กลับหน้าแรก

แบบประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ ในการนำองค์การ การบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ และความผูกพันธ์ต่อองค์กร ประจำปี 2561

สายงาน

ลำดับสายงานจำนวน (คน)จำนวน (%)
1สายวิชาการ3322.76 %
2สายสนับสนุน11277.24 %
รวม145100 %

สถานภาพ

ลำดับสถานภาพจำนวน (คน)จำนวน (%)
1ข้าราชการ106.90 %
2พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ7451.03 %
3ลูกจ้างประจำ3423.45 %
4พนักงานชั่วคราว2718.62 %
5อื่นๆ0.00 %
รวม145100 %

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ลำดับระยะเวลาในการปฏิบัติงานจำนวน (คน)จำนวน (%)
1น้อยกว่า 5 ปีหรือเท่ากับ 5 ปี3725.52 %
26 – 10 ปี2416.55 %
311 – 15 ปี128.28 %
416 – 20 ปี138.97 %
521 ปีขึ้นไป5940.69 %
รวม145100 %


ส่วนที่ 1 การประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์

ประเมินธรรมาภิบาลผู้บริหาร
รายนามผู้บริหารที่รับการประเมิน ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
รศ.ดร. ณัฐา (คณบดี) ผศ.ดร. ดรุณี (รองบริหาร) รศ.ดร. เกวลิน (รองวิจัย) ผศ.ดร. จิรวรรณ (รองวิชาการ) อ.ดร. ชูชาติ (รองพัฒนานักศึกษา) รศ.ดร. จิราพร (รองกิจการพิเศษ) อ.ดร. จุฑาทิพย์ (ผช. ฝ่ายวิเทศและประชาสัมพันธ์) ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ (ผช. ฝ่ายวิชาการ/บัณฑิตศึกษา) ผศ.ดร. ปิลันธนา (ผช. ฝ่ายวิชาการ / พัฒนา นศ.) ผศ.ดร. ทศพล (ผช. ฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ) อ.ดร. อรอุมา (ผช. วิจัยและบริการวิชาการ)
1. หลักประสิทธิผล / ประสิทธิภาพ 4.42
(มากที่สุด)
4.16
(มาก)
4.03
(มาก)
4.11
(มาก)
4.05
(มาก)
4.12
(มาก)
3.86
(มาก)
4.03
(มาก)
3.93
(มาก)
4.13
(มาก)
3.90
(มาก)
4.07
(มาก)
2. ความรับผิดชอบ / หลักการตอบสนองต่อความคาดหวัง 4.39
(มากที่สุด)
4.13
(มาก)
3.99
(มาก)
4.12
(มาก)
4.05
(มาก)
4.12
(มาก)
3.82
(มาก)
3.97
(มาก)
3.88
(มาก)
4.12
(มาก)
3.86
(มาก)
4.04
(มาก)
3. หลักความโปร่งใส 4.56
(มากที่สุด)
4.38
(มากที่สุด)
4.19
(มาก)
4.40
(มากที่สุด)
4.31
(มากที่สุด)
4.27
(มากที่สุด)
4.20
(มากที่สุด)
4.29
(มากที่สุด)
4.22
(มากที่สุด)
4.36
(มากที่สุด)
4.18
(มาก)
4.31
(มากที่สุด)
4. หลักการมีส่วนร่วม / การกระจายอำนาจ / ความเสมอภาค 4.39
(มากที่สุด)
4.15
(มาก)
3.99
(มาก)
4.08
(มาก)
4.02
(มาก)
4.00
(มาก)
3.95
(มาก)
4.01
(มาก)
3.97
(มาก)
4.09
(มาก)
3.93
(มาก)
4.05
(มาก)
5. หลักนิติธรรม / การมุ่งเน้นฉันทามติ 4.47
(มากที่สุด)
4.24
(มากที่สุด)
4.11
(มาก)
4.18
(มาก)
4.13
(มาก)
4.08
(มาก)
4.03
(มาก)
4.13
(มาก)
4.05
(มาก)
4.17
(มาก)
4.00
(มาก)
4.14
(มาก)
รวม 4.45
(มากที่สุด)
4.21
(มากที่สุด)
4.06
(มาก)
4.18
(มาก)
4.11
(มาก)
4.12
(มาก)
3.97
(มาก)
4.08
(มาก)
4.01
(มาก)
4.17
(มาก)
3.97
(มาก)
4.12
(มาก)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการคณะฯ โดยภาพรวมและระดับความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารองค์การ

ประเด็นคำถาม จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการคณะฯ โดยภาพรวม36
(24.83%)
71
(48.97%)
37
(25.52%)
1
(.69%)
0
(.00%)
145
(100.00%)
3.98
(มาก)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารองค์การ31
(21.38%)
71
(48.97%)
39
(26.90%)
4
(2.76%)
0
(.00%)
145
(100.00%)
3.89
(มาก)
ค่าเฉลี่ยรวม 3.93
(มาก)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการบริหารหน่วยงานที่ท่านสังกัด (ภาควิชา / ศูนย์ / สำนักงานคณะฯ)

ประเมินธรรมาภิบาลผู้บริหาร รายนามผู้บริหารที่รับการประเมิน ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
ผศ.ดร. อังสนา (กีฏฯและโรคพืช) ผศ.ดร. ศิวาพร (พืชศาสตร์) ผศ.ดร. บุศรา (พัฒนาเศรษฐกิจฯ) ผศ.ดร. วรรณพร (สัตวศาสตร์ฯ) อ.ดร. สุรีรัตน์ (เกษตรที่สูง) ผศ.ดร. ชาญชัย (ศวทก.) ผศ. ธีระพงษ์ (ที่สูง) อ.ดร. นริศ (แม่เหียะ) ผศ.ดร. พรสิริ (บริการวิชาการ) ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ (เก็บเกี่ยว) น.ส. วิไลพร (เลขานุการคณะฯ)
1. หลักประสิทธิผล / ประสิทธิภาพ 4.12
(มาก)
4.01
(มาก)
3.98
(มาก)
3.93
(มาก)
3.89
(มาก)
4.04
(มาก)
3.80
(มาก)
4.02
(มาก)
3.84
(มาก)
4.08
(มาก)
4.14
(มาก)
3.99
(มาก)
2. ความรับผิดชอบ / หลักการตอบสนองต่อความคาดหวัง 4.05
(มาก)
3.93
(มาก)
3.98
(มาก)
3.95
(มาก)
3.77
(มาก)
3.90
(มาก)
3.83
(มาก)
4.06
(มาก)
3.88
(มาก)
4.12
(มาก)
4.10
(มาก)
3.96
(มาก)
3. หลักความโปร่งใส 4.26
(มากที่สุด)
4.23
(มากที่สุด)
4.19
(มากที่สุด)
4.11
(มาก)
4.06
(มาก)
4.16
(มาก)
4.08
(มาก)
4.16
(มาก)
4.15
(มาก)
4.26
(มากที่สุด)
4.30
(มากที่สุด)
4.18
(มาก)
4. หลักการมีส่วนร่วม / การกระจายอำนาจ / ความเสมอภาค 4.02
(มาก)
3.91
(มาก)
3.89
(มาก)
3.87
(มาก)
3.85
(มาก)
3.94
(มาก)
3.74
(มาก)
4.06
(มาก)
3.88
(มาก)
4.00
(มาก)
4.09
(มาก)
3.93
(มาก)
5. หลักนิติธรรม / การมุ่งเน้นฉันทามติ 4.11
(มาก)
3.95
(มาก)
4.00
(มาก)
3.95
(มาก)
3.86
(มาก)
3.96
(มาก)
3.79
(มาก)
4.02
(มาก)
3.91
(มาก)
4.05
(มาก)
4.13
(มาก)
3.98
(มาก)
รวม 4.11
(มาก)
4.01
(มาก)
4.01
(มาก)
3.96
(มาก)
3.88
(มาก)
4.00
(มาก)
3.85
(มาก)
4.06
(มาก)
3.93
(มาก)
4.10
(มาก)
4.15
(มาก)
4.01
(มาก)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานโดยภาพรวมและระดับความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารหน่วยงาน

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการภาควิชา / ศูนย์ / สนง. โดยภาพรวม37
(25.52%)
71
(48.97%)
34
(23.45%)
2
(1.38%)
1
(.69%)
145
(100.00%)
3.97
(มาก)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารภาควิชา / ศูนย์ / สนง.40
(27.59%)
67
(46.21%)
36
(24.83%)
2
(1.38%)
0
(.00%)
145
(100.00%)
4.00
(มาก)
ค่าเฉลี่ยรวม 3.99
(มาก)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79


ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการบริหารหน่วยงานสำนักงานคณะฯ

ประเมินธรรมาภิบาลผู้บริหาร รายนามหัวหน้างานที่รับการประเมิน ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
นางสุดใจ สันธทรัพย์ (งานบริหารทั่วไป) นางลาลิตยา นุ่มมีศรี (งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) นางสุทธิณี อินถา (งานบริการการศึกษาฯ)
1. หลักประสิทธิผล / ประสิทธิภาพ 4.31
(มากที่สุด)
4.29
(มากที่สุด)
4.14
(มาก)
4.25
(มากที่สุด)
2. ความรับผิดชอบ / หลักการตอบสนองต่อความคาดหวัง 4.39
(มากที่สุด)
4.35
(มากที่สุด)
4.20
(มากที่สุด)
4.31
(มากที่สุด)
3. หลักความโปร่งใส 4.45
(มากที่สุด)
4.41
(มากที่สุด)
4.32
(มากที่สุด)
4.39
(มากที่สุด)
4. หลักการมีส่วนร่วม / การกระจายอำนาจ / ความเสมอภาค 4.31
(มากที่สุด)
4.34
(มากที่สุด)
4.24
(มากที่สุด)
4.30
(มากที่สุด)
5. หลักนิติธรรม / การมุ่งเน้นฉันทามติ 4.33
(มากที่สุด)
4.32
(มากที่สุด)
4.22
(มากที่สุด)
4.29
(มากที่สุด)
รวม 4.36
(มากที่สุด)
4.34
(มากที่สุด)
4.22
(มากที่สุด)
4.31
(มากที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานโดยภาพรวมและระดับความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารหน่วยงาน

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานคณะโดยภาพรวม37
(25.52%)
71
(48.97%)
35
(24.14%)
2
(1.38%)
0
(.00%)
145
(100.00%)
3.99
(มาก)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารสำนักงานคณะ34
(23.45%)
71
(48.97%)
40
(27.59%)
0
(.00%)
0
(.00%)
145
(100.00%)
3.96
(มาก)
ค่าเฉลี่ยรวม 3.97
(มาก)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79


ส่วนที่ 4 ประเมินสภาพการทำงานและการให้บริการของคณะฯ

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่ประเมิน
1. การมีส่วนร่วมดำเนินงานในกิจกรรมของคณะฯ39
(27.86%)
69
(49.29%)
31
(22.14%)
1
(.71%)
0
(.00%)
140
(100.00%)
54.04
(มาก)
2. กระบวนการติดต่อสื่อสารภายในคณะฯ20
(14.29%)
64
(45.71%)
50
(35.71%)
6
(4.29%)
0
(.00%)
140
(100.00%)
53.70
(มาก)
3. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน16
(11.51%)
61
(43.88%)
55
(39.57%)
6
(4.32%)
1
(.72%)
139
(100.00%)
63.61
(มาก)
4. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พึงได้รับ22
(16.06%)
57
(41.61%)
51
(37.23%)
6
(4.38%)
1
(.73%)
137
(100.00%)
83.68
(มาก)
5. ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่าง ๆ        
  5.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ26
(18.84%)
68
(49.28%)
39
(28.26%)
5
(3.62%)
0
(.00%)
138
(100.00%)
73.83
(มาก)
  5.2 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความสะอาด ในสถานที่ทำงาน26
(18.71%)
58
(41.73%)
49
(35.25%)
4
(2.88%)
2
(1.44%)
139
(100.00%)
63.73
(มาก)
  5.3 สถานที่จอดรถ24
(17.52%)
49
(35.77%)
53
(38.69%)
8
(5.84%)
3
(2.19%)
137
(100.00%)
83.61
(มาก)
  5.4 ร้านอาหาร15
(11.03%)
31
(22.79%)
54
(39.71%)
28
(20.59%)
8
(5.88%)
136
(100.00%)
93.13
(ปานกลาง)
  5.5 ห้องน้ำ17
(12.23%)
33
(23.74%)
58
(41.73%)
24
(17.27%)
7
(5.04%)
139
(100.00%)
63.21
(ปานกลาง)
  5.6 ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์)21
(15.00%)
57
(40.71%)
56
(40.00%)
5
(3.57%)
1
(.71%)
140
(100.00%)
53.66
(มาก)
  5.7 การบริการยานพาหนะ32
(23.53%)
50
(36.76%)
49
(36.03%)
3
(2.21%)
2
(1.47%)
136
(100.00%)
93.79
(มาก)
  5.8 ระบบการรักษาความปลอดภัย12
(8.70%)
56
(40.58%)
59
(42.75%)
10
(7.25%)
1
(.72%)
138
(100.00%)
73.49
(มาก)
6. ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานส่วนกลาง        
  6.1 หน่วยสารบรรณ34
(24.29%)
66
(47.14%)
38
(27.14%)
2
(1.43%)
0
(.00%)
140
(100.00%)
53.94
(มาก)
  6.2 หน่วยบริหารบุคคล40
(28.57%)
67
(47.86%)
31
(22.14%)
2
(1.43%)
0
(.00%)
140
(100.00%)
54.04
(มาก)
  6.3 หน่วยพิมพ์และถ่ายเอกสาร29
(22.31%)
52
(40.00%)
45
(34.62%)
4
(3.08%)
0
(.00%)
130
(100.00%)
153.82
(มาก)
  6.4 งานนโยบายและแผน33
(24.44%)
56
(41.48%)
40
(29.63%)
6
(4.44%)
0
(.00%)
135
(100.00%)
103.86
(มาก)
  6.5 งานบริการการศึกษา30
(22.56%)
65
(48.87%)
36
(27.07%)
2
(1.50%)
0
(.00%)
133
(100.00%)
123.92
(มาก)
  6.6 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา28
(21.21%)
64
(48.48%)
37
(28.03%)
2
(1.52%)
1
(.76%)
132
(100.00%)
133.88
(มาก)
  6.7 หน่วยวิทยบริการ33
(24.44%)
60
(44.44%)
38
(28.15%)
4
(2.96%)
0
(.00%)
135
(100.00%)
103.90
(มาก)
  6.8 ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์30
(23.81%)
61
(48.41%)
34
(26.98%)
1
(.79%)
0
(.00%)
126
(100.00%)
193.95
(มาก)
  6.9 งานบริหารงานวิจัย35
(26.32%)
65
(48.87%)
33
(24.81%)
0
(.00%)
0
(.00%)
133
(100.00%)
124.02
(มาก)
  6.10 หน่วยวิเทศสัมพันธ์26
(20.16%)
63
(48.84%)
36
(27.91%)
4
(3.10%)
0
(.00%)
129
(100.00%)
163.86
(มาก)
  6.11 หน่วยประชาสัมพันธ์21
(15.79%)
68
(51.13%)
43
(32.33%)
1
(.75%)
0
(.00%)
133
(100.00%)
123.82
(มาก)
  6.12 หน่วยการเงินและบัญชี35
(25.18%)
67
(48.20%)
35
(25.18%)
2
(1.44%)
0
(.00%)
139
(100.00%)
63.97
(มาก)
  6.13 หน่วยพัสดุ27
(20.30%)
65
(48.87%)
36
(27.07%)
5
(3.76%)
0
(.00%)
133
(100.00%)
123.86
(มาก)
  6.14 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร        
   - ร้านค้าเกษตร29
(22.83%)
57
(44.88%)
36
(28.35%)
3
(2.36%)
2
(1.57%)
127
(100.00%)
183.85
(มาก)
   - ร้าน CMU Steak21
(17.07%)
52
(42.28%)
47
(38.21%)
1
(.81%)
2
(1.63%)
123
(100.00%)
223.72
(มาก)
   - ห้องปฏิบัติการกลาง24
(20.00%)
60
(50.00%)
29
(24.17%)
5
(4.17%)
2
(1.67%)
120
(100.00%)
253.83
(มาก)
ค่าเฉลี่ยรวม 3.78
(มาก)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 1.00–1.79


ส่วนที่ 5 ประเมินความผูกพันที่ท่านมีต่อคณะเกษตรศาสตร์

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม
5.1 ท่านมีความผูกพันต่อคณะเกษตรศาสตร์ในระดับใด41
(28.28%)
36
(24.83%)
65
(44.83%)
2
(1.38%)
1
(.69%)
145
(100.00%)
3.79
(มาก)
ค่าเฉลี่ยรวม 3.79
(มาก)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 1.00–1.79

5.2 ปัจจัยที่ทำให้ท่านมีความผูกพันกับคณะเกษตรศาสตร์ คือ
1.เพื่อนร่วมงานที่สามารถทำงานแทนกันได้ หรือ ช่วยกันทำงาน
2.สวัสดิการ
3.สภาพแวดล้อมการทำงาน
4. ความมั่นคงในการทำงาน
5.ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่
6.ผู้บริหาร/หัวหน้างาน การวางตัวของหัวหน้างาน
7.ค่าตอบแทน
8.เป็นสถาบันที่ให้ความรู้/ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาตร์
9.เป็นสถานที่ทำงาน
10.การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
11.ระยะเวลาในการทำงาน
12.การร่วมมือในงานส่วนกลาง
13.งานกีฬาในคณะ
14.พนักงานรู้จักกัน รักกัน เหมือนคนในครอบครัว
15.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเพื่อนร่วมงาน
16.มีความอบอุ่นเป็นพี่น้องรับฟังปัญหา
17.เข้าใจและให้อภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
18.ไม่มีความรู้สึกเป็นส่่วนหนึ่งหรือมีความเป็นส่วนร่วมกับนโยบายของคณะ
19.ผู้บริหารให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้บริหารมากเกินไป
20.เปิดโอกาศให้บุคลากรมีความเห็นในนโยบายหรือแนวทางการดำเนิงานของคณะน้อยเกินไป
21.ยอมรับในการทำงานซึ่งกันและกัน
22.เป้าหมายของตนเองกับสำนักงาน
23.การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน
24.บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการทำงาน

ส่วนที่ 6 ระดับความสุขในการทำงานกับคณะเกษตรศาสตร์

ด้าน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีความสุข
1. หน้าที่ / ภาระงาน42
(29.17%)
68
(47.22%)
32
(22.22%)
2
(1.39%)
0
(.00%)
144
(100.00%)
14.04
(มาก)
2. ค่าตอบแทน / รางวัล26
(18.06%)
63
(43.75%)
47
(32.64%)
7
(4.86%)
1
(.69%)
144
(100.00%)
13.74
(มาก)
3. สวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล , ที่พัก ฯลฯ)29
(20.14%)
55
(38.19%)
51
(35.42%)
7
(4.86%)
2
(1.39%)
144
(100.00%)
13.71
(มาก)
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน30
(20.69%)
68
(46.90%)
41
(28.28%)
6
(4.14%)
0
(.00%)
145
(100.00%)
03.84
(มาก)
5. บรรยากาศ สภาพแวดล้อม และ ความปลอดภัยในการทำงาน35
(24.14%)
61
(42.07%)
43
(29.66%)
5
(3.45%)
1
(.69%)
145
(100.00%)
03.86
(มาก)
6. การได้รับการพัฒนาความรู้36
(25.00%)
70
(48.61%)
34
(23.61%)
4
(2.78%)
0
(.00%)
144
(100.00%)
13.96
(มาก)
7. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน48
(33.10%)
64
(44.14%)
30
(20.69%)
3
(2.07%)
0
(.00%)
145
(100.00%)
04.08
(มาก)
8. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม ของบุคลากรในคณะ44
(30.56%)
65
(45.14%)
32
(22.22%)
3
(2.08%)
0
(.00%)
144
(100.00%)
14.04
(มาก)
9. การเอาใจใส่ของผู้บริหาร / หัวหน้า41
(28.47%)
61
(42.36%)
35
(24.31%)
5
(3.47%)
2
(1.39%)
144
(100.00%)
13.93
(มาก)
ค่าเฉลี่ยรวม 3.91
(มาก)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79ส่วนที่ 7 สิ่งที่ท่านต้องการให้คณะจัดหา / สนับสนุน

 • ฝ่ายสนับสนุนการผลิตสื่อการสอนออนไลน์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ถังดับเพลิงประจำห้องปฏิบัติการ
 • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง เช่น ทางลาดขนของ, คนพิการ, ผู้สูงอายุ และ ร้านค้า
 • ต้องการข้าวราดแกงที่มีอาหารหลากหลาย (หรืออาหารตามสั่ง)
 • ความคล่องตัวในการซ่อมแซมอุปกรณ์-งานช่าง
 • ปรับปรุงห้องน้ำ
 • เปิดโอกาศให้บุคลากรหรือผู้บริหารรุ่นเล็ก ๆ ได้พัฒนาหรือเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น จะช่วยทำให้คณะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น
 • - ห้องน้ำสำหรับ คณาจารย์ที่ภาควิชา - ห้องทำงานที่ไม่มีหนูมารบกวน - ฝ่ายสนับสนุนที่พร้อมและเต็มใจในการให้บริการไม่ใช่ให้คณาจารย์ทำงานทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องพัสดุ ครุภัณฑ์ (ซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ได้ทำงานด้านนี้ แต่ต้องเตรียมเอกสารพวกนี้เองคือ งงมาก - สถานที่จอดรถเฉพาะบุคลากรคณะฯ เท่านั้น ช่องจอดรถที่มองเห็นชัด
 • สวัสดิการที่พักในมหาวิทยาลัย, ค่ารักษาพยาบาล
 • สวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมให้หน่วยงานออกไปทัศนศึกษาดูงานในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แล้วนำมาปรับใช้และพัฒนาภาควิชา
 • ขอพนักงานในส่วนงานที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
 • เพิ่มสวัสดิการของบุคลากรเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการทำงาน (บุคลากรที่มีศักยภาพ)
 • - สนับสนุนการอบรมภายในคณะเกษตรศาสตร์ - สนับสนุนการทำงานแบบ Center or onestop service
 • สวัสดิการด้านร้านอาหารให้ดีกว่านี้
 • เครื่องกลหนักในการปฏิบัติงานที่จำเป็นต่อการทำงานขององค์กรที่จะสนับสนุนงานของคณะ ได้แก่ รถ ๑๖ ล้อ รถกะบะยกดั้ม ตลอดจนครุภัณฑ์/อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้สำนักงานประจำตึกใหม่ของศูนย์วิจัยฯ แม่เหียะ
 • การประเมินขึ้นเงินเดือนการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เหมาะสม
 • การเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงาน การประเมินอย่างตรงไปตรงมาตามผลงาน และการเอาใจใส่ของผู้บริหารต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ดดยใช้คนให้ถูกกับงาน แล้วออกคำสั่งหรือสั่งการเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 • 1. ระบบ internet ในสถานที่ทำงาน 2. ควรมีโรงอาหาร ให้กับบุคลากร และนักศึกษา ในสถานีวิจัยฯ แม่เหียะ


 • ส่วนที่ 8 ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและปรับปรุงงานของหน่วยงานส่วนกลางคณะฯ และอื่น ๆ

 • พัฒนาระบบ internet ให้เสถียรมากขึ้น มีการวางแผนการใช้พื้นที่ให้เป็นระบบและแจ้งให้บุคคลกรทราบแผนที่วางไว้และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือแสดงความคิดเห็น
 • ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นในงานของตนเอง เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้น
 • ปรับปรุงห้องน้ำ
 • การติดตามซ่อมบำรุง โดยเฉพาะห้องสุขาของทุกส่วนงานให้พร้อมใช้งาน เนื่องจากปัจจุบันเกิดความเสียหายจำนวนมาก
 • กระจายการเอาใจใส่และดูแลพนักงานทุกระดับให้ทั่วถึง
 • สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติการ ออกไปทัศนศึกษา ดูงาน ฝึกงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำความรู้มาปรับใช้และพัฒนาภาควิชาในส่วนการปฏิบัติการ
 • ปรับเปลี่ยนและจัดระบบการบริหารจัดการในทุกส่วนงานของคณะใหม่ เพื่อให้มีการทำงานของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดการพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง
 • - ปรับปรุงระบบการลงบัญชี และลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้เกิดความรอบคอบและตรวจทานได้ - จัดกิจกรรมเชิงรุก เพื่อหาคณะทำงานที่มีศักยภาพด้านการวิจัยของคณะในแต่ละสาขาวิชาเพื่อสนับสนนุนการผลิตด้านงานวิจัยคณะในอนาคต
 • พนักงานจะได้ทำงานตรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่ทำอยู่
 • การจัดคนให้ตรงกับงานและการรักษาคนทำงานเป็นได้คงอยู่กับคณะฯ ต่อไป และผู้บริหารควรลับการเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 • - เปิดรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
 • 1. ควรมีการจัดส่งบุคลากรไปอบรม/เพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ 2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณค่าเดินทางให้กับบุคลากร
 •  

  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666