ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ''โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559''
วันที่ 13 , 22 เมษายน 2559

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=88)

1.1. เพศ
ชาย 45 คน 51.14 %
หญิง 43 คน 48.86 %
1.2. สถานภาพ
ผู้บริหาร 3 คน 3.41 %
คณาจารย์ 9 คน 10.23 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 13 คน 14.77 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 37 คน 42.05 %
บุคลากร (สายบริการ) 22 คน 25.00 %
นักศึกษา 3 คน 3.41 %
อื่น ๆ
 • ธุรการสมาคมศิษย์เก่า
 • 1 คน 1.14 %


  ส่วนที่ 2 : ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  Emotion
  มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
  2.1 ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมหมู่เฮาชาวเกษตร ร่วมประเพณีปีใหม่เมือง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกสายงาน 40
  (45.45% )
  37
  (42.05% )
  10
  (11.36% )
  1
  (1.14% )
  0
  (.00% )
  88
  (100%)
  4.32
  (มากที่สุด)
  ระดับดีมากที่สุด
  2.2 บุคลากรมีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา 47
  (53.41% )
  29
  (32.95% )
  11
  (12.50% )
  1
  (1.14% )
  0
  (.00% )
  88
  (100%)
  4.39
  (มากที่สุด)
  ระดับดีมากที่สุด


  ส่วนที่ 3 : ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  Emotion
  มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
  3.1 พิธีร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงส์ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (13 เม.ย. 59) 33
  (37.50% )
  43
  (48.86% )
  11
  (12.50% )
  1
  (1.14% )
  0
  (.00% )
  88
  (100%)
  4.23
  (มากที่สุด)
  ระดับดีมากที่สุด
  3.2 พิธีดำหัวคณบดี อดีตคณบดี และผู้อาวุโสคณะเกษตรศาสตร์ (22 เม.ย. 59)
  3.2.1 การประชาสัมพันธ์การจัดงาน
  43
  (48.86% )
  35
  (39.77% )
  10
  (11.36% )
  0
  (.00% )
  0
  (.00% )
  88
  (100%)
  4.38
  (มากที่สุด)
  ระดับดีมากที่สุด
  3.2.2 อาหารและเครื่องดื่ม
  45
  (51.14% )
  31
  (35.23% )
  10
  (11.36% )
  2
  (2.27% )
  0
  (.00% )
  88
  (100%)
  4.35
  (มากที่สุด)
  ระดับดีมากที่สุด
  3.2.3 พิธีการและสถานที่จัดงาน
  38
  (43.18% )
  40
  (45.45% )
  8
  (9.09% )
  2
  (2.27% )
  0
  (.00% )
  88
  (100%)
  4.30
  (มากที่สุด)
  ระดับดีมากที่สุด
  3.3.4 ระบบเสียง
  41
  (46.59% )
  38
  (43.18% )
  8
  (9.09% )
  1
  (1.14% )
  0
  (.00% )
  88
  (100%)
  4.35
  (มากที่สุด)
  ระดับดีมากที่สุด
  3.3.5 ภาพรวมการจัดงาน
  43
  (48.86% )
  36
  (40.91% )
  9
  (10.23% )
  0
  (.00% )
  0
  (.00% )
  88
  (100%)
  4.39
  (มากที่สุด)
  ระดับดีมากที่สุด
  3.3 พิธีดำหัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี และผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (22 เม.ย. 59) 36
  (40.91% )
  42
  (47.73% )
  10
  (11.36% )
  0
  (.00% )
  0
  (.00% )
  88
  (100%)
  4.30
  (มากที่สุด)
  ระดับดีมากที่สุด

  ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

  รวมเฉลี่ย 3.90
  (มาก)
  ระดับดีมาก

  ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

  4.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • ขอพิธีการไวกว่านี้
 • เนื่องจากอากาศร้อน พัดลมอาจค่อนข้างน้อย ไม่ทั่วถึง
 • 4.2 ข้อเสนอแนะ
 • ควรจัดเป็นประจำทุกปี
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666