ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี : กลุ่มงานภาคสนาม”
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=28)

1.1. เพศ
ชาย 23 คน 82.14 %
หญิง 5 คน 17.86 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 4 คน 14.29 %
31 – 40 ปี 8 คน 28.57 %
41 – 50 ปี 6 คน 21.43 %
51 ปีขึ้นไป 10 คน 35.71 %
1.3. สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน 28.57 %
ข้าราชการ 1 คน 3.57 %


ส่วนที่ 2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักรู้ในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 18
(64.29% )
8
(28.57% )
2
(7.14% )
0
(.00% )
0
(.00% )
28
(100%)
4.57
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและใจที่ดี 19
(67.86% )
9
(32.14% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
28
(100%)
4.68
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.63
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับหลังการการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 17
(60.71% )
9
(32.14% )
2
(7.14% )
0
(.00% )
0
(.00% )
28
(100%)
4.54
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 18
(64.29% )
9
(32.14% )
1
(3.57% )
0
(.00% )
0
(.00% )
28
(100%)
4.61
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 25
(89.29% )
2
(7.14% )
1
(3.57% )
0
(.00% )
0
(.00% )
28
(100%)
4.86
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.67
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ดีมาก
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 4.2. วิทยากรที่ท่านสนใจ
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ดีมาก
 • -
 • -
 • -
 • ทุกท่าน
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ให้ข้อมูลครบถ้วนทุกท่าน
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 4.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ดี
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 4.4. ข้อเสนอแนะ
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ดีมาก
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

  5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ดีมาก
 • -
 • -
 • -
 • รู้และเข้าใจหลักการทำงานอย่างปลอดภัย
 • -
 • ได้หาไปใช้จริง
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ได้เรียนรู้การปฏิบัติ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานครบถ้วน
 • ทุกอย่างที่ได้รับในการอบรมจากการดูแลสุขภาพ และการปฐมพยาบาล
 • ได้รับความรู้จากวิทยากรในการออกกำลังกายมากที่สุด
 • -
 • -
 • สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • 5.2. การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ดี
 • -
 • -
 • -
 • - เลือกชนิดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานมากขึ้น - เข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • - แนะนำเพื่อนส่วนงานออกกำลังกาย - แนะนำให้รู้จักวิธีป้องกัน อุปกรณ์จากการทำงานอย่างปลอดภัย
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666