ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลโครงการ ''ผู้บริหารพบปะบุคลากร และงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2558 ''
วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=95)

1.1. เพศ
ชาย 52 คน 54.74 %
หญิง 43 คน 45.26 %
1.2. สถานภาพ
ผู้บริหาร 3 คน 3.16 %
คณาจารย์ 14 คน 14.74 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 4 คน 4.21 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 56 คน 58.95 %
บุคลากร (สายบริการ) 17 คน 17.89 %
นักศึกษา 1 คน 1.05 %
อื่น ๆ ระบุ 0 คน
 


ส่วนที่ 2 : ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดงาน

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มาก
ที่สุด (5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อย
ที่สุด (1)
รวม
2.1 ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานของคณะฯ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกสายงาน 12
(12.63% )
51
(53.68% )
30
(31.58% )
2
(2.11% )
0
(.00% )
95
(100%)
3.77
(มาก)
ระดับดีมาก
2.2 ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ และความสัมพันธ์ไมตรีอันดี 22
(23.16% )
56
(58.95% )
17
(17.89% )
0
(.00% )
0
(.00% )
95
(100%)
4.05
(มาก)
ระดับดีมาก


ส่วนที่ 3 : ประเมินผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วมงาน

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มาก
ที่สุด (5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อย
ที่สุด (1)
รวม
3.1 การประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ และพิธีการ 32
(33.68% )
45
(47.37% )
18
(18.95% )
0
(.00% )
0
(.00% )
95
(100%)
4.15
(มาก)
ระดับดีมาก
3.2 การแสดง 32
(33.68% )
46
(48.42% )
17
(17.89% )
0
(.00% )
0
(.00% )
95
(100%)
4.16
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3 อาหาร และเครื่องดื่ม 27
(28.42% )
52
(54.74% )
15
(15.79% )
0
(.00% )
1
(1.05% )
95
(100%)
4.09
(มาก)
ระดับดีมาก
3.4 สถานที่จัดงาน 34
(35.79% )
44
(46.32% )
17
(17.89% )
0
(.00% )
0
(.00% )
95
(100%)
4.18
(มาก)
ระดับดีมาก
3.5 โสตทัศนูปกรณ์ 31
(32.63% )
47
(49.47% )
16
(16.84% )
1
(1.05% )
0
(.00% )
95
(100%)
4.14
(มาก)
ระดับดีมาก
3.6 การลงทะเบียน และของขวัญ 33
(34.74% )
47
(49.47% )
15
(15.79% )
0
(.00% )
0
(.00% )
95
(100%)
4.19
(มาก)
ระดับดีมาก
3.7 รูปแบบการจัดงานโดยรวม 31
(32.63% )
48
(50.53% )
16
(16.84% )
0
(.00% )
0
(.00% )
95
(100%)
4.16
(มาก)
ระดับดีมาก

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

รวมเฉลี่ย 4.10
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
4.2 ข้อเสนอแนะ
  • ควรจัดโปรแกรมและดำเนินรายการตามเวลาที่กำหนด วันนี้เริ่มงานช้ามาก
  • อยากให้จัดทุกปี มีของรางวัลเยอะ
  •  
    ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
    พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666