กลับหน้าแรก

แบบประเมินผล
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2560
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการอบรม (N=60)

เพศ
ชาย 21 คน 35.00 %
หญิง 39 คน 65.00 %
รุ่นที่
รุ่นที่ 1 34 คน 56.67 %
รุ่นที่ 2 26 คน 43.33 %
ท่านเคยได้รับการอบรมโครงการเช่นนี้มาก่อนหรือไม่ :
(หากเคยได้รับการอบรมท่านเคยอบรมในช่วงการศึกษาระดับใด)
เคย
 • ระดับชั้นมัธยมปลาย,โรงเรียนผดุงปัญญา,สถานที่อบรมรร.ผดุงปัญญา
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6,โรงเรียนสตรีศรีน่าน,สถานที่อบรมหอประชุมศรีเพชรพิกุล
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6,โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน,สถานที่อบรมหอประชุมบุรีรัตน์
 • ระดับชั้นม.6,โรงเรียนจ่านกร้อง,สถานที่อบรมวัดบัวหลวง จังหวัดพิษณุโลก
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6,โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม,สถานที่อบรมวัดไตรภูมิ
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนผดุงนารี,สถานที่อบรมวัดบ้านอุปราช
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2,โรงเรียนเทศบาล5 (บ้านศรีบุญเรือง),สถานที่อบรมวัดพระเเก้วดอนเต้าสุชาดาราม
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนอุดมดรุณี,สถานที่อบรมวัดป่าบนเนิน
 • ระดับชั้นประถมศึกษา,โรงเรียนบ้านเวียงฝาง,สถานที่อบรมวัดพระธาตุเวียงหวาย
 • ระดับชั้นม.1-ม.6,โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม,สถานที่อบรมโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6,โรงเรียนเทศบาล 6 ครเชียงราย,สถานที่อบรมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
 • ระดับชั้นประถมศึกษา,โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา,สถานที่อบรมสักพระธาตุผาเงา
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษา,โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,สถานที่อบรมธุดงคสถานล้านนา
 • ระดับชั้นประถมศึกษา,โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย,สถานที่อบรมวัดดอยสะเก็ต
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,โรงเรียนเทศบาล2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) ,สถานที่อบรมวัดศรีโคมคำ
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6,โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์,สถานที่อบรมวัดป่าฝาง จ.พะเยา
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย,สถานที่อบรมวัดเจดีย์หลวง
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4,โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร,สถานที่อบรมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6,โรงเรียนสตรีศรีน่าน,สถานที่อบรมหอประชุมศรีเพชรพิกุล
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6,โรงเรียนสตรีศรีน่าน,สถานที่อบรมหอประชุมศรีเพชรพิกุล
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6,โรงเรียนสตรีศรีน่าน,สถานที่อบรมหอประชุมศรีเพชรพิกุล
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,สถานที่อบรมวัด
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน,สถานที่อบรมโรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนภูซางวิทยาคม,สถานที่อบรมสถานปฏิบัติธรรมดรุณีวิเวกาศรม
 • ระดับชั้นม.3,โรงเรียนแม่สายประสทธิ์ศาสตร์,สถานที่อบรมวัดพระธรรมกายราม
 • ระดับชั้นป.6,โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนมูล,สถานที่อบรมเชียงราย
 • ระดับชั้นประถมศึกษา4-6,โรงเรียนวัดสว่างมนัส,สถานที่อบรมวัดวาลุการาม
 • 27 คน 45.00 %
  ไม่เคย 33 คน 55.00 %


  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษา

  ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  Emotion
  มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
  1.ได้พัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัยในตนเองและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มากน้อยเพียงใด 14
  (23.33% )
  25
  (41.67% )
  21
  (35.00% )
  0
  (.00% )
  0
  (.00% )
  60
  (100%)
  3.88
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  2.ได้นำความรู้การอบรมคุณธรรมฯไปพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดผลในทางทฤษฎีและปฏิบัติในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด 11
  (18.33% )
  22
  (36.67% )
  27
  (45.00% )
  0
  (.00% )
  0
  (.00% )
  60
  (100%)
  3.73
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  3.การเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมฯ ช่วยส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะมากน้อยเพียงใด 10
  (16.67% )
  20
  (33.33% )
  28
  (46.67% )
  2
  (3.33% )
  0
  (.00% )
  60
  (100%)
  3.63
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  4.นักศึกษาได้มีโอกาสบำเพ็ญความดี ได้กล่อมเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธ์มากน้อยเพียงใด 10
  (16.67% )
  26
  (43.33% )
  23
  (38.33% )
  1
  (1.67% )
  0
  (.00% )
  60
  (100%)
  3.75
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  รวมเฉลี่ย 3.75
  (มาก)
  ระดับดีมาก

  ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

  ส่วนที่ 3 : นักศึกษาคิดว่าการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2 วัน 1 คืน ส่งผลดีต่อตนเองหรือไม่ และอย่างไร

 • ทำให้มีสติมากขึ้น
 • ส่งผลดี ถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆอย่างน้อยก็ทำให้เรารู้จักการเข้าวัด
 • ทำให้จิตใจสงบขึ้น ได้ทำสมาธิทำให้มีสติขึ้น
 • ทำให้เราได้คิดทบทวนในสิ่งต่างๆในอดีตและคิดทวบทวนแก้ไขสิ่งเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
 • ส่งผลดี เพราะได้ฝึกสมาธิ ความอดทน และได้ความรู้ทางศาสนา
 • ดี เพราะ ได้ความรู้มาพัฒนาตนเอง
 • ส่งผลดีในด้านการพัฒนาจิตใจ
 • ส่งผลดี เนื่องจากจิตใจได้ปล่อยวางหลังจากเครียดมานาน
 • ส่งผลดี ทำให้มีจิตใจที่สงบ และมองความเป็นจริงได้กว้างมากขึ้น
 • ส่งผลดี เพราะทำให้รู้จักในการซื่อวัตย์ต่อคนอื่นและต่อตนเอง และรู้ว่าการให้ก่อนนั้นจะได้รับการตอบแทนในภายภาคหน้า
 • ส่งผลดีทำให้ไม่ว่าทำอะไรจะตระหนักนึกคิดตลอดเวลาเสมอว่าสิ่งที่จะทำเป็นสิ่งถูกหรือเป็นสิ่งผิด
 • ดี
 • ดี ทำให้จิตใจสงบมากขึ้น
 • ทำให้มีระเบียบวินัย
 • ส่งผลดีคือมีสติมากขึ้น
 • ทำให้ใช้ชีวิตด้วยความมีสติคิดก่อนทำมากขึ้น
 • ส่งผลดีในการมีสติเเละสมาธิ
 • ช่วยให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตในมหาลัยมากขึ้น
 • ทำให้จิตใจสะอาด สว่าง สงบ
 • ส่งผลดี ทำให้ลดความวุ่นวายในจิตใจ รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย
 • ทำให้จิตใจสงบและมีสติ สมาธิมากขึ้น
 • ทำให้รู้สึกตัวในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องที่ดีหรือไม่ดีจนทำให้เห็นเเนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
 • มีผลดี ทำให้เรามีสมาธิ และความอดทน การมีระเบียบวินัย
 • ได้รับค่านิยมที่ถูกต้อง มีวินัย อดทน
 • ส่งผลดีต่อตนเอง ทำให้ตัวเองใจเย็นขึ้น
 • ดีทำให้จิตสงบและสำรวมกาย
 • ส่งผลดี รู้สึกว่าเราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้ลองคิดทบทวนเรื่องต่างๆที่เราทำมา มีเรื่องให้คิดที่สามารถปรับใช้ในชีวิตมหาลัยได้
 • ส่งผลดี เพราะได้ฝึกความอดทนอดกลั้น และความมีสติ สมาธิ
 • ทำให้มีจิตใจที่สงบมากขึ้น ได้อยู่กับตัวเอง และรู้สึกสบาสใจขึ้นมาก
 • ส่งผลดีเพราะ ทำให้ได้พักร่างกาย พักจิตใจหลังจากทำกิจกรรมมากมาย
 • ส่งผลปานกลาง กระตุ้นให้มีความกระตือรือร้น ให้รู้ว่าสิ่งไหนสำคัญ
 • เปนผลดี คือเปนการอบรมที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป
 • ส่งผลดี เพราะได้ฝึกจิตใจเราให้สงบเหมือนในได้ไปผ่อนคลายได้รู้จักเพื่อนๆมากขึ้น
 • ดีเพราะทำให้รู้จักอดทนและจิตใจสงบ
 • ดี ทำให้มีจิตใจที่สงบและคิดในแง่บวกมากขึ้น
 • ดีค่ะ จิตใจสงบขึ้นมากเลยค่ะ รู้จักเพื่อนมากขึ้นอีกด้วย
 • เฉยๆค่ะ
 • ทำให้เราได้คิดทบทวนในสิ่งต่างๆในอดีตและคิดทวบทวนแก้ไขสิ่งเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
 • ทำให้เราได้คิดทบทวนในสิ่งต่างๆในอดีตและคิดทวบทวนแก้ไขสิ่งเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
 • ทำให้เราได้คิดทบทวนในสิ่งต่างๆในอดีตและคิดทวบทวนแก้ไขสิ่งเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
 • ส่งผลดีทำให้มสมาธิมากขึ้น
 • รู้จักการเข้าถึงธรรม และได้บุญ
 • ส่งผล การได้เข้าค่ายคุณธรรม ทำให้ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเองและควรแก้ไขอย่างไร ทั้งยังสร้างความอดทนให้กับตัวเอง ความสามัคคีกันมากขึ้น
 • ดี ฝึกความอดทนและคุณธรรม
 • ดีมาก
 • ส่งผลดีต่อตนเอง ทางด้านจิตใจทำให้รู้สึกสงบขึ้น
 • ดี เพราะได้อยู่ใกล้พระพุทธศาสนามากขึ้น
 • ทำให้มีสติและสมาธิ
 • ทำให้ผ่อนคลาย
 • ดี
 • ได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในวัด อดทนกับศีล8 ทำให้เรามีระเบียบวินัย
 • ได้ฝึกสมาธิ สติ ของตัวเองมากยิ่งขึ้น
 • จิตใจสงบมากขึ้น มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน มีกำลังใจในการใช้ชีวิต
 • ส่งผลดีทำให้จิตใจสงบมากขึ้นมีสติ
 • ทำให้มีสมาธิมีสติมากขึ้น

 • ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดครั้งต่อไป)

 • -
 • เพิ่มระยะเวลาและอยากให้มีกิจกรรมมากกว่านี้
 • ไม่มี
 • -
 • ปวดขา ปวดหัวเข่า เป็นตะคริว จากการนั่งขัดสมาธินานเกินไป
 • ไม่มี
 • อยากให้จัดต่อไป เพราะเป็นกิจกรรมที่ดีครับ
 • สมควรให้มีการจัดในครั้งต่อไปและควรเพิ่มกิจกรรมเข้าไปอีก
 • -
 • ควรจัดสัก3วัน2คืน ไม่ควรแจกขนมช่วงบ่ายเพราะถือศีล8
 • ควรมีขยะในห้องน้ำด้วย
 • กิจกรรมน้อยเกินไป นั่งนานเกินไป
 • ควรจัดกิจกรรมประเภทนี้ต่อๆไป
 • ไม่มี
 • -
 • ไม่มี
 • ที่ตักอาหารขอเพิ่มอีกสักโต๊ะเพราะคนตักแล้วก็ต้องรอส่วนคนที่ยังไม่ได้ตักก็รอนานกว่าจะถึง และถ้าทำข้าวต้มอยากให้ทำเผื่อเยอะเพราะมันไม่ค่อยอยู่ท้องเท่าไหร่หลังๆมามีแต่น้ำไม่มีข้าวเลย
 • กิจกรรมระหว่างการเข้าค่าย น่าจะมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านี้ เพราะบางทีก็รู้สึกว่ามันดูน่าเบื่อจนเกินไปจนทำให้ง่วงนอน
 • ควรมีการจัดกิจกรรมการอบรมให้มีความกระชับกว่านี้ และมีกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อ
 • ควรมีกิจกรรมที่ทำให้เราเข้าถึงธรรมมะได้มากกว่านี้
 • ลำดับการขอให้ชี้แจ้งให้ชัดเจน ควรมีพระวิทยากรที่หลากหลาย
 • สถานที่ดี แต่คนสอนมึนๆ
 • ควรมีกิจกรรมสามคืนสองวัน มีกิจกรรมผ่นคลายความง่วง
 • ควรเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัยมากกว่านี้
 • อาหารเช้าไม่เอาข้าวต้มได้ไหมคะ
 • ควรเคร่งครัดในเรื่องเวลา และการปฎิบัติตามศีล8ให้มากกว่านี้
 • ไม่มี
 • ปรับปรุงเนื้อหาหัวข้อในการบรรยาย และปรับระยะเวลา
 • ห้องนอนร้อน ห้องอาบน้ำน้อย ง่วง มื้อเช้าไม่เอาข้าวต้ม
 • อยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีก และอยากให้มีกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น
 • พระอาจารย์ที่มาบรรยายควรจะมีอะไรสนุกๆมาพูดมาให้ทำ
 • มีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับเพื่อน
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666