กลับหน้าแรก

แบบประเมินผล
โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปลูกข้าว) ประจำปีการศึกษา 2561
ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=201)

เพศ
ชาย 61 คน 30.35 %
หญิง 140 คน 69.65 %
สังกัดภาควิชา
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 1 คน .50 %
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 1 คน .50 %
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 21 คน 10.45 %
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1 คน .50 %
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน .50 %
ทั่วไป 176 คน 87.56 %
ชั้นปีที่
ปี 1 142 คน 70.65 %
ปี 2 59 คน 29.35 %
ปี 3 0 คน 0 %
ปี 4 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษา

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
1.ก่อนเข้าร่วมโครงการได้รู้ข้อมูลพิธีการเกี่ยวข้าวของภาคเหนือมากน้อยขนาดไหน 30
(14.93% )
73
(36.32% )
77
(38.31% )
16
(7.96% )
5
(2.49% )
201
(100%)
3.53
(มาก)
ระดับดีมาก
2.หลังเข้าร่วมโครงการท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับเพื่อนต่างคณะได้รับทราบ 37
(18.41% )
94
(46.77% )
65
(32.34% )
4
(1.99% )
1
(.50% )
201
(100%)
3.81
(มาก)
ระดับดีมาก
3.ได้รับทราบถึงประเพณีการเกี่ยวข้าวของภาคเหนือ วิถีชีวิตความ เป็นอยู่และขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวมากน้อยเพียงใด 45
(22.39% )
99
(49.25% )
55
(27.36% )
1
(.50% )
1
(.50% )
201
(100%)
3.93
(มาก)
ระดับดีมาก
4.ได้ทราบถึงการใช้กระบวนการเทคโนโลยสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาด้านการเกษตรมากขึ้น 51
(25.37% )
93
(46.27% )
52
(25.87% )
4
(1.99% )
1
(.50% )
201
(100%)
3.94
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 3.80
(มาก)
ระดับดีมาก

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดครั้งต่อไป)

 • เวลาในเว็บลงทะเบียนไม่ตรงกับเวลาที่จัดกิจกรรมจริง ขอให้ปรับปรุงด้านนี้ด้วย
 • -
 • วันนั้นหนูป่วย อยากกินน้ำร้อน อยากกินโจ๊ก แต่หนูต้องกินน้ำเย็นกับข้าวเหนียวได่ทอดและข้าวพะแนงไข่ดาว แล้วอาการหนักขึ้นมากๆ ตอนนี้คือซมสุดๆ อยากให้ถามน้องๆก่อนว่าใครเจ็บป่วยตรงไหนไหม จะได้เตรียมอาหารให้ถูก
 • -
 • -
 • อยากให้จัดในไร่แม่เหียะ มันได้บรรยากาศดีค่ะ
 • R
 • -
 • คนที่รอค่อนข้างน่าเบื่อเกินไป ก่อนลงแปลง
 • มีประโยชน์ต่อนักศึกษามาก ได้ความรู้ ที่ไม่เคยทำมาก่อน
 • กิจกรรมไม่ค่อยทั่วถึงทุกคนเท่าไหร่ค่ะ
 • -
 • -
 • -
 • เวลาปลูกข้าวน้อยไป
 • ไม่มี
 • กระชับเวลาให้มากยิ่งขึ้น
 • ควรจัดสถานที่ร่มให้เด็กมากขึ้น
 • อยากให้จัดกิจกรรมปลูกข้าวที่ไร่แม่เหี๊ยะ กิจกรรมเล่นเกมช่วงบ่ายยืดเยื้อไป
 • เะมเวลาเรียนรู้ให้มากกว่านี้
 • สนุกและได้ประสบการณ์
 • ดีค่ะ อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เรื่อยๆ
 • กิจกรรมดีมาก แต่อยากให้มีการจัดการเวลาให้เหมาะสมกว่านี้เะื่อความทั่วถึงจองผู้เข้ารมกิจกรรม
 • -
 • อยากให้จัดการเรื่องการประสานงานให้ดีกว่านี้ค่ะ
 • อยากให้พิธีกรนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจมากขึ้นค่ะ ไม่อ่านสคริป พูดอย่างมีลีลา จะทำให้ไม่น่าเบื่อค่ะ
 • -
 • -
 • ควรจัดต่อไปค่ะ
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666