ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ระบบฟังเสียง/ข้อร้องเรียน”
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ

เพศ : ชาย หญิง
อายุ :
สถานภาพ : /


ส่วนที่ 2 : ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

รายการ ระดับผลสัมฤทธิ์
2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจการใช้งานระบบฟังเสียง/ข้อร้องเรียน มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.2 ระบบฟังเสียง/ข้อร้องเรียน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการฟังเสียง/ข้อร้องเรียน มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 3 : ประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

รายการ ระดับความพอใจ
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1 หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป :
4.2 วิทยากรที่ท่านสนใจ :
4.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข :
4.4 ข้อเสนอแนะ :


ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

5.1 ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ :
5.2 การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน :
 
 
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666