กลับหน้าแรก

แบบประเมินผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2560
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบถาม

เพศ : ชาย หญิง
สังกัดสาขา :
ชั้นปีที่ :


ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจของนักศึกษา

รายการ ระดับความพอใจ
1. หมวด : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
    1.1 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ (โครงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย) มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
    1.2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ถือศีล 8 ) มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
    1.3 โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายเยาวชนและครอบครัว มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2. หมวด : จิตสาธารณะ
    2.1 โครงการเกษตรบำเพ็ญ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
    2.2 โครงการค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3. หมวด : ศิลปวัฒนธรรม
    3.1 โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปลูกข้าววันแม่-เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ) มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
    3.2 โครงการนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
    3.3 โครงการไหว้ครู-วันพร มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
    3.4 โครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีอำลาสถาบัน มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
4. หมวด : เสริมสร้างสุขภาพกายและจิต
    4.1 โครงการ Sport Day มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
    4.2 โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ หรือ แข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
    4.3 โครงการแข่งขันกีฬา 4 ชั้นปี มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
    4.4 โครงการประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ( ส่วนกีฬาสากล) มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
5. หมวด : เสริมทักษะความสามารถทางวิชาการ
    5.1 โครงการประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ( ส่วนกีฬาทักษะ) มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
    5.2 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวการณ์เป็นผู้นำนักศึกษา มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
    5.3 โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
    5.4 โครงการเตรียมความพร้อมในการบริหารงานสโมสรนักศึกษา (สัมมนาสโมสร) มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
6. หมวด : นันทนาการ
    6.1 โครงการ Sport Day (ขึ้นสแตนเชียร์) สันทนาการ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
    6.2 โครงการราตรีน้องใหม่ สายใยเกษตร (เฟรสชี่ไนท์) มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
    6.3 โครงการรับน้องรถไฟ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวมทั้งหมด( 6 หมวด) มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

 
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666