ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินความพึงพอใจในการนำองค์กรและบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

สายงาน

ลำดับสายงานจำนวน (คน)จำนวน (%)
1สายวิชาการ1018.18 %
2สายสนับสนุน4581.82 %
รวม55100 %

สถานภาพ

ลำดับสถานภาพจำนวน (คน)จำนวน (%)
1ข้าราชการ11.82 %
2พนักงานมหาวิทยาลัย2036.36 %
3ลูกจ้างประจำ1629.09 %
4พนักงานชั่วคราว1832.73 %
5อื่นๆ0.00 %
รวม55100 %

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ลำดับระยะเวลาในการปฏิบัติงานจำนวน (คน)จำนวน (%)
1น้อยกว่า 5 ปีหรือเท่ากับ 5 ปี2240.00 %
26 – 10 ปี712.73 %
311 – 15 ปี610.91 %
416 – 20 ปี59.09 %
521 ปีขึ้นไป1527.27 %
รวม55100 %


ส่วนที่ 1 การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์

ประเมินธรรมาภิบาลผู้บริหาร ระดับความพอใจ ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
รศ. ธีระ(คณบดี) ผศ.ดร. ดรุณี (รองบริหารฯ) ศ.ดร. สัญชัย (รองวิจัยฯ) ผศ.ดร. ศิวาพร (รองวิชาการฯ) อ.ดร. ณัฐศักดิ์ (รองกายภาพฯ) อ.ดร. จิรวัฒน์ (รองพัฒนาคุณภาพ นศ.) ผศ.ดร. เกศินี (ผช. คณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์) น.ส. วิไลพร (เลขานุการคณะฯ)
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่มีมาตรฐานมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3.36
(ปานกลาง)
3.20
(ปานกลาง)
3.40
(มาก)
3.31
(ปานกลาง)
3.09
(ปานกลาง)
3.09
(ปานกลาง)
2.96
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)
3.22
(ปานกลาง)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณและเวลาที่ใช้ไป มีการบริหารทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่ 3.29
(ปานกลาง)
3.02
(ปานกลาง)
3.15
(ปานกลาง)
3.11
(ปานกลาง)
2.87
(ปานกลาง)
2.98
(ปานกลาง)
2.84
(ปานกลาง)
3.16
(ปานกลาง)
3.05
(ปานกลาง)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การดำเนินงานสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 3.29
(ปานกลาง)
2.98
(ปานกลาง)
3.18
(ปานกลาง)
3.20
(ปานกลาง)
3.05
(ปานกลาง)
2.96
(ปานกลาง)
2.93
(ปานกลาง)
3.20
(ปานกลาง)
3.10
(ปานกลาง)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.55
(มาก)
3.27
(ปานกลาง)
3.44
(มาก)
3.35
(ปานกลาง)
3.31
(ปานกลาง)
3.36
(ปานกลาง)
3.11
(ปานกลาง)
3.38
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีระบบการตรวจสอบที่ดี 3.20
(ปานกลาง)
3.02
(ปานกลาง)
3.13
(ปานกลาง)
3.18
(ปานกลาง)
3.22
(ปานกลาง)
3.05
(ปานกลาง)
2.98
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)
3.14
(ปานกลาง)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาขององค์การ 3.24
(ปานกลาง)
2.95
(ปานกลาง)
3.07
(ปานกลาง)
3.09
(ปานกลาง)
2.98
(ปานกลาง)
2.96
(ปานกลาง)
2.87
(ปานกลาง)
3.11
(ปานกลาง)
3.03
(ปานกลาง)
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 3.09
(ปานกลาง)
2.91
(ปานกลาง)
3.05
(ปานกลาง)
3.04
(ปานกลาง)
2.98
(ปานกลาง)
2.85
(ปานกลาง)
2.82
(ปานกลาง)
3.00
(ปานกลาง)
2.97
(ปานกลาง)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ปฏิบัติงานโดยยึดถือตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 3.04
(ปานกลาง)
2.93
(ปานกลาง)
3.07
(ปานกลาง)
3.07
(ปานกลาง)
3.07
(ปานกลาง)
2.89
(ปานกลาง)
2.95
(ปานกลาง)
3.05
(ปานกลาง)
3.01
(ปานกลาง)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน 3.02
(ปานกลาง)
2.85
(ปานกลาง)
3.04
(ปานกลาง)
3.11
(ปานกลาง)
3.07
(ปานกลาง)
2.87
(ปานกลาง)
2.87
(ปานกลาง)
3.02
(ปานกลาง)
2.98
(ปานกลาง)
10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน มีกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถหาข้อยุติได้โดยยึดหลัก ฉันทามติ 3.20
(ปานกลาง)
2.84
(ปานกลาง)
3.02
(ปานกลาง)
2.98
(ปานกลาง)
2.96
(ปานกลาง)
2.87
(ปานกลาง)
2.80
(ปานกลาง)
2.95
(ปานกลาง)
2.95
(ปานกลาง)
รวม 3.23
(ปานกลาง)
3.00
(ปานกลาง)
3.15
(ปานกลาง)
3.14
(ปานกลาง)
3.06
(ปานกลาง)
2.99
(ปานกลาง)
2.91
(ปานกลาง)
3.15
(ปานกลาง)
3.08
(ปานกลาง)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการคณะฯ โดยภาพรวมและระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารองค์การ

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการคณะฯ โดยภาพรวม6
(13.95%)
20
(46.51%)
16
(37.21%)
0
(.00%)
1
(2.33%)
43
(100.00%)
123.70
(มาก)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารองค์การ8
(18.60%)
16
(37.21%)
15
(34.88%)
2
(4.65%)
2
(4.65%)
43
(100.00%)
123.60
(มาก)
ค่าเฉลี่ยรวม 3.65
(มาก)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหน่วยงานที่ท่านสังกัด (ภาควิชา / ศูนย์)

- ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

ประเมินธรรมาภิบาลผู้บริหาร ระดับความพอใจ
ผศ.ดร. อังสนา (กีฏฯและโรคพืช) รศ.ดร. ณัฐา (พืชศาสตร์) ผศ.ดร. กมล (พัฒนาเศรษฐกิจฯ) รศ.ดร. ศุภมิตร (สัตวศาสตร์ฯ) ผศ.ดร. ถาวร (เกษตรที่สูง) ผศ.ดร. ชาญชัย (ระบบทรัพย์ฯ) ผศ. ธีระพงษ์ (ที่สูง) ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ (แม่เหียะ) อ.ดร. ชูชาติ (บริการวิชาการ)
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่มีมาตรฐานมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4.40
(มากที่สุด)
1.80
(น้อย)
2.00
(น้อย)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
2.00
(น้อย)
1.80
(น้อย)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณและเวลาที่ใช้ไป มีการบริหารทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่ 3.60
(มาก)
2.00
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
2.40
(น้อย)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การดำเนินงานสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 3.60
(มาก)
2.00
(น้อย)
1.80
(น้อย)
2.00
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
2.00
(น้อย)
2.00
(น้อย)
2.80
(ปานกลาง)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.60
(มาก)
2.40
(น้อย)
2.00
(น้อย)
1.80
(น้อย)
2.00
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
2.60
(ปานกลาง)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีระบบการตรวจสอบที่ดี 3.60
(มาก)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
2.40
(น้อย)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาขององค์การ 3.80
(มาก)
2.20
(น้อย)
1.80
(น้อย)
2.00
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
2.00
(น้อย)
2.60
(ปานกลาง)
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 3.80
(มาก)
2.00
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
2.00
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ปฏิบัติงานโดยยึดถือตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 3.80
(มาก)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน 3.80
(มาก)
2.00
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.60
(น้อยที่สุด)
2.00
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
2.00
(น้อย)
1.80
(น้อย)
10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน มีกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถหาข้อยุติได้โดยยึดหลัก ฉันทามติ 3.60
(มาก)
2.20
(น้อย)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
รวม 3.76
(มาก)
2.00
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.78
(น้อยที่สุด)
1.84
(น้อย)
1.78
(น้อยที่สุด)
1.80
(น้อย)
1.86
(น้อย)
2.18
(น้อย)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานโดยภาพรวมและระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารหน่วยงาน

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการภาควิชา / ศูนย์1
(25.00%)
3
(75.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
4
(100.00%)
14.25
(มากที่สุด)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารภาควิชา / ศูนย์1
(25.00%)
3
(75.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
4
(100.00%)
14.25
(มากที่สุด)
ค่าเฉลี่ยรวม 4.25
(มากที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79


- ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

ประเมินธรรมาภิบาลผู้บริหาร ระดับความพอใจ
ผศ.ดร. อังสนา (กีฏฯและโรคพืช) รศ.ดร. ณัฐา (พืชศาสตร์) ผศ.ดร. กมล (พัฒนาเศรษฐกิจฯ) รศ.ดร. ศุภมิตร (สัตวศาสตร์ฯ) ผศ.ดร. ถาวร (เกษตรที่สูง) ผศ.ดร. ชาญชัย (ระบบทรัพย์ฯ) ผศ. ธีระพงษ์ (ที่สูง) ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ (แม่เหียะ) อ.ดร. ชูชาติ (บริการวิชาการ)
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่มีมาตรฐานมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง .00
(น้อยที่สุด)
4.25
(มากที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
1.25
(น้อยที่สุด)
1.25
(น้อยที่สุด)
1.25
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
1.25
(น้อยที่สุด)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณและเวลาที่ใช้ไป มีการบริหารทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่ .00
(น้อยที่สุด)
4.25
(มากที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
1.25
(น้อยที่สุด)
1.25
(น้อยที่สุด)
1.25
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
1.25
(น้อยที่สุด)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การดำเนินงานสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย .00
(น้อยที่สุด)
4.50
(มากที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
1.25
(น้อยที่สุด)
1.25
(น้อยที่สุด)
1.25
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
1.25
(น้อยที่สุด)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ .00
(น้อยที่สุด)
3.50
(มาก)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีระบบการตรวจสอบที่ดี .00
(น้อยที่สุด)
3.25
(ปานกลาง)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาขององค์การ .00
(น้อยที่สุด)
2.75
(ปานกลาง)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน .00
(น้อยที่สุด)
2.75
(ปานกลาง)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ปฏิบัติงานโดยยึดถือตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ .00
(น้อยที่สุด)
3.25
(ปานกลาง)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน .00
(น้อยที่สุด)
3.00
(ปานกลาง)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน มีกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถหาข้อยุติได้โดยยึดหลัก ฉันทามติ .00
(น้อยที่สุด)
3.25
(ปานกลาง)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
รวม .00
(น้อยที่สุด)
3.48
(มาก)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.38
(น้อยที่สุด)
.38
(น้อยที่สุด)
.38
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.38
(น้อยที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานโดยภาพรวมและระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารหน่วยงาน

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการภาควิชา / ศูนย์1
(33.33%)
0
(.00%)
1
(33.33%)
0
(.00%)
1
(33.33%)
3
(100.00%)
13.00
(ปานกลาง)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารภาควิชา / ศูนย์1
(33.33%)
0
(.00%)
0
(.00%)
1
(33.33%)
1
(33.33%)
3
(100.00%)
12.67
(ปานกลาง)
ค่าเฉลี่ยรวม 2.83
(ปานกลาง)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79


- ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

ประเมินธรรมาภิบาลผู้บริหาร ระดับความพอใจ
ผศ.ดร. อังสนา (กีฏฯและโรคพืช) รศ.ดร. ณัฐา (พืชศาสตร์) ผศ.ดร. กมล (พัฒนาเศรษฐกิจฯ) รศ.ดร. ศุภมิตร (สัตวศาสตร์ฯ) ผศ.ดร. ถาวร (เกษตรที่สูง) ผศ.ดร. ชาญชัย (ระบบทรัพย์ฯ) ผศ. ธีระพงษ์ (ที่สูง) ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ (แม่เหียะ) อ.ดร. ชูชาติ (บริการวิชาการ)
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่มีมาตรฐานมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณและเวลาที่ใช้ไป มีการบริหารทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่ 4.00
(มาก)
4.00
(มาก)
4.00
(มาก)
4.00
(มาก)
4.00
(มาก)
4.00
(มาก)
4.00
(มาก)
4.00
(มาก)
4.00
(มาก)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การดำเนินงานสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 4.00
(มาก)
5.00
(มากที่สุด)
4.00
(มาก)
4.00
(มาก)
4.00
(มาก)
4.00
(มาก)
4.00
(มาก)
4.00
(มาก)
4.00
(มาก)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ 5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีระบบการตรวจสอบที่ดี 5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาขององค์การ 5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ปฏิบัติงานโดยยึดถือตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน 5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน มีกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถหาข้อยุติได้โดยยึดหลัก ฉันทามติ 5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
4.00
(มาก)
5.00
(มากที่สุด)
5.00
(มากที่สุด)
4.00
(มาก)
5.00
(มากที่สุด)
รวม 4.80
(มากที่สุด)
4.90
(มากที่สุด)
4.80
(มากที่สุด)
4.80
(มากที่สุด)
4.70
(มากที่สุด)
4.80
(มากที่สุด)
4.80
(มากที่สุด)
4.70
(มากที่สุด)
4.80
(มากที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานโดยภาพรวมและระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารหน่วยงาน

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการภาควิชา / ศูนย์1
(100.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
1
(100.00%)
05.00
(มากที่สุด)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารภาควิชา / ศูนย์1
(100.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
1
(100.00%)
05.00
(มากที่สุด)
ค่าเฉลี่ยรวม 5.00
(มากที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79


- ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

ประเมินธรรมาภิบาลผู้บริหาร ระดับความพอใจ
ผศ.ดร. อังสนา (กีฏฯและโรคพืช) รศ.ดร. ณัฐา (พืชศาสตร์) ผศ.ดร. กมล (พัฒนาเศรษฐกิจฯ) รศ.ดร. ศุภมิตร (สัตวศาสตร์ฯ) ผศ.ดร. ถาวร (เกษตรที่สูง) ผศ.ดร. ชาญชัย (ระบบทรัพย์ฯ) ผศ. ธีระพงษ์ (ที่สูง) ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ (แม่เหียะ) อ.ดร. ชูชาติ (บริการวิชาการ)
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่มีมาตรฐานมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1.73
(น้อยที่สุด)
1.67
(น้อยที่สุด)
4.20
(มากที่สุด)
1.67
(น้อยที่สุด)
1.47
(น้อยที่สุด)
1.73
(น้อยที่สุด)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.67
(น้อยที่สุด)
1.67
(น้อยที่สุด)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณและเวลาที่ใช้ไป มีการบริหารทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่ 1.67
(น้อยที่สุด)
1.67
(น้อยที่สุด)
4.00
(มาก)
1.67
(น้อยที่สุด)
1.47
(น้อยที่สุด)
1.67
(น้อยที่สุด)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.67
(น้อยที่สุด)
1.67
(น้อยที่สุด)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การดำเนินงานสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
4.40
(มากที่สุด)
1.80
(น้อย)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.73
(น้อยที่สุด)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1.80
(น้อย)
1.73
(น้อยที่สุด)
4.40
(มากที่สุด)
1.80
(น้อย)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.80
(น้อย)
1.47
(น้อยที่สุด)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีระบบการตรวจสอบที่ดี 1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
4.53
(มากที่สุด)
1.80
(น้อย)
1.47
(น้อยที่สุด)
1.80
(น้อย)
1.47
(น้อยที่สุด)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาขององค์การ 1.40
(น้อยที่สุด)
1.40
(น้อยที่สุด)
4.13
(มาก)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.47
(น้อยที่สุด)
1.47
(น้อยที่สุด)
1.33
(น้อยที่สุด)
1.47
(น้อยที่สุด)
1.47
(น้อยที่สุด)
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 1.67
(น้อยที่สุด)
1.73
(น้อยที่สุด)
4.20
(มากที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.47
(น้อยที่สุด)
1.73
(น้อยที่สุด)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.73
(น้อยที่สุด)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ปฏิบัติงานโดยยึดถือตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 1.80
(น้อย)
1.67
(น้อยที่สุด)
4.40
(มากที่สุด)
1.73
(น้อยที่สุด)
1.47
(น้อยที่สุด)
1.80
(น้อย)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน 1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
4.27
(มากที่สุด)
1.67
(น้อยที่สุด)
1.47
(น้อยที่สุด)
1.80
(น้อย)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.73
(น้อยที่สุด)
1.73
(น้อยที่สุด)
10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน มีกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถหาข้อยุติได้โดยยึดหลัก ฉันทามติ 1.80
(น้อย)
1.73
(น้อยที่สุด)
4.47
(มากที่สุด)
1.73
(น้อยที่สุด)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.80
(น้อย)
1.47
(น้อยที่สุด)
1.73
(น้อยที่สุด)
1.80
(น้อย)
รวม 1.73
(น้อยที่สุด)
1.70
(น้อยที่สุด)
4.30
(มากที่สุด)
1.69
(น้อยที่สุด)
1.45
(น้อยที่สุด)
1.73
(น้อยที่สุด)
1.41
(น้อยที่สุด)
1.71
(น้อยที่สุด)
1.73
(น้อยที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานโดยภาพรวมและระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารหน่วยงาน

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการภาควิชา / ศูนย์5
(35.71%)
8
(57.14%)
1
(7.14%)
0
(.00%)
0
(.00%)
14
(100.00%)
14.29
(มากที่สุด)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารภาควิชา / ศูนย์6
(42.86%)
7
(50.00%)
1
(7.14%)
0
(.00%)
0
(.00%)
14
(100.00%)
14.36
(มากที่สุด)
ค่าเฉลี่ยรวม 4.32
(มากที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79


- ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

ประเมินธรรมาภิบาลผู้บริหาร ระดับความพอใจ
ผศ.ดร. อังสนา (กีฏฯและโรคพืช) รศ.ดร. ณัฐา (พืชศาสตร์) ผศ.ดร. กมล (พัฒนาเศรษฐกิจฯ) รศ.ดร. ศุภมิตร (สัตวศาสตร์ฯ) ผศ.ดร. ถาวร (เกษตรที่สูง) ผศ.ดร. ชาญชัย (ระบบทรัพย์ฯ) ผศ. ธีระพงษ์ (ที่สูง) ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ (แม่เหียะ) อ.ดร. ชูชาติ (บริการวิชาการ)
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่มีมาตรฐานมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณและเวลาที่ใช้ไป มีการบริหารทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่ .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การดำเนินงานสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีระบบการตรวจสอบที่ดี .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาขององค์การ .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ปฏิบัติงานโดยยึดถือตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน มีกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถหาข้อยุติได้โดยยึดหลัก ฉันทามติ .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
รวม .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานโดยภาพรวมและระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารหน่วยงาน

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการภาควิชา / ศูนย์0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0.00
(น้อยที่สุด)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารภาควิชา / ศูนย์0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0.00
(น้อยที่สุด)
ค่าเฉลี่ยรวม .00
(น้อยที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79


- ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ประเมินธรรมาภิบาลผู้บริหาร ระดับความพอใจ
ผศ.ดร. อังสนา (กีฏฯและโรคพืช) รศ.ดร. ณัฐา (พืชศาสตร์) ผศ.ดร. กมล (พัฒนาเศรษฐกิจฯ) รศ.ดร. ศุภมิตร (สัตวศาสตร์ฯ) ผศ.ดร. ถาวร (เกษตรที่สูง) ผศ.ดร. ชาญชัย (ระบบทรัพย์ฯ) ผศ. ธีระพงษ์ (ที่สูง) ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ (แม่เหียะ) อ.ดร. ชูชาติ (บริการวิชาการ)
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่มีมาตรฐานมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง .00
(น้อยที่สุด)
.57
(น้อยที่สุด)
.43
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.57
(น้อยที่สุด)
4.00
(มาก)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณและเวลาที่ใช้ไป มีการบริหารทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่ .00
(น้อยที่สุด)
.57
(น้อยที่สุด)
.43
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.57
(น้อยที่สุด)
4.00
(มาก)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การดำเนินงานสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย .00
(น้อยที่สุด)
.57
(น้อยที่สุด)
.43
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.57
(น้อยที่สุด)
3.86
(มาก)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ .14
(น้อยที่สุด)
.71
(น้อยที่สุด)
.29
(น้อยที่สุด)
.14
(น้อยที่สุด)
.43
(น้อยที่สุด)
3.43
(มาก)
.14
(น้อยที่สุด)
.71
(น้อยที่สุด)
.14
(น้อยที่สุด)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีระบบการตรวจสอบที่ดี .14
(น้อยที่สุด)
.71
(น้อยที่สุด)
.29
(น้อยที่สุด)
.14
(น้อยที่สุด)
.43
(น้อยที่สุด)
3.43
(มาก)
.14
(น้อยที่สุด)
.71
(น้อยที่สุด)
.14
(น้อยที่สุด)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาขององค์การ .14
(น้อยที่สุด)
.71
(น้อยที่สุด)
.29
(น้อยที่สุด)
.14
(น้อยที่สุด)
.29
(น้อยที่สุด)
3.43
(มาก)
.14
(น้อยที่สุด)
.43
(น้อยที่สุด)
.14
(น้อยที่สุด)
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน .14
(น้อยที่สุด)
.71
(น้อยที่สุด)
.29
(น้อยที่สุด)
.14
(น้อยที่สุด)
.43
(น้อยที่สุด)
3.43
(มาก)
.29
(น้อยที่สุด)
.43
(น้อยที่สุด)
.14
(น้อยที่สุด)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ปฏิบัติงานโดยยึดถือตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ .14
(น้อยที่สุด)
.57
(น้อยที่สุด)
.29
(น้อยที่สุด)
.14
(น้อยที่สุด)
.43
(น้อยที่สุด)
3.29
(ปานกลาง)
.14
(น้อยที่สุด)
.29
(น้อยที่สุด)
.14
(น้อยที่สุด)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน .14
(น้อยที่สุด)
.57
(น้อยที่สุด)
.43
(น้อยที่สุด)
.14
(น้อยที่สุด)
.43
(น้อยที่สุด)
3.14
(ปานกลาง)
.14
(น้อยที่สุด)
.43
(น้อยที่สุด)
.14
(น้อยที่สุด)
10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน มีกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถหาข้อยุติได้โดยยึดหลัก ฉันทามติ .14
(น้อยที่สุด)
.57
(น้อยที่สุด)
.29
(น้อยที่สุด)
.14
(น้อยที่สุด)
.29
(น้อยที่สุด)
3.29
(ปานกลาง)
.14
(น้อยที่สุด)
.57
(น้อยที่สุด)
.14
(น้อยที่สุด)
รวม .10
(น้อยที่สุด)
.63
(น้อยที่สุด)
.34
(น้อยที่สุด)
.10
(น้อยที่สุด)
.44
(น้อยที่สุด)
3.53
(มาก)
.11
(น้อยที่สุด)
.36
(น้อยที่สุด)
.10
(น้อยที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานโดยภาพรวมและระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารหน่วยงาน

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการภาควิชา / ศูนย์0
(.00%)
2
(100.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
2
(100.00%)
54.00
(มาก)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารภาควิชา / ศูนย์0
(.00%)
1
(50.00%)
1
(50.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
2
(100.00%)
53.50
(มาก)
ค่าเฉลี่ยรวม 3.75
(มาก)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79


- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

ประเมินธรรมาภิบาลผู้บริหาร ระดับความพอใจ
ผศ.ดร. อังสนา (กีฏฯและโรคพืช) รศ.ดร. ณัฐา (พืชศาสตร์) ผศ.ดร. กมล (พัฒนาเศรษฐกิจฯ) รศ.ดร. ศุภมิตร (สัตวศาสตร์ฯ) ผศ.ดร. ถาวร (เกษตรที่สูง) ผศ.ดร. ชาญชัย (ระบบทรัพย์ฯ) ผศ. ธีระพงษ์ (ที่สูง) ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ (แม่เหียะ) อ.ดร. ชูชาติ (บริการวิชาการ)
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่มีมาตรฐานมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณและเวลาที่ใช้ไป มีการบริหารทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่ .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การดำเนินงานสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีระบบการตรวจสอบที่ดี .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาขององค์การ .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ปฏิบัติงานโดยยึดถือตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน มีกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถหาข้อยุติได้โดยยึดหลัก ฉันทามติ .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
รวม .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานโดยภาพรวมและระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารหน่วยงาน

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการภาควิชา / ศูนย์0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0.00
(น้อยที่สุด)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารภาควิชา / ศูนย์0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0.00
(น้อยที่สุด)
ค่าเฉลี่ยรวม .00
(น้อยที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79


- ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ประเมินธรรมาภิบาลผู้บริหาร ระดับความพอใจ
ผศ.ดร. อังสนา (กีฏฯและโรคพืช) รศ.ดร. ณัฐา (พืชศาสตร์) ผศ.ดร. กมล (พัฒนาเศรษฐกิจฯ) รศ.ดร. ศุภมิตร (สัตวศาสตร์ฯ) ผศ.ดร. ถาวร (เกษตรที่สูง) ผศ.ดร. ชาญชัย (ระบบทรัพย์ฯ) ผศ. ธีระพงษ์ (ที่สูง) ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ (แม่เหียะ) อ.ดร. ชูชาติ (บริการวิชาการ)
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่มีมาตรฐานมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณและเวลาที่ใช้ไป มีการบริหารทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่ .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การดำเนินงานสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีระบบการตรวจสอบที่ดี .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาขององค์การ .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ปฏิบัติงานโดยยึดถือตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน มีกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถหาข้อยุติได้โดยยึดหลัก ฉันทามติ .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
รวม .00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)
.00
(น้อยที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานโดยภาพรวมและระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารหน่วยงาน

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการภาควิชา / ศูนย์0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0.00
(น้อยที่สุด)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารภาควิชา / ศูนย์0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
0.00
(น้อยที่สุด)
ค่าเฉลี่ยรวม .00
(น้อยที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79


- ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประเมินธรรมาภิบาลผู้บริหาร ระดับความพอใจ
ผศ.ดร. อังสนา (กีฏฯและโรคพืช) รศ.ดร. ณัฐา (พืชศาสตร์) ผศ.ดร. กมล (พัฒนาเศรษฐกิจฯ) รศ.ดร. ศุภมิตร (สัตวศาสตร์ฯ) ผศ.ดร. ถาวร (เกษตรที่สูง) ผศ.ดร. ชาญชัย (ระบบทรัพย์ฯ) ผศ. ธีระพงษ์ (ที่สูง) ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ (แม่เหียะ) อ.ดร. ชูชาติ (บริการวิชาการ)
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่มีมาตรฐานมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
4.60
(มากที่สุด)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณและเวลาที่ใช้ไป มีการบริหารทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่ 1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
4.80
(มากที่สุด)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การดำเนินงานสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 1.40
(น้อยที่สุด)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.40
(น้อยที่สุด)
1.40
(น้อยที่สุด)
4.40
(มากที่สุด)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
4.80
(มากที่สุด)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีระบบการตรวจสอบที่ดี 1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
4.60
(มากที่สุด)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาขององค์การ 1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
4.80
(มากที่สุด)
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
4.80
(มากที่สุด)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ปฏิบัติงานโดยยึดถือตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
4.60
(มากที่สุด)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน 1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
1.60
(น้อยที่สุด)
4.80
(มากที่สุด)
10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน มีกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถหาข้อยุติได้โดยยึดหลัก ฉันทามติ 1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
1.80
(น้อย)
4.60
(มากที่สุด)
รวม 1.66
(น้อยที่สุด)
1.66
(น้อยที่สุด)
1.66
(น้อยที่สุด)
1.66
(น้อยที่สุด)
1.66
(น้อยที่สุด)
1.66
(น้อยที่สุด)
1.66
(น้อยที่สุด)
1.66
(น้อยที่สุด)
4.68
(มากที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานโดยภาพรวมและระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารหน่วยงาน

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการภาควิชา / ศูนย์2
(40.00%)
2
(40.00%)
1
(20.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
5
(100.00%)
04.20
(มากที่สุด)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารภาควิชา / ศูนย์2
(40.00%)
2
(40.00%)
1
(20.00%)
0
(.00%)
0
(.00%)
5
(100.00%)
04.20
(มากที่สุด)
ค่าเฉลี่ยรวม 4.20
(มากที่สุด)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79


- สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์

ประเมินธรรมาภิบาลผู้บริหาร ระดับความพอใจ
ผศ.ดร. อังสนา (กีฏฯและโรคพืช) รศ.ดร. ณัฐา (พืชศาสตร์) ผศ.ดร. กมล (พัฒนาเศรษฐกิจฯ) รศ.ดร. ศุภมิตร (สัตวศาสตร์ฯ) ผศ.ดร. ถาวร (เกษตรที่สูง) ผศ.ดร. ชาญชัย (ระบบทรัพย์ฯ) ผศ. ธีระพงษ์ (ที่สูง) ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ (แม่เหียะ) อ.ดร. ชูชาติ (บริการวิชาการ)
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่มีมาตรฐานมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1.78
(น้อยที่สุด)
2.11
(น้อย)
1.83
(น้อย)
2.00
(น้อย)
2.00
(น้อย)
2.06
(น้อย)
1.94
(น้อย)
2.06
(น้อย)
1.94
(น้อย)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณและเวลาที่ใช้ไป มีการบริหารทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่ 2.06
(น้อย)
2.00
(น้อย)
2.11
(น้อย)
2.22
(น้อย)
2.06
(น้อย)
2.28
(น้อย)
2.28
(น้อย)
2.28
(น้อย)
2.06
(น้อย)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การดำเนินงานสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 1.89
(น้อย)
2.17
(น้อย)
2.06
(น้อย)
1.83
(น้อย)
1.89
(น้อย)
2.00
(น้อย)
2.00
(น้อย)
2.00
(น้อย)
2.00
(น้อย)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.00
(น้อย)
2.00
(น้อย)
2.00
(น้อย)
1.94
(น้อย)
1.94
(น้อย)
2.00
(น้อย)
1.78
(น้อยที่สุด)
1.94
(น้อย)
1.94
(น้อย)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีระบบการตรวจสอบที่ดี 1.94
(น้อย)
1.94
(น้อย)
2.06
(น้อย)
2.00
(น้อย)
1.94
(น้อย)
2.06
(น้อย)
2.06
(น้อย)
2.00
(น้อย)
2.06
(น้อย)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาขององค์การ 1.72
(น้อยที่สุด)
1.67
(น้อยที่สุด)
1.72
(น้อยที่สุด)
1.78
(น้อยที่สุด)
1.72
(น้อยที่สุด)
1.72
(น้อยที่สุด)
1.67
(น้อยที่สุด)
1.72
(น้อยที่สุด)
1.72
(น้อยที่สุด)
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 1.67
(น้อยที่สุด)
1.61
(น้อยที่สุด)
1.72
(น้อยที่สุด)
1.72
(น้อยที่สุด)
1.67
(น้อยที่สุด)
1.72
(น้อยที่สุด)
1.67
(น้อยที่สุด)
1.72
(น้อยที่สุด)
1.72
(น้อยที่สุด)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ปฏิบัติงานโดยยึดถือตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 2.22
(น้อย)
2.22
(น้อย)
2.17
(น้อย)
2.11
(น้อย)
2.11
(น้อย)
2.22
(น้อย)
2.22
(น้อย)
2.22
(น้อย)
2.17
(น้อย)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน 2.17
(น้อย)
2.17
(น้อย)
2.11
(น้อย)
2.17
(น้อย)
2.17
(น้อย)
2.17
(น้อย)
2.17
(น้อย)
2.11
(น้อย)
2.11
(น้อย)
10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน มีกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถหาข้อยุติได้โดยยึดหลัก ฉันทามติ 2.00
(น้อย)
1.94
(น้อย)
1.89
(น้อย)
2.00
(น้อย)
2.00
(น้อย)
2.00
(น้อย)
1.89
(น้อย)
1.94
(น้อย)
2.00
(น้อย)
รวม 1.94
(น้อย)
1.98
(น้อย)
1.97
(น้อย)
1.98
(น้อย)
1.95
(น้อย)
2.02
(น้อย)
1.97
(น้อย)
2.00
(น้อย)
1.97
(น้อย)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานโดยภาพรวมและระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารหน่วยงาน

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการภาควิชา / ศูนย์0
(.00%)
8
(72.73%)
3
(27.27%)
0
(.00%)
0
(.00%)
11
(100.00%)
73.73
(มาก)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารภาควิชา / ศูนย์0
(.00%)
7
(63.64%)
4
(36.36%)
0
(.00%)
0
(.00%)
11
(100.00%)
73.64
(มาก)
ค่าเฉลี่ยรวม 3.68
(มาก)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 0.00–1.79


ส่วนที่ 3 ประเมินสภาพการทำงานและการให้บริการของคณะฯ

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
1. การมีส่วนร่วมดำเนินงานในกิจกรรมของคณะฯ12
(23.53%)
22
(43.14%)
13
(25.49%)
3
(5.88%)
1
(1.96%)
51
(100.00%)
43.80
(มาก)
2. กระบวนการติดต่อสื่อสารภายในคณะฯ8
(15.69%)
23
(45.10%)
14
(27.45%)
4
(7.84%)
2
(3.92%)
51
(100.00%)
43.61
(มาก)
3. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน5
(9.80%)
17
(33.33%)
20
(39.22%)
5
(9.80%)
4
(7.84%)
51
(100.00%)
43.27
(ปานกลาง)
4. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พึงได้รับ5
(9.62%)
23
(44.23%)
14
(26.92%)
5
(9.62%)
5
(9.62%)
52
(100.00%)
33.35
(ปานกลาง)
5. ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่าง ๆ        
  5.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ8
(16.00%)
28
(56.00%)
11
(22.00%)
2
(4.00%)
1
(2.00%)
50
(100.00%)
53.80
(มาก)
  5.2 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความสะอาด ในสถานที่ทำงาน10
(19.23%)
27
(51.92%)
10
(19.23%)
3
(5.77%)
2
(3.85%)
52
(100.00%)
33.77
(มาก)
  5.3 สถานที่จอดรถ5
(9.62%)
25
(48.08%)
13
(25.00%)
8
(15.38%)
1
(1.92%)
52
(100.00%)
33.48
(มาก)
  5.4 ร้านอาหาร1
(1.92%)
18
(34.62%)
19
(36.54%)
11
(21.15%)
3
(5.77%)
52
(100.00%)
33.06
(ปานกลาง)
  5.5 ห้องน้ำ5
(9.62%)
17
(32.69%)
22
(42.31%)
6
(11.54%)
2
(3.85%)
52
(100.00%)
33.33
(ปานกลาง)
  5.6 ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์)8
(15.69%)
24
(47.06%)
16
(31.37%)
3
(5.88%)
0
(.00%)
51
(100.00%)
43.73
(มาก)
  5.7 การบริการยานพาหนะ9
(17.65%)
22
(43.14%)
15
(29.41%)
5
(9.80%)
0
(.00%)
51
(100.00%)
43.69
(มาก)
  5.8 ระบบการรักษาความปลอดภัย3
(5.88%)
21
(41.18%)
19
(37.25%)
6
(11.76%)
2
(3.92%)
51
(100.00%)
43.33
(ปานกลาง)
6. ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานส่วนกลาง        
  6.1 หน่วยสารบรรณ9
(17.65%)
30
(58.82%)
8
(15.69%)
1
(1.96%)
3
(5.88%)
51
(100.00%)
43.80
(มาก)
  6.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่10
(19.61%)
29
(56.86%)
9
(17.65%)
2
(3.92%)
1
(1.96%)
51
(100.00%)
43.88
(มาก)
  6.3 หน่วยพิมพ์และผลิตเอกสาร8
(15.69%)
25
(49.02%)
14
(27.45%)
3
(5.88%)
1
(1.96%)
51
(100.00%)
43.71
(มาก)
  6.4 นโยบายและแผน7
(13.73%)
29
(56.86%)
12
(23.53%)
2
(3.92%)
1
(1.96%)
51
(100.00%)
43.76
(มาก)
  6.5 หน่วยประกันคุณภาพนักศึกษา6
(11.76%)
32
(62.75%)
10
(19.61%)
2
(3.92%)
1
(1.96%)
51
(100.00%)
43.78
(มาก)
  6.6 งานบริการการศึกษา7
(13.73%)
29
(56.86%)
11
(21.57%)
3
(5.88%)
1
(1.96%)
51
(100.00%)
43.75
(มาก)
  6.7 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา5
(9.80%)
32
(62.75%)
11
(21.57%)
2
(3.92%)
1
(1.96%)
51
(100.00%)
43.75
(มาก)
  6.8 หน่วยวิทยบริการ8
(15.69%)
28
(54.90%)
11
(21.57%)
3
(5.88%)
1
(1.96%)
51
(100.00%)
43.76
(มาก)
  6.9 ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์8
(16.33%)
31
(63.27%)
8
(16.33%)
1
(2.04%)
1
(2.04%)
49
(100.00%)
63.90
(มาก)
  6.10 งานบริหารงานวิจัย10
(20.00%)
30
(60.00%)
8
(16.00%)
1
(2.00%)
1
(2.00%)
50
(100.00%)
53.94
(มาก)
  6.11 หน่วยวิเทศสัมพันธ์7
(14.00%)
32
(64.00%)
9
(18.00%)
1
(2.00%)
1
(2.00%)
50
(100.00%)
53.86
(มาก)
  6.12 หน่วยประชาสัมพันธ์6
(12.24%)
30
(61.22%)
11
(22.45%)
1
(2.04%)
1
(2.04%)
49
(100.00%)
63.80
(มาก)
  6.13 หน่วยการเงินและบัญชี8
(15.38%)
32
(61.54%)
8
(15.38%)
2
(3.85%)
2
(3.85%)
52
(100.00%)
33.81
(มาก)
  6.14 หน่วยพัสดุ5
(11.90%)
21
(50.00%)
16
(38.10%)
0
(.00%)
0
(.00%)
42
(100.00%)
133.74
(มาก)
  6.15 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร8
(19.05%)
26
(61.90%)
8
(19.05%)
0
(.00%)
0
(.00%)
42
(100.00%)
134.00
(มาก)
ค่าเฉลี่ยรวม 3.68
(มาก)

ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 1.00–1.79


ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและปรับปรุงงานของหน่วยงานส่วนกลางคณะฯ และอื่น ๆ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
 • เพิ่มโครงการพัฒนาบุคลากรหรือการเพิ่มช่องทางการให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง เพราะสิ่งหนื่งที่เป็นส่วนพัฒนาองค์กรที่ดี คือ คนทำงานไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการ หรือ สายปฏิบัติการ หรือสายบริการ ล้วนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กร
 • -
 • -อยากให้ทางคณะฯจัดสรรเงินให้กับอาจารย์ให้ไปเลี้ยงadviserทุกชั้นปีตั้งแต้ปี1-ปี4(ปัจจุบันมีงบเลี้ยงแค่ปี 1) -อยากให้คณะฯสนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กับเด็กนักศึกษามากกว่านี้ปัจจุบันยังมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของเด็ก -อยากให้ทางคณะฯช่วยลดกิจกรรมของเก็ดนักศึกษาในชั้นปีที่1ลงเพราะส่งผลต่อการเรียนของเด็กเป็นอย่างมากเด็กนักศึกษามีผลการเรียนที่ค่อนข้างต่ำ เพราะไม่มีเวลาให้กับการเรียนต้องทุ่มเวลาไปกับกิจกรรมต่างๆของทางคณะฯ
 • -ในการสอบถามข้อมูลบางอย่างพบว่า เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบในสายงานนั้นไม่สามารถให้คำตอบ/คำอธิบายที่ชัดเจนได้บางครั้งปัดเรื่องให้ไปสอบถามหน่วยงานอื่นหรือให้สอบถามมหาวิทยาลัยเองซึ่งทั้งที่จริงเป็นเรื่องที่รับผิดชอบและดูแลอยู่ทำให้บ่งครั้งไม่สามารถได้คำตอบเพื่อแก้ปัญหาให้กับทั้งศึกษาและคณาจารย์ได้เช่นหน่วยบริการการศึกษา หน่วยการเงินการคลัง -ในการจัดงานรื่นเริงของคณะฯหากเป็นไปได้อาจงดบ้างก็ได้เพราะหากคณะฯมีงบประมาณจำกัด ก็เป็นการทำให้สิ้นเปลืองโดนใช่เหตุ และบุคลากรได้รับผลกระทบซึ่งอาจจะทำให้ความสุขที่จะได้รับจากงานรื่นเริงลดลง
 • พัฒนาระบสารสนเทศเพื่อช่วยการบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ


 • ส่วนที่ 5 ประเมินความต้องการของบุคลากรในด้านต่าง ๆ

  ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

  รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ราย)  
  สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน 19
 • จอ LCD ที่ชัดเจน / PC ที่ทันสมัย / ระบบเครื่องเสียง
 • ห้องคลินิคโรคพืชต้องการปรินส์เตอร์ 1 ตัว คอมพิวเตอร์ 1 ตัว
 • ปรับปรุงห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน 17
 • การจัดการด้านห้องเรียนก่อนเปิดเทอม
 • มีห้องที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่แต่ไม่สามารถใช้งานได้/ห้องเรียนบางห้องเพดานต่ำ นักศึกษานั่งข้างหลังไม่เห็น
 • สนับสนุนทุนวิจัย 14
 • การประชาสัมพันธ์แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยให้ทั่วถึง
 • สนับสนุนเครื่องมือ / อุปกรณ์สำหรับการทำวิจัย 17
  อื่น ๆ โปรดระบุ 0

  ด้านการส่งเสริมการพัฒนางานและสวัสดิการ

  รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ราย)  
  การจัดสรรค่าจ้าง / เงินเดือนที่เหมาะสม 26
 • ควรมีการขึ้นเงินเดือน
 • ส่งเสริมความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่ 27
 • สัญญา 60 ปี
 • ควรทำให้เห็นว่า ทำงานแล้วมีความมั่นคง
 • ส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ 24
 • การเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ในการทำงาน
 • ควรบอกว่าทำอย่างไรหรือเมื่อไหร่จะทำให้ก้าวหน้า
 • ส่งเสริมให้เข้าอบรม สัมมนา ดูงาน ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน 30
  การยกย่อง สรรเสริญประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำความดี 14
  การจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ 16
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ร่วมกันออกกำลังกาย
 • การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณคณะฯ ให้สะอาดและสวยงาม 21
 • อาจจัดแค่ให้เป็นระเบียบและสะอาดไม่ต้องสวยงามเพราะทำให้เสียงบประมาณโดยไม่จำเป็น เช่น พื้นตึก
 • การจัดห้องทำงานให้เหมาะสม 19
 • อากาศร้อน หน้าร้อน ทำงานลำบาก
 • จัดหาอุปกรณ์สำนักงานให้เพียงพอและเหมาะสม 25
  อื่น ๆ โปรดระบุ 0

   

  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666