กลับหน้าแรก

แบบประเมินผล
โครงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการอบรม

เพศ : ชาย หญิง
สังกัดภาควิชา :
ชั้นปีที่ :


ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจของนักศึกษา

2.1 ท่านทราบข่าวการจัดโครงการอบรมครั้งนี้จากไหน
/

2.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
รายการ ระดับความพอใจ
1.ท่านมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเป็นผู้นำองค์กรมากน้อยเพียงใด มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.ท่านได้แนวปฏิบัติหรือเทคนิคการปรับปรุงบุคลิกภาพให้เตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำองค์กรนักศึกษา มากน้อยเพียงใด มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.ท่านได้เรียนรู้วิธีสร้างความคิด ปฏิบัติได้ วางแผนเป็นและเข้าใจการทำงานร่วมกัน มากน้อยเพียงใด มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
4.ท่านได้เรียนรู้บทบาทผู้นำกับกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มากน้อยเพียงใด มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  

2.3 ประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับหลังการเข้าร่วมโครงการ
รายการ ระดับความพอใจ
1.ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ในอนาคต มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 3 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

3.1 หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป :
3.2 วิทยากรที่ท่านสนใจ :
3.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข :
3.4 ข้อเสนอแนะ :
 
 
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666