ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้งานระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ : e-Project
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=27)

1.1. เพศ
ชาย 4 คน 14.81 %
หญิง 23 คน 85.19 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 3 คน 11.11 %
31 – 40 ปี 12 คน 44.44 %
41 – 50 ปี 5 คน 18.52 %
51 ปีขึ้นไป 7 คน 25.93 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 0 คน 0 %
คณาจารย์ 0 คน 0 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 0 คน 0 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 27 คน 100.00 %
บุคลากร (สายบริการ) 0 คน 0 %
นักศึกษา 0 คน 0 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ : e-Project 12
(44.44% )
11
(40.74% )
2
(7.41% )
1
(3.70% )
1
(3.70% )
27
(100%)
4.19
(มาก)
ระดับดีมาก
2.2 ระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ : e-Project ช่วยเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงาน 17
(62.96% )
8
(29.63% )
1
(3.70% )
1
(3.70% )
0
(.00% )
27
(100%)
4.52
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.35
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 14
(51.85% )
9
(33.33% )
4
(14.81% )
0
(.00% )
0
(.00% )
27
(100%)
4.37
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 13
(48.15% )
9
(33.33% )
5
(18.52% )
0
(.00% )
0
(.00% )
27
(100%)
4.30
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 17
(62.96% )
6
(22.22% )
4
(14.81% )
0
(.00% )
0
(.00% )
27
(100%)
4.48
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.38
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลนักศึกษา : e-Student
 • 4.2. วิทยากรที่ท่านสนใจ
 • นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์
 • 4.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
  4.4. ข้อเสนอแนะ
 • - ควรสามารถออกรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel และ PDF ได้
 • - วิทยากรยังอธิบายไม่ชัดเจน/ฉะฉาน เข้าใจยาก แต่เมื่อเปิดดูโปรแกรมเองก็สามารถทำได้
 • ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

  5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
 • - ได้เรียนรู้ระบบที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ ของคณะฯ ซึ่งหากหน่วยงานใดต้องการทราบข้อมูล สามารถเข้าไปใช้งานและดึงข้อมูลมาใช้ได้
 • - สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น
 • - สามารถจัดเก็บข้อมูลหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
 • - ทำให้เข้าใจการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบมากยิ่งขึ้น
 • 5.2. การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
 • - นำไปใช้ในการบันทึกข้อมูล e-Project ตามนโยบายของคณะเกษตรศาสตร์
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666