ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลโครงการ
''พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''
วันที่ 30 กันยายน 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=34)

1.1. เพศ
ชาย 10 คน 29.41 %
หญิง 24 คน 70.59 %
1.2. สถานภาพ
ผู้บริหาร 2 คน 5.88 %
คณาจารย์ 2 คน 5.88 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 3 คน 8.82 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 24 คน 70.59 %
บุคลากร (สายบริการ) 3 คน 8.82 %
นักศึกษา 0 คน 0 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 : ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ผู้ร่วมงานได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ 17
(50.00% )
14
(41.18% )
2
(5.88% )
1
(2.94% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.38
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2 ผู้ร่วมงานได้แสดงถึงการธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ความกตัญญูกตเวทิตา 21
(61.76% )
11
(32.35% )
1
(2.94% )
1
(2.94% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.53
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด


ส่วนที่ 3 : ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงาน 10
(29.41% )
19
(55.88% )
5
(14.71% )
0
(.00% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.15
(มาก)
ระดับดีมาก
3.2 การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14
(41.18% )
13
(38.24% )
6
(17.65% )
1
(2.94% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.18
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3 ความเหมาะสมของพิธีการ 20
(58.82% )
10
(29.41% )
4
(11.76% )
0
(.00% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.47
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.4 ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 14
(41.18% )
14
(41.18% )
5
(14.71% )
1
(2.94% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.21
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.5 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงานและอาหาร 12
(35.29% )
15
(44.12% )
4
(11.76% )
1
(2.94% )
2
(5.88% )
34
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก
3.6 ความพึงพอใจรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยรวม 13
(38.24% )
17
(50.00% )
4
(11.76% )
0
(.00% )
0
(.00% )
34
(100%)
4.26
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

รวมเฉลี่ย 4.27
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • เครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมไม่เย็น ไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้
 • ห้องประชุมคนเต็มห้อง อากาศร้อนมาก อึดอัดจนหายใจไม่ออก
 • ห้องร้อน
 • การให้ผู้เกษียณกล่าว น่าจะมีตัวแทนสัก 1-2 คนก็พอ และน่าจะกำหนดเวลาพูดด้วย บางท่านร่ายยาวเกินไป
 • การให้ผู้เกษียณกล่าว น่าจะมีตัวแทนสัก 1-2 คนก็พอ และน่าจะกำหนดเวลาพูดด้วย บางท่านร่ายยาวเกินไป
 • ที่นั่งไม่เพียงพอทำให้ต้องมีคนบางส่วนยืน
 • 4.2 ข้อเสนอแนะ
 • ควรตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
 • เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ห้องประชุมบุญญวาสใหม่ เพราะเครื่องเดิมมีอายุการใช้งานมานานมาก ควรถือเป็นวาระเร่งด่วน
 • ส่วนของการกล่าว ควรให้กระชับขึ้น
 • -ควรเพิ่มเวลาในการจัดงานเพราะมีเวลาน้อยไป ซึ่งอาจจะเนื่องจากมีคนพูดหลายคนทำให้ต้องเสียเวลาตรงจุดนี์ไปมาก หรือ ไม่เช่นนั้นควรเริ่มงานให้เร็วกว่านี้ -อาหารควรจะให้มีหลากหลายมากกว่านี้ -ทำอย่างไรจะจูงใจให้ผู้เข้าร่วมงานอยู่รวมงานมากๆจนกระทั่งงานเลิก(ร่วมงานเลี้ยงด้วย)
 • ชอบ รูปแบบวีดีทัศน์ ที่นำเสนองานและมีบทพูดของผู้เกษีียณ ดีค่ะ
 • เพิ่มแอร์
 • น่าจะลองเปลี่ยนเวลาเป็นช่วงเช้าบ้าง เพราะช่วงบ่าย รู้สึกเป็นเวลารีบเร่งเสียเหลือเกิน
 • น่าจะลองเปลี่ยนเวลาเป็นช่วงเช้าบ้าง เพราะช่วงบ่าย รู้สึกเป็นเวลารีบเร่งเสียเหลือเกิน
 • น่าจะจัดงานที่ใต้อาคารเรียนเดิมหรืออาคารเฉลิมพระเกียรติ
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666