กลับหน้าแรก

แบบประเมินผล
โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปลูกข้าว) ประจำปีการศึกษา 2562
ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=186)

เพศ
ชาย 53 คน 28.49 %
หญิง 133 คน 71.51 %
สังกัดภาควิชา
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 1 คน .54 %
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 1 คน .54 %
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 20 คน 10.75 %
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1 คน .54 %
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 0 คน 0 %
ทั่วไป 163 คน 87.63 %
ชั้นปีที่
ปี 1 186 คน 100.00 %
ปี 2 0 คน 0 %
ปี 3 0 คน 0 %
ปี 4 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษา

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
1.ก่อนเข้าร่วมโครงการได้รู้ข้อมูลพิธีการเกี่ยวข้าวของภาคเหนือมากน้อยขนาดไหน 34
(18.28% )
66
(35.48% )
67
(36.02% )
16
(8.60% )
3
(1.61% )
186
(100%)
3.60
(มาก)
ระดับดีมาก
2.หลังเข้าร่วมโครงการท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับเพื่อนต่างคณะได้รับทราบ 37
(19.89% )
79
(42.47% )
63
(33.87% )
5
(2.69% )
2
(1.08% )
186
(100%)
3.77
(มาก)
ระดับดีมาก
3.ได้รับทราบถึงประเพณีการเกี่ยวข้าวของภาคเหนือ วิถีชีวิตความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวมากน้อยเพียงใด 51
(27.42% )
80
(43.01% )
51
(27.42% )
3
(1.61% )
1
(.54% )
186
(100%)
3.95
(มาก)
ระดับดีมาก
4.ได้ทราบถึงการใช้กระบวนการเทคโนโลยสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาด้านการเกษตรมากขึ้น 43
(23.12% )
77
(41.40% )
60
(32.26% )
5
(2.69% )
1
(.54% )
186
(100%)
3.84
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 3.79
(มาก)
ระดับดีมาก

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดครั้งต่อไป)

 • ควรมีการวางเเผนกรณีฝนตกเเละจัดการปัญหาเกี่ยวกับก้อนกรวดก้อนหินบริเวณเนื่องจากนักศึกษาอาจได้บาดเเผลจากการเดินเท้าเปล่าบนหินหลังจากดำนา
 • กิจกรรมควรเสร็จสิ้นแค่ครึ่งวัน เหนื่อยตอนเช้าแล้วมีกิจกรรมอีกตอนบ่ายทำให้น่าเบื่อ
 • -
 • ความจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีคับ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมสืบทอดต่อไป และเป็นกิจกรรมที่สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องได้ดี
 • ฝนตกอย่างไงก็อยากดำนาค่ะ ไม่อยากเข้าร่ม
 • ดี
 • -
 • ชอบมากค่ะ ^^
 • เป็นกิจกรรมที่ดี ควรมีต่อๆไปทุกปี
 • -
 • ปรับให้น้ำไหลทุกก๊อกจะได้ล้างตัวล้างตาง่าย
 • การจัดสรรค์เวลาในแต่ละกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
 • เวลาควรจัดใหเกระชับกว่านี้ ไม่ต้องมีกิจกรรมเสริม อาทิ กีฬา ต่อท้าย
 • -
 • ชอบครับ สนุกมากๆครับผม
 • ไม่มี
 • เพิ่มปริมาณอาหารมื้อกลางวัน
 • อยากให้เวลากระชับมากขึ้น
 • -
 • -
 • ควรเตรียมถุงมือหรือรองเท้าสำหรับลุยโคลนหรือบอกให้เตรียมเองเพราะอาจเกิดอันตรายกับเท้าหรือมือได้
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666