ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินผลโครงการ ''ผู้บริหารพบปะบุคลากร และงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2556 ''
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=44)

1.1. เพศ
ชาย 18 คน 40.91 %
หญิง 26 คน 59.09 %
1.2. สถานภาพ
ผู้บริหาร 2 คน 4.55 %
คณาจารย์ 2 คน 4.55 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 2 คน 4.55 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 33 คน 75.00 %
บุคลากร (สายบริการ) 5 คน 11.36 %
นักศึกษา 0 คน  
อื่น ๆ ระบุ 0 คน
 


ส่วนที่ 2 : ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดงาน

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มาก
ที่สุด (5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อย
ที่สุด (1)
รวม
2.1 ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานของคณะฯ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกสายงาน 6
(13.64% )
26
(59.09% )
11
(25.00% )
1
(2.27% )
0
(.00% )
44
(100%)
3.84
(มาก)
ระดับดีมาก
2.2 ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ และความสัมพันธ์ไมตรีอันดี 11
(25.00% )
22
(50.00% )
11
(25.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
44
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก


ส่วนที่ 3 : ประเมินผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วมงาน

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มาก
ที่สุด (5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อย
ที่สุด (1)
รวม
3.1 การประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ และพิธีการ 11
(25.00% )
26
(59.09% )
7
(15.91% )
0
(.00% )
0
(.00% )
44
(100%)
4.09
(มาก)
ระดับดีมาก
3.2 การแสดงบนเวที 10
(22.73% )
24
(54.55% )
9
(20.45% )
1
(2.27% )
0
(.00% )
44
(100%)
3.98
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3 อาหาร และเครื่องดื่ม 10
(22.73% )
22
(50.00% )
9
(20.45% )
3
(6.82% )
0
(.00% )
44
(100%)
3.89
(มาก)
ระดับดีมาก
3.4 สถานที่จัดงาน 10
(22.73% )
24
(54.55% )
9
(20.45% )
0
(.00% )
1
(2.27% )
44
(100%)
3.95
(มาก)
ระดับดีมาก
3.5 โสตทัศนูปกรณ์ 11
(25.00% )
17
(38.64% )
16
(36.36% )
0
(.00% )
0
(.00% )
44
(100%)
3.89
(มาก)
ระดับดีมาก
3.6 การลงทะเบียน และของขวัญ 10
(22.73% )
21
(47.73% )
9
(20.45% )
4
(9.09% )
0
(.00% )
44
(100%)
3.84
(มาก)
ระดับดีมาก
3.7 รูปแบบการจัดงานโดยรวม 11
(25.00% )
21
(47.73% )
11
(25.00% )
1
(2.27% )
0
(.00% )
44
(100%)
3.95
(มาก)
ระดับดีมาก

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

รวมเฉลี่ย 3.94
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • -
 • ควรให้ผู้บริหารได้ตักอาหารพร้อมกัน
 • ไม่มี
 • เวทีควรให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมปีใหม่ เช่น ร้องเพลงหรือการแสดงต่่างๆ มากกว่าเอาคนแก่มาเล่นดนตรีสากล เพราะดูห่างไกลจากคนงานของคณะฯ เหมือนการแบ่งชนชั้น มากกว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ควรละลายพฤติกรรมของคนในคณะฯ ให้เป็นบรรยากาศของคนร่วมงานมากกว่าการเอาใจผู้บริหารหรืออาจารย์ที่ปฏิบัติกันอยู่ คณะจะได้พัฒนาได้ดีกว่านี้ถ้าทุกคนให้เกียรติกันในทุกระดับไม่่ว่าจะคนงาน บุคลากรหรือาจารย์ ก็มีศักด์ิศรีเหมือนกันและเท่ากัน ลด ละ เลิกระบบเอาใจศักดินากันได้แล้ว
 • -
 • 1.ผู้ร่วมงานจำนวนมากไม่มีที่นั่ง
 • 4.2 ข้อเสนอแนะ
 • -
 • ควรเพิ่มกิจกรรมบนเวทีให้มีความหลากหลายมากกว่านี้ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนรวมมากกว่านี้
 • ไม่ควรแบ่งแยกชนชั้น
 • จัดกระชับดีแล้ว
 • -
 • ควรจัดเตรียมโต๊ะและเก้าอี้ให้เพียงพอกับจำนวนผู้ร่วมงาน
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666