กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการบรรยายพิเศษ
เรื่อง Smart Greenhouse : The Future of Technology
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ

เพศ : ชาย หญิง
สถานภาพ : /


ส่วนที่ 2 : ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

รายการ ระดับผลสัมฤทธิ์
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ มากยิ่งขึ้น มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ มากยิ่งขึ้น มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.3 ความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 3 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

3.1 ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ :
3.2 การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน :
3.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข :
3.4 ข้อเสนอแนะ :
 
 
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666