กลับหน้าแรก

แบบประเมินผล
โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (เกี่ยวข้าว) ประจำปี 2558
ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการอบรม

เพศ : ชาย หญิง
สังกัดภาควิชา :
ชั้นปีที่ :


ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจของนักศึกษา

รายการ ระดับความพอใจ
1.ก่อนเข้าร่วมโครงการได้รู้ข้อมูลพิธีการลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวเหนือมากน้อยขนาดไหน มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.หลังเข้าร่วมโครงการท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับเพื่อนต่างคณะได้รับทราบ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.ได้รับทราบถึงประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวเหนือ วิถีชีวิตความ เป็นอยู่และขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวมากน้อยเพียงใด มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดครั้งต่อไป)

 
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666