กรอกข้อมูล | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=48)

1.1. เพศ
ชาย 18 คน 37.50 %
หญิง 30 คน 62.50 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 6 คน 12.50 %
31 – 40 ปี 11 คน 22.92 %
41 – 50 ปี 19 คน 39.58 %
51 ปีขึ้นไป 12 คน 25.00 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 10 คน 20.83 %
คณาจารย์ 16 คน 33.33 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 0 คน 0 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 22 คน 45.83 %
บุคลากร (สายบริการ) 0 คน 0 %
นักศึกษา 0 คน 0 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจตัวบ่งชี้คุณภาพ หลักเกณฑ์ และแนวทางการตรวจประเมิน รวมถึงการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2558 6
(10.17% )
37
(62.71% )
16
(27.12% )
0
(.00% )
0
(.00% )
59
(100%)
3.83
(มาก)
ระดับดีมาก
2.2 ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงการทำข้อมูลเอกสาร เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของหลักสูตร (มคอ.7) และการประเมินผล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 10
(16.95% )
40
(67.80% )
9
(15.25% )
0
(.00% )
0
(.00% )
59
(100%)
4.02
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 3.92
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 9
(15.25% )
34
(57.63% )
16
(27.12% )
0
(.00% )
0
(.00% )
59
(100%)
3.88
(มาก)
ระดับดีมาก
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 10
(16.95% )
40
(67.80% )
9
(15.25% )
0
(.00% )
0
(.00% )
59
(100%)
4.02
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 10
(16.95% )
39
(66.10% )
10
(16.95% )
0
(.00% )
0
(.00% )
59
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 3.97
(มาก)
ระดับดีมาก

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
4.2. วิทยากรที่ท่านสนใจ
4.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
4.4. ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
5.2. การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
 
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666