กลับหน้าแรก

แบบประเมินผล
โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการอบรม

เพศ : ชาย หญิง
สังกัดภาควิชา :
ชั้นปีที่ :
ท่านคิดว่าหลังจากจบการศึกษาแล้วท่านมีโครงการจะทำอย่างไรต่อไป : /
ท่านทราบข่าวการจัดโครงการอบรมครั้งนี้จากไหน : /


ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจของนักศึกษา

2.1 ประเมินวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
รายการ ระดับความพอใจ
1.นักศึกษาได้รับความรู้ด้านเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณ์มากน้อยเพียงใด มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถที่ต้องใช้ในการเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.นักศึกษาคิดว่าการนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงานมากน้อยเพียงใด มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  

2.2 ประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับหลังการเข้าร่วมโครงการ
รายการ ระดับความพอใจ
1.ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ในอนาคต มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


3. สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้


4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ และหัวข้อที่ท่านคิดเห็นว่าน่าจะเพิ่มเติมในการจัดครั้งต่อไป

 
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666