ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมิน พิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2559
วันที่ 4, 11 และ 13 กรกฏาคม 2559

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=58)

1.1. เพศ
ชาย 27 คน 46.55 %
หญิง 31 คน 53.45 %
1.2. สถานภาพ
ผู้บริหาร 0 คน 0 %
คณาจารย์ 0 คน 0 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 1 คน 1.72 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 53 คน 91.38 %
บุคลากร (สายบริการ) 4 คน 6.90 %
นักศึกษา 0 คน 0 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 : ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกสายงาน 39
(67.24% )
19
(32.76% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.67
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2 ผู้เข้าร่วมสามารถนำเอาหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการครองตน ครองคน และครองงานได้เป็นอย่างดี 37
(63.79% )
20
(34.48% )
1
(1.72% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.62
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.3 ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานร่วมกันเป็นทีม 33
(56.90% )
24
(41.38% )
1
(1.72% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.55
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด


ส่วนที่ 3 : ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 พิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ (4 ก.ค 59) ณ คณะเกษตรศาสตร์
3.1.1 การประชาสัมพันธ์การจัดงาน
33
(56.90% )
24
(41.38% )
1
(1.72% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.55
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.1.2 การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
31
(53.45% )
24
(41.38% )
3
(5.17% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.48
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.1.3 ความเหมาะสมของพิธีการ
35
(60.34% )
21
(36.21% )
2
(3.45% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.57
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.1.4 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
37
(63.79% )
19
(32.76% )
2
(3.45% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.60
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 พิธีสมโภชเทียนพรรษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (11 ก.ค 59) ณ ศาลาธรรม 32
(55.17% )
23
(39.66% )
3
(5.17% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.50
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ (13 ก.ค 59) ณ วัดพระธาตุปู่ก่ำ
3.3.1 การประชาสัมพันธ์การจัดงาน
31
(53.45% )
22
(37.93% )
5
(8.62% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.45
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3.2 การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
34
(58.62% )
21
(36.21% )
3
(5.17% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.53
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3.3 ความเหมาะสมของพิธีการ
33
(56.90% )
22
(37.93% )
3
(5.17% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.52
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3.4 ความเหมาะสมของสถานที่ถวายต้นเทียนพรรษา
30
(51.72% )
22
(37.93% )
6
(10.34% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.41
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.4 ความพึงพอใจรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยรวม 33
(56.90% )
22
(37.93% )
3
(5.17% )
0
(.00% )
0
(.00% )
58
(100%)
4.52
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

รวมเฉลี่ย 4.54
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
  • ปีหน้าไปแบบนี้อีก
  • 4.2 ข้อเสนอแนะ
     
    ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
    พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666