ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ (ลงแขกเกี่ยวข้าว)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ

เพศ : ชาย หญิง
สาขาวิชา :


ส่วนที่ 2 : ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

รายการ ระดับผลสัมฤทธิ์
2.1 ท่านได้เรียนรู้ถึงการอนุรักษ์และประเพณีการเตรียมพิธีการก่อนลงแขกข้าวชาวเหนือ รวมถึงวิถีความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมการเกี่ยวข้าวมากน้อยเพียงใด มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.2 ท่านรู้สึกถึงความผูกพันและได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.3 ท่านรู้สึกว่าการทำกิจกรรมร่วมกันและได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหมู่คณะมากน้อยเพียงใด มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 3 : ประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับหลังการเข้าร่วมโครงการ

รายการ ระดับความพอใจ
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ในอนาคต มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1 หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป :
4.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข :
4.3 ข้อเสนอแนะ :


ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

5.1 ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ :
5.2 การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน :
 
 
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666