ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลโครงการ
''พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''
วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 : สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ : ชาย หญิง
สายงาน : /


ส่วนที่ 2 : ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน ระดับผลสัมฤทธิ์
2.1 ผู้ร่วมงานได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.2 ผู้ร่วมงานได้แสดงถึงการธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ความกตัญญูกตเวทิตา มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 3 : ประเมินผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน ระดับผลความพึงพอใจ
3.1 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงาน มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.2 การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.3 ความเหมาะสมของพิธีการ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.4 ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.5 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงานและอาหาร มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.6 ความพึงพอใจรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยรวม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข :
ข้อเสนอแนะ :
 
 
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666