ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

โครงการ พิธีทำบุญครบรอบ 49 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานเกียรติภูมิ สุขุม อัศเวศน์ และโถงอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=55)

1.1. เพศ
ชาย 17 คน 30.91 %
หญิง 38 คน 69.09 %
1.2. สถานภาพ
ผู้บริหาร 3 คน 5.45 %
คณาจารย์ 6 คน 10.91 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 3 คน 5.45 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 38 คน 69.09 %
บุคลากร (สายบริการ) 4 คน 7.27 %
นักศึกษา 1 คน 1.82 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 : ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ผู้ร่วมงานได้ร่วมพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและสถาบัน ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกสายงาน 28
(50.91% )
24
(43.64% )
1
(1.82% )
2
(3.64% )
0
(.00% )
55
(100%)
4.42
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2 ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ไมตรีอันดี 20
(36.36% )
25
(45.45% )
10
(18.18% )
0
(.00% )
0
(.00% )
55
(100%)
4.18
(มาก)
ระดับดีมาก


ส่วนที่ 3 : ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 การประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ 16
(29.09% )
27
(49.09% )
12
(21.82% )
0
(.00% )
0
(.00% )
55
(100%)
4.07
(มาก)
ระดับดีมาก
3.2 พิธีการ และพิธีการสงฆ์ 20
(36.36% )
27
(49.09% )
8
(14.55% )
0
(.00% )
0
(.00% )
55
(100%)
4.22
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 อาหาร และเครื่องดื่ม 21
(38.18% )
25
(45.45% )
9
(16.36% )
0
(.00% )
0
(.00% )
55
(100%)
4.22
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.4 สถานที่จัดงาน 22
(40.00% )
26
(47.27% )
7
(12.73% )
0
(.00% )
0
(.00% )
55
(100%)
4.27
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.5 โสตทัศนูปกรณ์ 21
(38.18% )
24
(43.64% )
10
(18.18% )
0
(.00% )
0
(.00% )
55
(100%)
4.20
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.6 รูปแบบการจัดงานโดยรวม 20
(36.36% )
28
(50.91% )
7
(12.73% )
0
(.00% )
0
(.00% )
55
(100%)
4.24
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

รวมเฉลี่ย 4.23
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • พิธีรำลึก รศ.ดร.สุขุม อัศเวศน์ เริ่มล่าช้ากว่ากำหนดการมาก
 • บุคลากรเข้าร่วมงานน้อย
 • การตรงเวลานัดหมาย
 • บุคลากร และคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการมาร่วมงานค่อนข้างน้อย
 • บุคคลกรร่วมงานน้อย
 • -
 • -
 • 4.2 ข้อเสนอแนะ
 • ควรเริ่มพิธีการตามเวลาที่กำหนดไว้
 • ประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น
 • สถานที่ทำบุญไม่ค่อยเหมาะสมเท่าที่ควร คือ ที่นั่งทำบุญของพระสงค์อยู่ต่ำกว่าผู้เข้าร่วมงาน หากจัดบริเวณทานข้าวของงาน น่าจะดี
 • ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของงานมากขึ้น และหากลยุทธ์ในการเชิญอาจารย์ที่เกษียณแล้วมาร่วมงานให้มากขึ้น
 • ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้
 • บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร มีผู้เข้าร่วมงานน้อย
 • บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร มีผู้เข้าร่วมงานน้อย
 • -
 • -
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666