ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบสอบถามความพึงพอใจและความคาดหวังของคณาจารย์ต่อทึ่มีต่อ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (N=5)

เพศ
ชาย 2 คน 40.00 %
หญิง 3 คน 60.00 %
อายุ
25 - 30 ปี 2 คน 40.00 %
31 - 35 ปี 2 คน 40.00 %
36 - 40 ปี 0 คน 0 %
41 - 45 ปี 1 คน 20.00 %
46 - 50 ปี 0 คน 0 %
51 ปีขึ้นไป 0 คน 0 %
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท 0 คน 0 %
ปริญญาเอก 5 คน 100.00 %
สถานะการทำงาน
ข้าราชการ 0 คน 0 %
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 5 คน 100.00 %
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) 0 คน 0 %
ตำแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ 5 คน 100.00 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 คน 0 %
รองศาสตราจารย์ 0 คน 0 %
ศาสตราจารย์ 0 คน 0 %
ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบัน
น้อยกว่า 5 ปีหรือเท่ากับ 5 ปี 4 คน 80.00 %
6 – 10 ปี 0 คน 0 %
11 – 15 ปี 0 คน 0 %
16 – 20 ปี 1 คน 20.00 %
21 ปีขึ้นไป 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจและความคาดหวังของคณาจารย์ที่มีต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ ระดับความคาดหวัง
จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย (ความหมาย) Emotion จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย (ความหมาย) Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
ด้านการเรียนการสอน
1. การจัดสัดส่วนภาระงานการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับจำนวนคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ 1
(20.00% )
2
(40.00% )
1
(20.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.60
(มาก)
ระดับดีมาก 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
2. การจัดห้องเรียน สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีความเหมาะสม 1
(20.00% )
2
(40.00% )
2
(40.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.80
(มาก)
ระดับดีมาก 0
(.00% )
1
(20.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.20
(ปานกลาง)
ระดับดีปานกลาง
3. การจัดสรรอุปกรณ์ / เครื่องมือในการสอนให้มีความทันสมัยและพร้อมใช้อยู่เสมอ 1
(20.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.20
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
4. ห้องสมุดมีหนังสือและวารสารที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 1
(20.00% )
3
(60.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
5. การสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ / เทคนิค ด้านการสอน การให้คำปรึกษานักศึกษา ฯลฯ จากอาจารย์อาวุโส 2
(40.00% )
3
(60.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.40
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด 0
(.00% )
1
(20.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.20
(ปานกลาง)
ระดับดีปานกลาง
6. สนับสนุนให้คณาจารย์มีการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ หรือตำรา 3
(60.00% )
1
(20.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.40
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด 0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.00
(ปานกลาง)
ระดับดีปานกลาง
ด้านการวิจัย
7. การสนับสนุนทุนวิจัยคณาจารย์รุ่นใหม่ 3
(60.00% )
2
(40.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.60
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
8. เปิดโอกาสให้มีการสร้างผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาได้อย่างอิสระ 2
(40.00% )
3
(60.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.40
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
9. สนับสนุนให้คณาจารย์รุ่นใหม่ได้ร่วมทีมวิจัยกับคณาจารย์อาวุโส 3
(60.00% )
1
(20.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.40
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด 0
(.00% )
1
(20.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.20
(ปานกลาง)
ระดับดีปานกลาง
10. การจัดฝึกอบรม / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากคณาจารย์อาวุโส ในการขอทุนวิจัย การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ การบริหารโครงการวิจัย ฯลฯ 3
(60.00% )
2
(40.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.60
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
11. ห้องปฏิบัติการกลางมีเครื่องมือ / อุปกรณ์และระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 1
(20.00% )
3
(60.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
ด้านการบริการวิชาการ
12. ส่งเสริมคณาจารย์รุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการกับคณาจารย์อาวุโส 3
(60.00% )
1
(20.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.40
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
13. โครงการบริการวิชาการควรเป็นที่พึ่งให้กับชุมชน / สามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้ 1
(20.00% )
3
(60.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
14. โครงการบริการวิชาการควรมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
(20.00% )
3
(60.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
15. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างคณาจารย์กับชุมชน / เกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 2
(40.00% )
2
(40.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.20
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
ด้านอื่นๆ
16. ระบบอาจารย์พี่เลี้ยงประจำภาควิชา เพื่อให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ แก่คณาจารย์รุ่นใหม่ 2
(40.00% )
2
(40.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.20
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด 0
(.00% )
1
(20.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.20
(ปานกลาง)
ระดับดีปานกลาง
17. ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ 3
(60.00% )
1
(20.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.40
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด 0
(.00% )
1
(20.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.20
(ปานกลาง)
ระดับดีปานกลาง
18. เปิดโอกาสให้คณาจารย์รุ่นใหม่ กลาง และรุ่นเยาว์เข้ามามีส่วนร่วมในงานส่วนกลางคณะ อาทิ การจัดการประชุมวิชาการ งานวันเกษตรภาคเหนือ ฯลฯ 3
(60.00% )
2
(40.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.60
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด 0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.00
(ปานกลาง)
ระดับดีปานกลาง
19. การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 2
(40.00% )
2
(40.00% )
0
(.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
20. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการสนับสนุนให้ไปสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ฯลฯ 2
(40.00% )
3
(60.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.40
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด 0
(.00% )
1
(20.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.20
(ปานกลาง)
ระดับดีปานกลาง
21. อัตราเงินเดือน / ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 3
(60.00% )
2
(40.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.60
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด 0
(.00% )
1
(20.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.20
(ปานกลาง)
ระดับดีปานกลาง
22. การจัดสวัสดิการมีความเหมาะสม 1
(20.00% )
3
(60.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
23. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง 1
(20.00% )
3
(60.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
24. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 1
(20.00% )
1
(20.00% )
2
(40.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
25. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานมีความเหมาะสม 1
(20.00% )
3
(60.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
1
(20.00% )
5
(100%)
3.60
(มาก)
ระดับดีมาก 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
26. มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี 1
(20.00% )
3
(60.00% )
1
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก 1
(20.00% )
0
(.00% )
4
(80.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
5
(100%)
3.40
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 4.16
(มาก)
ระดับดีมาก 3.32
(ปานกลาง)
ระดับดีปานกลาง

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านอื่น ๆ
 
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666