กลับหน้าแรก

โครงการพิธีทำบุญครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ส่วนที่ 1 : สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ : ชาย หญิง
สายงาน : /


ส่วนที่ 2 : ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน ระดับผลสัมฤทธิ์
2.1 ผู้ร่วมงานได้ร่วมพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและสถาบัน ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกสายงาน มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.2 ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ไมตรีอันดี มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 3 : ประเมินผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน ระดับผลความพึงพอใจ
3.1 การประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.2 พิธีการ และพิธีการสงฆ์ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.3 อาหาร และเครื่องดื่ม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.4 สถานที่จัดงาน มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.5 โสตทัศนูปกรณ์ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.6 รูปแบบการจัดงานโดยรวม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข :
ข้อเสนอแนะ :
 
 
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666