ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินยืมทดรองจ่าย งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=33)

1.1. เพศ
ชาย 2 คน 6.06 %
หญิง 31 คน 93.94 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 9 คน 27.27 %
31 – 40 ปี 8 คน 24.24 %
41 – 50 ปี 8 คน 24.24 %
51 ปีขึ้นไป 8 คน 24.24 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 0 คน 0 %
คณาจารย์ 0 คน 0 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 0 คน 0 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 31 คน 93.94 %
บุคลากร (สายบริการ) 1 คน 3.03 %
นักศึกษา 1 คน 3.03 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเงินยืมทดรองจ่ายที่ถูกต้อง 12
(36.36% )
17
(51.52% )
3
(9.09% )
1
(3.03% )
0
(.00% )
33
(100%)
4.21
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2 ท่านมีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเงินยืมทดรองจ่าย 15
(45.45% )
15
(45.45% )
3
(9.09% )
0
(.00% )
0
(.00% )
33
(100%)
4.36
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.29
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 16
(48.48% )
15
(45.45% )
2
(6.06% )
0
(.00% )
0
(.00% )
33
(100%)
4.42
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 17
(51.52% )
14
(42.42% )
2
(6.06% )
0
(.00% )
0
(.00% )
33
(100%)
4.45
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 19
(57.58% )
12
(36.36% )
2
(6.06% )
0
(.00% )
0
(.00% )
33
(100%)
4.52
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.46
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
4.2. วิทยากรที่ท่านสนใจ
4.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
4.4. ข้อเสนอแนะ
 • วิทยากรพูดเร็วมาก
 • เอกสารประกอบการอบรมควรจะใช้แค่ 2 เฟรม เพราะ 3 เฟรมตัวอักษรเล็กเกินไปทำให้อ่านยาก เอกสารนี้มีประโยชน์มากและสามารถใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างดี
 • ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

  5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
 • ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการยืมเงินทดรองจ่าย
 • 5.2. การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
 • สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ใช้ในการเบิกจ่ายและยืมเงินโครงการที่รับผิดชอบ
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666