทางทฤษฎีและปฏิบัติในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด 31
  (18.24% )
  83
  (48.82% )
  51
  (30.00% )
  3
  (1.76% )
  2
  (1.18% )
  170
  (100%)
  3.81
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  3.การเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมฯ ช่วยส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะมากน้อยเพียงใด 35
  (20.59% )
  85
  (50.00% )
  48
  (28.24% )
  0
  (.00% )
  2
  (1.18% )
  170
  (100%)
  3.89
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  4.นักศึกษาได้มีโอกาสบำเพ็ญความดี ได้กล่อมเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธ์มากน้อยเพียงใด 34
  (20.00% )
  82
  (48.24% )
  50
  (29.41% )
  2
  (1.18% )
  2
  (1.18% )
  170
  (100%)
  3.85
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  รวมเฉลี่ย 3.89
  (มาก)
  ระดับดีมาก

  ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

  ส่วนที่ 3 : นักศึกษาคิดว่าการดำรงตนอยู่ในศีล 8 ส่งผลดีต่อตนเองหรือไม่ และอย่างไร

 • ดี
 • ทำให้มีจิตใจดีงาม นึกถึงบิดามารดาของตนอยู่เสมอ
 • ส่งผลดี ทำให้เรานั้นได้มีความอดทนมากขึ้น
 • ส่งผลดี ทำให้เรานั้นได้มีความอดทนมากขึ้น
 • ฝึกความอดทน ได้อยู่กับตัวเอง
 • มีระเบียบวินัย
 • ส่งผลดีต่อตนเองเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจ
 • ดีเพราะจะได้ฝึกความอดทนเเละฝึกสมาธิ
 • เรียนรู้สิ่งที่เราไม่เคยปฏิบัติ
 • ฝึกความอดทน
 • จากคนที่เคยกินข้าวอยู่ทุกมื้อถ้ามาถือศีล8แค่ช่วงนี้มันจะไม่ค่อยทนเพราะว่ามันชินกับการที่กินข้าวในตอนเย็นทุกวัน แต่ถ้าให้ค่อยๆฝึกอาจจะทำได้ดีไม่มากก็น้อย
 • รู้จักประมาณตน สำรวมตน มีความอดทน มีจิตเมตตา
 • ทำให้มีความอดทนมากยิ่งขึ้น
 • ดี เพราะช่วยให้เราได้อยู่กับตัวเอง ทบทวนตัวเองในหลายๆเรื่อง ได้ทำความดีได้ฝึกจิตให้นิ่งมากยิ่งขึ้น
 • ดีเพราะช่วยให้เรามีสติตลอดเวลา แล้วก็จิตใจแน่วแน่กับสิ่งหนึ่งๆมากขึ้น
 • ทำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย
 • ดี เพราะทำให้เราคำนึงถึงผลที่ตามมาในเเต่ล่ะการกระทำของเรา ทำให้เรามีสติอยู่กับตัวตลอด
 • ดี ทำให้มีสมาธิละก็รู้จักเพื่อน
 • ดีค่ะ
 • ส่งผลดีต่อตนเองในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ทำให้เราตั้งมั่นในสมาธิ ไม่อยู่สบายจนเกินไป
 • ทำให้มีความอดทนมากขึ้น
 • ทำให้มีศีลธรรมปฎิบัติตนเองเป็นคนดีของสังคม
 • ดีเเต่การเป็นนักศึกษาข้าวเย็นก็เป็นประโยชน์เพราะต้องมีพลังงานการอ่านหนังสือ
 • ส่งผลดีเพราะน้ำหนักจะได้ลด
 • ไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่ครับ
 • ผมทำไม่ได้ครับ ไม่มีความเห็นเพิ่มเติมครับ
 • ดีเป็นการฝึกความอดทนของตัวเองมีระเบียบในการวางแผนเวลาและความอดกลั้น
 • ถือว่าเป็นฝึกความอดทนอดกลั้นได้ดีครับ
 • ดี ทำให้จิตใจสงบ
 • รู้จักประมาณตนเอง เเละความสำรวมค่ะ
 • ดี เป็นการฝึกความอดทนพร้อมกับปฏิบัติธรรมไปด้วยด้วยกัน ฝึกจิตฝึกสมาธิให้สงบมากยิ่งขึ้น
 • ดีตรงที่ฝึกให้เรามีการอดทน
 • มีผลดี คือทำให้เราได้ฝึกความอดทน และอดทนต่ออุปสรรคที่มาทำให้เราเกิดความทุกข์
 • ดี เพราะทำให้เราฝึกความอดทนอดกลั้น
 • ดีค่ะ ทำให้เรารู้จักยั้บยั้งชั่งใจได้
 • ฝึกความอดทน
 • ดี ลดน้ำหนัก
 • ส่งผลดี ฝึกความอดทน ไม่ให้เราทำตามใจของตัวเองให้มากนัก
 • ทำให้เรารู้จักอดทน
 • ทำให้มีโอกาสได้รักษาศีล ได้ฝึกปฏิบัติ ทำวัตรต่างๆ
 • ส่งผลดีเพราะ ทำให้เรารู้จักความอดทน
 • ส่งผลดีด้านจิตใจและอารมณ์
 • ทำให้จิตใจสงบ ไม่ละ ไม่วอกแวก
 • ส่งผลดีต่อตัวเรา เพราะว่าจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความอดทน สามารถรู้จักยับยั้งห้ามใจในความอยาก
 • ทำให้เราได้พักจิตพักใจ. ได้ทำสมาธิ
 • ให้รู้จักระมัดระวังตัวเองมากขึ้น
 • ให้รู้จักระมัดระวังตัวเองมากขึ้น
 • ส่งผลดีเพราะว่าทำให้เรารู้จักยับยั้งใจตัวเองเวลาหิว
 • ดีเพราะจะได้ฝึกความอดทน
 • ดีเพราะรู้จักฝึกความอดทน
 • ได้ฝึกความอดทน
 • ส่งผลดี คือ ช่วยให้จิตใจบริสุทธิ์ พัฒนาตัวเองให้มากขึ้น
 • ส่งผลดีทำให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง มีสติมากขึ้น
 • ส่งผลดี คือ ทำให้มีความอดทนอดกลั้นมากขึ้น มีวินัย
 • ไม่ดี เพราะหิว
 • มีผลดี เพราะ ทำให้เราได้ฝึกจิตร
 • ทำให้รู้ว่ารักษาศิล 8 มันมียากตรงที่เราไม่ได้กินอะไรต้องอดทนกับความหิวซึ่งเป็นสิ่งที่อดทนได้ยากที่สุด
 • มีผลดี ฝึกความอดทน
 • มีผลดีฝึกการอดทน แต่หิวข้าว
 • ส่งผลดีต่อตัวเอง ทั้งท่างร่างกายและจิตใจ มีความอดทนในการนั่งตัวตรงและนั่งคุกเข่ากราบพระ ในทางจิตใจทำให้เราเป็นคนที่มีสติมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นไม่ผิดในศีลรู้จักคิดไม่ประมาท
 • ดีครับแต่หิว
 • ดี เป็นการฝึกความอดทนต่อความหิวของนเอง
 • ไม่จำเป็น
 • ส่งผล โดยฝึกความอดทน อดกลั้น ความแน่วแน่มั่นคงในการรักษาศีลภาวนา
 • ดี ทำให้จิตใจสงบ
 • ดี ทำให้ได้ฝึกฝนตนเอง
 • ส่วนตัวคิดว่าการทรมานตัวเองเป็นบาป ส่วนหนึ่งคิดว่ายังไม่ชิน
 • ดี เพราะจะทำให้ทีสติมากขึ้น
 • ส่งผล ทำให้เรามีสติมีสมาธิมากขึ้น
 • ดี การอดข้าวมื้อเย็นทำให้ลดพลังานที่ได้รับในแต่ละวันให้น้อยลง ทำให้ผอม
 • ดีเพราะเป้นการฝึกความอดทน และฝึกให้มีคงามซื่อสัตย์ต่อตนเอง
 • ดี เพราะได้ฝึกความอดทนและสมาธิ
 • ส่งผลดี เช่นได้ออกจากโลกออนไลน์แล้วมาเจอกับเพื่อนๆทำกิจกรรมร่วมกัน
 • ดี ตรงที่ทำให้เรารู้จักอดกลั้นตนเอง ได้มีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้น
 • ส่งผลดี เพราะ ทำให้เรามีนิสัยที่ดีในตัวเองยิ่งขึ้น
 • สงผลดีต่อตนเอง​ การรักษาศีล​ 8​ ช่วยให้จิตใจสงบมากขึ้นได้ระรึกถึงตัวเองอยู่ตลอด
 • ส่งผลดี เพราะจะทำให้เรามีความอดทน
 • ดีมากๆ ทำให้เราสามารถอดทนที่จะตั้งปฏิบัติตตนได้ มีระเบียบวินัย และมีสติ
 • ฝึกความอดทนมีวินัย
 • ดีเพราะจะได้ฝึกวินัยของตัวเองให้เคร่งครัดขึ้น
 • ดีมากครับ ฝึกความอดทนเเละซื่อสัตย์
 • ไม่เพราะทำไมได้
 • ส่งผลดี
 • มีผลดีคือทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นและสงบใจขึ้น
 • ฝึกความอดทน รู้จักคิดมากขึ้น
 • ส่งผลดี ทำให้ฝึกการบังคับจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ
 • ส่งผลดี คือฝึกหักห้ามใจในกิเลส
 • ดีมากค่ะเพราะได้ฝึกความอดทนและการทำจิตใจให้นิ่งในขณะหนึ่งทำให้เราสามารถนำไปปฎิบัติ​ในชีวิตประจำวัน​ได้มากมายรู้จักวิธีทำจิตใจให้นิ่งแล้วหาทางแก้ปัญหา​ได้อย่างสงบ
 • ไม่ดี เพราะเมื่อเย็นต้องทานข้าว
 • ไม่ได้ทานอาหารเย็นเป็นเรื่องดีที่น้ำหนักอาจจะลดได้
 • ดี เพราะได้ฝึกตนเอง ความสามัคคี ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
 • ทำให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลา และไม่ประมาทในการใช้ชีวิต
 • ส่งผลดีเพราะมีความเคร่งกว่าศีล5ทำให้เราได้มีสติสมาธิยิ่งขึ้น
 • ดีเพราะได้ฝึกความอดทน
 • ส่งผลดี ให้มีความสามัคคี ได้รู้ว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรเพื่ออนาคต
 • ดี ใจสงบ
 • ดี เพราะช่วยฝึกความอดทน
 • ดี เพราะเป้นการฝึกความอดทน
 • ไม่ค่ะ เพราะบางข้อก็ทำไม่ได้
 • ดี เพราะ ได้รักษาศีล8
 • ไม่ดี เพราะหิว
 • -
 • ดีเพราะถือว่าได้ช่วยให้เราได้อยู่กับตัวเองเเละคนรอบข้างมากขึ้น พร้อมทั้งทำให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส คิดดีทำดีมากขึ้น
 • ส่งผลดี เพราะทำให้จิตใจเราสงบ
 • ดี รู้จักการอดทน
 • -
 • ดีต่อการดำรงชีวิต เพราะได้ฝึกความอดทนและวินัยของตัวเอง
 • ดี
 • ดีต่อตนเองเพราะไม่ได้รับประทานข้าวเย็น ถือเป็นการลดความอ้วนอีกอย่างหนึ่ง
 • ส่งผลดี ได้ฝึกความอดทน และกล่อมเกลาจิตใจให้ดียิ่งขึ้น
 • ฝึกตนเองให้มีความแน่วแน่ มีความพยายามและมีความอดทน
 • ดี เป็นการฝึกอบรบจิตใจและความอดทน
 • ทำให้ฝึกความอดทนและความซื่อสัตย์
 • มี ทำให้เรามีวินัยมากขึ้น
 • เราได้รู้จักตนมากขึ้นเเละฝึกความอดทน
 • มีผลดี คือ ฝึกความอดทน
 • ดี เพราะเป็นการฝึกวินัยในตัวเอง
 • ดี
 • ดี เพราะได้ฝึกตัวเอง ให้มีความอดทน ความมีระเบียบ
 • ดี เพราะทำให้จิตใจสงบมีความซื่อสัตย์ในตนเอง
 • ทำให้เรามีความอดทน อยู่ในศีลในธรรม
 • ดี เพราะ ได้มีเวลาในการทบทวนตัวเอง และทำให้จิตใจสงบมากขึ้น
 • ส่งผลดีต่อตนเองและคนรอบข้าง เป็นคนที่สงบมากขึ้น
 • ส่งผลดีเพราะเราจะไดรู้จักอดทนอดกลั้น ต่อโลแห่งความเป็นจริง
 • ไม่ เพราะอาหารเย็นเป็นสิ่งจำเป็น
 • ดีเพราะศึกความอดทน
 • ส่งผลดีต่อตนเองและคนรอบข้าง
 • ดี เพราะเราจะได้มีระเบียบวินัยมากขึ้น
 • ส่งผลดี เพราะทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้น
 • ดี เพราะได้ฝึกความอดทนอดกลั้น
 • ดี เพราะทำให้เราอยู่ในศิลในธรรม
 • ดี
 • ดี
 • ดี เพราะจะทำให้เรามีสติ มีสมาธิ เป็นคนดีของสังคมได้
 • ฝึกความอดทน
 • ฝึกความอดทน ความซื่อสัตย์
 • ดี ทำให้เรามีศีลธรรมในตัว

 • ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดครั้งต่อไป)

 • ระยะเวลาที่มากกว่าเดิม
 • อยากให้เคร่งครัดในศีล8เเละใช่เวลาในการจัดให้นานขึ้นเป็น2คืน
 • -1
 • -
 • กิจกรรมควรมีแปลกใหม่ไปเรื่อยๆ
 • -
 • -
 • ควรเพิ่มน้ำปาณะให้เพิ่มกว่าครั้งก่อนๆ
 • ควรจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อๆไป
 • -
 • ง่วงนอนไปหน่อยค่ะ อยากให้มีกิจกรรมที่ตื่นเต้นกว่านี้
 • -
 • เป็นค่ายคุณธรรมที่ได้รับประโยชน์มากมาย สอนเราในหลายๆเรื่องที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราได้
 • เวลาใรการทำกิจกรรมต่างๆบางกิจกรรมก็น้อยไปบ้างกิจกรรมก็มากไป
 • หนาวมากเลยค่ะ
 • ให้ยึดโทรศัพท์มือถือไปเลย เพราะเวลาปล่อยให้พักก็มัวแต่เล่นโทรศัพท์ไม่รีบไปทำธุระส่วนตัวให้เสร็จ แล้วทำให้มารวมกันช้า. พระอาจารย์ต้องรอ
 • -
 • อยากให้มีกิจกรรมการพูดการสอนที่สนุกกว่านี้ ทำให้มีการสอนเเบบทำจริงๆสอดแทรกความรู้ไม่ใช่มานั่งฟังนานๆ ถ้าให้นั่งฟังควรพูดเเบบตลกๆจะได้มีความสนใจมากขึ้น
 • -
 • ถือศีล5ก็พอแล้ว
 • -
 • เรื่องการบริหารจัดการเวลา
 • อย่าจัดเลยครับหาไลฟ์โคช​เก่งๆมาสอนจะดีกว่า
 • กิจกรรมให้ความรู้ แนวทางการปรับใช้ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมที่ให้ความน่าสนใจมากขึ้น
 • อยากให้จัดนานกว่านี้
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ไม่มี
 • อาหารบางชนิดรสจัดมาก​ อยากให้มีอาหารรสชาติอ่อนๆสำหรับคนที่ทานเผ็ดไม่ได้หรืออาหารที่รสชาติไม่ค่อยจัด
 • ขอให้มีกิจกรรมแบบนี้ทุกๆปี ในทุกๆรุ่นต่อๆไป
 • -
 • กิจกรรมเวลาควรตรงกับกำหนดการที่วางเอาไว้
 • น้ำกระเจี้ยบ น้ำเก๊กฮวย น้ำเป็นขวดนั้นมันจืดมากกเลยค่า
 • ควรเปลี่ยนร้านน้ำผลไม้ขวดเล็ก มีแต่สีกับกลิ่นรสชาติจางมากเหมือนดื่มน้ำเปล่ากลิ่นผลไม้
 • -
 • ทุกอย่างพอดีหมดแล้วค่ะ
 • มีเบรคเยอะกว่านี้
 • ควรมีเบรคเป็นนมกล่องเพราะช่วยบรรเทาความหิวได้ดีกว่า
 • ไม่มี
 • อาหารอร่อยมาก
 • -
 • -
 • ขอเบรคที่อยู่ท้องนานๆกว่านี้
 • -
 • -
 • -
 • ควรจัดเพื่อให้ได้พัฒนาตัวของเเต่ละบุคคล
 • -
 • -
 • ควรจัดอาหารมื้เที่ยงให้อิ่มกว่านี้ อิ่มนานจะทำให้ไม่หอวตอนดึก
 • -
 • -
 • ควรให้ถือแค่ศีล5พอ
 • -
 • -
 • -
 • -
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666