ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้งานระบบเบิกจ่ายงบประมาณและระบบรายงานงบประมาณเงินรายได้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=36)

1.1. เพศ
ชาย 4 คน 11.11 %
หญิง 32 คน 88.89 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 8 คน 22.22 %
31 – 40 ปี 11 คน 30.56 %
41 – 50 ปี 7 คน 19.44 %
51 ปีขึ้นไป 10 คน 27.78 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 0 คน 0 %
คณาจารย์ 0 คน 0 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 0 คน 0 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 36 คน 100.00 %
บุคลากร (สายบริการ) 0 คน 0 %
นักศึกษา 0 คน 0 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจระบบเบิกจ่ายงบประมาณและระบบรายงาน งบประมาณเงินรายได้ Budget Management 11
(30.56% )
24
(66.67% )
1
(2.78% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.28
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2 ระบบเบิกจ่ายงบประมาณและระบบรายงานงบประมาณเงินรายได้ Budget Management ช่วยเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงาน 19
(52.78% )
15
(41.67% )
2
(5.56% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.47
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.38
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 20
(55.56% )
16
(44.44% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.56
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 19
(52.78% )
15
(41.67% )
2
(5.56% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.47
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 22
(61.11% )
14
(38.89% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.61
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.55
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
4.2. วิทยากรที่ท่านสนใจ
4.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
4.4. ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
 • สามารถตรวจสอบการใช้เงินเป็นปัจจุบัน
 • ได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการงบประมาณ
 • ง่ายในการทำหนังสือเบิกจ่ายต่างๆ สามารถทราบถึงงบประมาณที่คงเหลือ
 • สามารถตรวจสอบได้
 • ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • 5.2. การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
 • สามารถนำโปรแกรมมาใช้กับงานเบิกจ่ายงบประมาณ ได้อย่างสะดวกและมีความถูกต้อง ช่วยในการควบคุมภายในได้ด้วย
 • ใช้ในการบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งจะต้องใช้ระบบในการทำงานระยะยาวและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666