กลับหน้าแรก

แบบประเมินผล
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีอำลาสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 23 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการอบรม

เพศ : ชาย หญิง
สังกัดภาควิชา :


ส่วนที่ 2 : ประเมินวัตถุประสงค์ กิจกรรม

ท่านทราบข่าวการจัดโครงการอบรมครั้งนี้จากใด
/

รายการ ระดับความพอใจ
1. ท่านได้ทราบถึงแนวทางต่างๆหลังสำเร็จการศึกษารวมถึงมีความพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตการทำงานหรือการศึกษาต่อ มากน้อยเพียงใด มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2. ท่านได้เรียนรู้พัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมในการเข้าสู่โลกของการทำงานตลอดจนได้เข้าใจสภาพแวดล้อมในการทำงาน มากน้อยเพียงใด มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3. ท่านได้พัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่จะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มากน้อยเพียงใด มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 3 : เนื้อหากิจกรรม

รายการ ระดับความพอใจ
1. หัวข้อเรื่อง "ก้าวย่างจากโลกใบเดิม..เพื่อย่างก้าวสู่โลกใบใหม่" โดย อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
1.1 หัวข้อการบรรยายมีความเหมาะสม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
1.2 ความเชี่ยวชาญรอบรู้ของวิทยากร มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
1.3 การบรรยายทำให้ท่านได้รับความรู้เพิ่มขึ้น มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
1.4 วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นและซักถาม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2. การเสวนาหัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้างทางอาชีพ" โดย ดร.ธนัชพร พรหมทันต์ และ คุณอภิศักดิ์ ไชยเสน บ.เครือเบทาโกร
2.1 หัวข้อการบรรยายมีความเหมาะสม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.2 ความเชี่ยวชาญรอบรู้ของวิทยากร มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.3 การบรรยายทำให้ท่านได้รับความรู้เพิ่มขึ้น มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.4 วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นและซักถาม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3. หัวข้อเรื่อง "พิธีอำลาสถาบัน"
3.1 ความเหมาะสมของพิธีการ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.2 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการทำพิธี มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.3 สมควรจัดให้มีในปีต่อๆไป มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.4 ความพึงพอใจ/ประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 4

1. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ : มี เพราะ ไม่ เพราะ

2. ท่านคิดว่าโครงการนี้สมควรจะจัดในรุ่นต่อๆไปหรือไม่และหัวข้อใดที่ท่านคิดเห็นว่าน่าจะเพิ่มเติมในการจัดครั้งต่อไป หัวข้อที่ท่านคิดว่าน่าสนใจ :
 
 
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666