กลับหน้าแรก

แบบประเมินผล
โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการอบรม (N=6)

เพศ
ชาย 2 คน 33.33 %
หญิง 4 คน 66.67 %
สังกัดภาควิชา
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 0 คน 0 %
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 5 คน 83.33 %
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 1 คน 16.67 %
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 0 คน 0 %
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 0 คน 0 %
ทั่วไป 0 คน 0 %
ชั้นปีที่
ปี 1 0 คน 0 %
ปี 2 0 คน 0 %
ปี 3 1 คน 16.67 %
ปี 4 5 คน 83.33 %
ท่านคิดว่าหลังจากจบการศึกษาแล้วท่านมีโครงการจะทำอย่างไรต่อไป
ศึกษาต่อ 1 คน 16.67 %
ทำงานภาคราชการ 0 คน 0 %
ทำงานภาคเอกชน 4 คน 66.67 %
ทำธุรกิจส่วนตัว 1 คน 16.67 %
อื่นๆ 0 คน 0 %
ท่านทราบข่าวการจัดโครงการอบรมครั้งนี้จากไหน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 0 คน 0 %
เฟสบุ๊ค (Face book) 4 คน 66.67 %
เพื่อน 2 คน 33.33 %
อื่นๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษา

2.1 ประเมินวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
1.นักศึกษาได้รับความรู้ด้านเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณ์มากน้อยเพียงใด 1
(16.67% )
3
(50.00% )
2
(33.33% )
0
(.00% )
0
(.00% )
6
(100%)
3.83
(มาก)
ระดับดีมาก
2.นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถที่ต้องใช้ในการเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด 1
(16.67% )
3
(50.00% )
2
(33.33% )
0
(.00% )
0
(.00% )
6
(100%)
3.83
(มาก)
ระดับดีมาก
3.นักศึกษาคิดว่าการนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงานมากน้อยเพียงใด 1
(16.67% )
4
(66.67% )
1
(16.67% )
0
(.00% )
0
(.00% )
6
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 3.89
(มาก)
ระดับดีมาก

2.2 ประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับหลังการเข้าร่วมโครงการ
ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
1.ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 3
(50.00% )
3
(50.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
6
(100%)
4.50
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 3
(50.00% )
3
(50.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
6
(100%)
4.50
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 2
(33.33% )
4
(66.67% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
6
(100%)
4.33
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.44
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

3. สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้

 • มีสาระที่ดี มีเทคนิคในการสมัครงานที่ดี
 • การรับสมัคงาน
 • ความเป็นกันเองของพี่ๆที่มาให้ความรู้
 • ให้ความรู้ในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ดี

 • 4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ และหัวข้อที่ท่านคิดเห็นว่าน่าจะเพิ่มเติมในการจัดครั้งต่อไป

 • ควรจัดอบรมอีกในปีถัดๆไป
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666