กลับหน้าแรก

แบบประเมินผล
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและภาวะการเป็นผู้นำองค์กร
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการอบรม (N=13)

เพศ
ชาย 2 คน 15.38 %
หญิง 11 คน 84.62 %
สังกัดภาควิชา
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 4 คน 30.77 %
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 6 คน 46.15 %
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2 คน 15.38 %
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1 คน 7.69 %
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 0 คน 0 %
ทั่วไป 0 คน 0 %
ชั้นปีที่
ปี 1 0 คน 0 %
ปี 2 0 คน 0 %
ปี 3 3 คน 23.08 %
ปี 4 10 คน 76.92 %


ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษา

2.1 ท่านทราบข่าวการจัดโครงการอบรมครั้งนี้จากไหน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 0 คน 0 %
เฟสบุ๊ค (Face book) 11 คน 84.62 %
เพื่อน 2 คน 15.38 %
อื่นๆ 0 คน 0 %

2.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
1.ท่านมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาบุคลิกภาพรวมถึงมารยาททางสังคมมากน้อยเพียงใด 5
(38.46% )
6
(46.15% )
2
(15.38% )
0
(.00% )
0
(.00% )
13
(100%)
4.23
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.ท่านได้แนวปฏิบัติหรือเทคนิคการปรับปรุงบุคลิกภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์มากน้อยเพียงใด 3
(23.08% )
8
(61.54% )
2
(15.38% )
0
(.00% )
0
(.00% )
13
(100%)
4.08
(มาก)
ระดับดีมาก
3.ท่านได้เรียนรู้มารยาทการปฏิบัติตัวบนโต๊ะอาหารให้เหมาะสมกับการเข้าสู่สังคมระดับสากลมากน้อยเพียงใด 7
(53.85% )
4
(30.77% )
2
(15.38% )
0
(.00% )
0
(.00% )
13
(100%)
4.38
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.23
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

2.3 ประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับหลังการเข้าร่วมโครงการ
ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
1.ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 6
(46.15% )
5
(38.46% )
2
(15.38% )
0
(.00% )
0
(.00% )
13
(100%)
4.31
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 3
(23.08% )
7
(53.85% )
3
(23.08% )
0
(.00% )
0
(.00% )
13
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก
3.สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 6
(46.15% )
6
(46.15% )
1
(7.69% )
0
(.00% )
0
(.00% )
13
(100%)
4.38
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.23
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 3 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

3.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • -
 • มารยาทในโต๊ะอาหาร
 • สอนแต่งหน้า
 • การทดสอบการสอบสัมภาษณ์ในการสมัครงาน
 • หัวข้อเดิมก็ครอบคลุมต่อการเตรียมตัวแล้ว
 • 3.2. วิทยากรที่ท่านสนใจ
 • อาจารย์เปิ้ล
 • อาจารย์ เปิ้ล
 • พี่แบงก์ สอนมารยาทบนโต๊ะอาหาร
 • ทุก ๆ ท่านมีการบรรยายที่เป็นกันเอง น่าสนใจ และทำให้เรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
 • 3.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • -
 • -
 • -
 • ระยะเวลาในการทำกิจกรรม อยากให้กระชับเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไม่ให้นักศึกษาเบื่อหรือง่วง
 • 3.4. ข้อเสนอแนะ
 • ควรจัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วมทุกคน ระยะเวลาควรนานกว่านี้ ทุกๆกิจกรรมควรมีการ work shop
 • อยากให้มีปฏิบัติมากกว่านี้ครับ
 • อาหารว่างแข็งมากและ ไม่อร่อย รวมถึงสเต็กที่แข็งเกินไป ควรเปลี่ยน
 • ระยะเวลาในการใช้เวลาในการรับประทานอาหารนานจนเกินไป อาหารได้ไม่พร้อมกันอาจทำให้มีความกดดันในการรับประทาน (คนที่ได้ทีหลัง) ภาพรวมคือประทับใจในกิจกรรมมากควรมีในปีต่อ ๆ ไปเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เตรียมตัวในสังคมการทำงาน
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666