ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ Budget Management
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=34)

1.1. เพศ
ชาย 5 คน 14.71 %
หญิง 29 คน 85.29 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 6 คน 17.65 %
31 – 40 ปี 12 คน 35.29 %
41 – 50 ปี 8 คน 23.53 %
51 ปีขึ้นไป 8 คน 23.53 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 0 คน 0 %
คณาจารย์ 0 คน 0 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 0 คน 0 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 34 คน 100.00 %
บุคลากร (สายบริการ) 0 คน 0 %
นักศึกษา 0 คน 0 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ Budget Management 9
(26.47% )
19
(55.88% )
4
(11.76% )
2
(5.88% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.03
(มาก)
ระดับดีมาก
2.2 ระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ Budget Management ช่วยเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงาน 16
(47.06% )
13
(38.24% )
5
(14.71% )
0
(.00% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.32
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.18
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 14
(41.18% )
17
(50.00% )
3
(8.82% )
0
(.00% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.32
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 12
(35.29% )
18
(52.94% )
4
(11.76% )
0
(.00% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.24
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 13
(38.24% )
18
(52.94% )
3
(8.82% )
0
(.00% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.29
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.28
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • e-survice
 • 4.2. วิทยากรที่ท่านสนใจ
  4.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • - ปัญหาเครื่องเสียง - ระบบอินเตอร์เน็ตช้าและติดขัดในบางเครื่อง
 • 4.4. ข้อเสนอแนะ

  ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

  5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
 • ได้ระบบการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่าย เพื่อให้สามารถดูย้อนหลังได้ และเพื่อนำไปปรับปรุง/พัฒนาแนวทางการหารายได้ในอนาคตต่อไป
 • ทราบข้อมูลในการทำงาน และเข้าใจระบบมากขึ้น
 • - มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณเพิ่มขึ้น - ทำให้รู้สถานะทางการเงินของหน่วยงานตนเอง
 • - บุคลากรได้เรียนรู้การใช้งานระบบ Budget Management และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ช่วยให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน และได้เห็นผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบันมากขึ้น
 • 5.2. การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
 • สามารถนำระบบไปประยุกตุ์ใช้กับหน่วยงานได้ โดยเฉพาะระบบเบิกจ่ายเงินของนักศึกษา/สโมสร
 • จะต้องมีการทำหรือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 • - สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • - นำไปใช้ในการบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666