ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

สายงานของผู้กรอกแบบสอบถาม

ลำดับสายงานจำนวน (คน)จำนวน (%)
1สายอาจารย์2312.99 %
2สายสนับสนุน9251.98 %
3นักศึกษา137.34 %
4ศิษย์เก่า42.26 %
5อื่น ๆ
 • พนักงานทั่วไป
 • พนักงานทั่วไป
 • พนักงานทั่วไป
 • พนักงานทั่วไป
 • นักศึกษาฝึกงาน
 • 4525.42 %
  รวม177100 %


  1. ระดับความพึงพอใจในนำองค์กรและการบริหารงานของผู้บริหารระดับคณะฯ

  รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
  1. คณบดี (รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช)62
  (36.69%)
  75
  (44.38%)
  29
  (17.16%)
  1
  (.59%)
  2
  (1.18%)
  169
  (100.00%)
  84.15
  (มาก)
  2.รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา (รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ )64
  (39.02%)
  75
  (45.73%)
  22
  (13.41%)
  1
  (.61%)
  2
  (1.22%)
  164
  (100.00%)
  134.21
  (มากที่สุด)
  3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (ศ.ดร. สัญชัย จตุรสิทธา)56
  (33.73%)
  82
  (49.40%)
  25
  (15.06%)
  2
  (1.20%)
  1
  (.60%)
  166
  (100.00%)
  114.14
  (มาก)
  4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา (ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม)51
  (32.90%)
  75
  (48.39%)
  27
  (17.42%)
  1
  (.65%)
  1
  (.65%)
  155
  (100.00%)
  224.12
  (มาก)
  5. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจการพิเศษ (รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช)42
  (26.75%)
  82
  (52.23%)
  31
  (19.75%)
  1
  (.64%)
  1
  (.64%)
  157
  (100.00%)
  204.04
  (มาก)
  6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ (อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ)42
  (26.58%)
  81
  (51.27%)
  31
  (19.62%)
  3
  (1.90%)
  1
  (.63%)
  158
  (100.00%)
  194.01
  (มาก)
  7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ)42
  (26.75%)
  74
  (47.13%)
  38
  (24.20%)
  3
  (1.91%)
  0
  (.00%)
  157
  (100.00%)
  203.99
  (มาก)
  8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ (ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต)42
  (27.27%)
  79
  (51.30%)
  26
  (16.88%)
  6
  (3.90%)
  1
  (.65%)
  154
  (100.00%)
  234.01
  (มาก)
  9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และวิชาการ (อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี )50
  (31.45%)
  73
  (45.91%)
  32
  (20.13%)
  2
  (1.26%)
  2
  (1.26%)
  159
  (100.00%)
  184.05
  (มาก)
  10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ )53
  (34.64%)
  68
  (44.44%)
  27
  (17.65%)
  4
  (2.61%)
  1
  (.65%)
  153
  (100.00%)
  244.10
  (มาก)
  11. เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ( นางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา )43
  (26.54%)
  80
  (49.38%)
  30
  (18.52%)
  4
  (2.47%)
  5
  (3.09%)
  162
  (100.00%)
  153.94
  (มาก)
  12. ผลงานของคณะผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และเลขานุการคณะ) โดยภาพรวม49
  (29.17%)
  86
  (51.19%)
  29
  (17.26%)
  1
  (.60%)
  3
  (1.79%)
  168
  (100.00%)
  94.05
  (มาก)
  ค่าเฉลี่ยรวม 4.07
  (มาก)
  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
 • มีการจัด km แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารคณะกับบุคคลากร มากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี
 • ขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารงาน การเข้าถึงคนทำงานภาคปฏิบัติร่วมคิดร่วมสร้าง
 • ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 1.00–1.79  2. ระดับความพึงพอใจในนำองค์กรและการบริหารงานของผู้บริหารระดับภาควิชา ศูนย์วิจัยและสำนักงานคณะฯ

  2.1. ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

  รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
  1. การนำองค์กรและบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่1
  (14.29%)
  5
  (71.43%)
  1
  (14.29%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  7
  (100.00%)
  14.00
  (มาก)
  2. บรรยากาศการทำงานภายในหน่วยงานของท่าน1
  (14.29%)
  4
  (57.14%)
  2
  (28.57%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  7
  (100.00%)
  13.86
  (มาก)
  ค่าเฉลี่ยรวม 3.93
  (มาก)

  ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 1.00–1.79

  2.3. ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

  รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
  1. การนำองค์กรและบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่6
  (21.43%)
  16
  (57.14%)
  6
  (21.43%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  28
  (100.00%)
  24.00
  (มาก)
  2. บรรยากาศการทำงานภายในหน่วยงานของท่าน5
  (17.86%)
  18
  (64.29%)
  5
  (17.86%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  28
  (100.00%)
  24.00
  (มาก)
  ค่าเฉลี่ยรวม 4.00
  (มาก)

  ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 1.00–1.79

  2.3. ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

  รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
  1. การนำองค์กรและบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่7
  (53.85%)
  5
  (38.46%)
  1
  (7.69%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  13
  (100.00%)
  14.46
  (มากที่สุด)
  2. บรรยากาศการทำงานภายในหน่วยงานของท่าน6
  (50.00%)
  5
  (41.67%)
  1
  (8.33%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  12
  (100.00%)
  24.42
  (มากที่สุด)
  ค่าเฉลี่ยรวม 4.44
  (มากที่สุด)

  ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 1.00–1.79

  2.3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

  รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
  1. การนำองค์กรและบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่2
  (22.22%)
  6
  (66.67%)
  1
  (11.11%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  9
  (100.00%)
  04.11
  (มาก)
  2. บรรยากาศการทำงานภายในหน่วยงานของท่าน1
  (11.11%)
  5
  (55.56%)
  3
  (33.33%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  9
  (100.00%)
  03.78
  (มาก)
  ค่าเฉลี่ยรวม 3.94
  (มาก)

  ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 1.00–1.79

  2.3. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

  รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
  1. การนำองค์กรและบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่4
  (40.00%)
  6
  (60.00%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  10
  (100.00%)
  14.40
  (มากที่สุด)
  2. บรรยากาศการทำงานภายในหน่วยงานของท่าน4
  (40.00%)
  6
  (60.00%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  10
  (100.00%)
  14.40
  (มากที่สุด)
  ค่าเฉลี่ยรวม 4.40
  (มากที่สุด)

  ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 1.00–1.79

  2.3. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

  รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
  1. การนำองค์กรและบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่1
  (20.00%)
  4
  (80.00%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  5
  (100.00%)
  04.20
  (มากที่สุด)
  2. บรรยากาศการทำงานภายในหน่วยงานของท่าน2
  (40.00%)
  1
  (20.00%)
  2
  (40.00%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  5
  (100.00%)
  04.00
  (มาก)
  ค่าเฉลี่ยรวม 4.10
  (มาก)

  ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 1.00–1.79

  2.3. ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

  รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
  1. การนำองค์กรและบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่1
  (20.00%)
  3
  (60.00%)
  1
  (20.00%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  5
  (100.00%)
  04.00
  (มาก)
  2. บรรยากาศการทำงานภายในหน่วยงานของท่าน1
  (20.00%)
  2
  (40.00%)
  2
  (40.00%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  5
  (100.00%)
  03.80
  (มาก)
  ค่าเฉลี่ยรวม 3.90
  (มาก)

  ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 1.00–1.79

  2.3. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
  1. การนำองค์กรและบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่6
  (33.33%)
  9
  (50.00%)
  3
  (16.67%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  18
  (100.00%)
  04.17
  (มาก)
  2. บรรยากาศการทำงานภายในหน่วยงานของท่าน4
  (25.00%)
  9
  (56.25%)
  3
  (18.75%)
  0
  (.00%)
  0
  (.00%)
  16
  (100.00%)
  24.06
  (มาก)
  ค่าเฉลี่ยรวม 4.11
  (มาก)
  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
 • ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานศูนย์วิจัยแม่เหียะมีความเป็นกลางของการทำงานของบุคลากรให้เท่าเทียมกัน และวัดการทำงานของคนงานให้เข้ากับภารกิจที่ทำอยู่
 • ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 1.00–1.79

  2.3. สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์

  รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
  1. การนำองค์กรและบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่14
  (41.18%)
  13
  (38.24%)
  3
  (8.82%)
  2
  (5.88%)
  2
  (5.88%)
  34
  (100.00%)
  04.03
  (มาก)
  2. บรรยากาศการทำงานภายในหน่วยงานของท่าน15
  (44.12%)
  11
  (32.35%)
  4
  (11.76%)
  2
  (5.88%)
  2
  (5.88%)
  34
  (100.00%)
  04.03
  (มาก)
  ค่าเฉลี่ยรวม 4.03
  (มาก)
  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
 • มีกิจกรรมพัฒนา+ส่งเสริมความสามัคคี ร่วมใจในการทำงาน+สร้างขวัญกำลังใจ e.g. การทัศนศึกษา/ดูงานนอกสถานที่ การจัด km ในหน่วยงาน ฯลฯ
 • ไม่ใช้ความรู้สึกอคติมาตัดสินการปฏิบัติงาน
 • ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 1.00–1.79

  2.3. อื่น ๆ

  รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
  1. การนำองค์กรและบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่9
  (28.13%)
  16
  (50.00%)
  3
  (9.38%)
  1
  (3.13%)
  3
  (9.38%)
  32
  (100.00%)
  113.84
  (มาก)
  2. บรรยากาศการทำงานภายในหน่วยงานของท่าน7
  (22.58%)
  15
  (48.39%)
  8
  (25.81%)
  1
  (3.23%)
  0
  (.00%)
  31
  (100.00%)
  123.90
  (มาก)
  ค่าเฉลี่ยรวม 3.87
  (มาก)

  ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 1.00–1.79  3. ระดับความพึงพอใจในสภาพการทำงานและการให้บริการของคณะฯ

  รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ไม่มีข้อมูล
  1. การมีส่วนร่วมดำเนินงานในกิจกรรมของคณะฯ32
  (19.75%)
  92
  (56.79%)
  36
  (22.22%)
  2
  (1.23%)
  0
  (.00%)
  162
  (100.00%)
  153.95
  (มาก)
  2. กระบวนการติดต่อสื่อสารภายในคณะฯ21
  (12.96%)
  90
  (55.56%)
  48
  (29.63%)
  3
  (1.85%)
  0
  (.00%)
  162
  (100.00%)
  153.80
  (มาก)
  3. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน18
  (11.11%)
  78
  (48.15%)
  50
  (30.86%)
  13
  (8.02%)
  3
  (1.85%)
  162
  (100.00%)
  153.59
  (มาก)
  4. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พึงได้รับ21
  (12.96%)
  68
  (41.98%)
  61
  (37.65%)
  10
  (6.17%)
  2
  (1.23%)
  162
  (100.00%)
  153.59
  (มาก)
  5. เครื่องมือ และวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน19
  (11.95%)
  74
  (46.54%)
  61
  (38.36%)
  5
  (3.14%)
  0
  (.00%)
  159
  (100.00%)
  183.67
  (มาก)
  6. ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่าง ๆ        
    6.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ22
  (13.84%)
  84
  (52.83%)
  50
  (31.45%)
  3
  (1.89%)
  0
  (.00%)
  159
  (100.00%)
  183.79
  (มาก)
    6.2 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความสะอาด ในสถานที่ทำงาน27
  (16.88%)
  81
  (50.63%)
  48
  (30.00%)
  4
  (2.50%)
  0
  (.00%)
  160
  (100.00%)
  173.82
  (มาก)
    6.3 สถานที่จอดรถ26
  (16.56%)
  67
  (42.68%)
  55
  (35.03%)
  9
  (5.73%)
  0
  (.00%)
  157
  (100.00%)
  203.70
  (มาก)
    6.4 ร้านอาหาร12
  (7.74%)
  39
  (25.16%)
  80
  (51.61%)
  17
  (10.97%)
  7
  (4.52%)
  155
  (100.00%)
  223.21
  (ปานกลาง)
    6.5 ห้องน้ำ20
  (12.58%)
  60
  (37.74%)
  63
  (39.62%)
  14
  (8.81%)
  2
  (1.26%)
  159
  (100.00%)
  183.52
  (มาก)
    6.6 ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์)23
  (14.65%)
  78
  (49.68%)
  48
  (30.57%)
  8
  (5.10%)
  0
  (.00%)
  157
  (100.00%)
  203.74
  (มาก)
    6.7 การบริการยานพาหนะ16
  (10.26%)
  67
  (42.95%)
  65
  (41.67%)
  7
  (4.49%)
  1
  (.64%)
  156
  (100.00%)
  213.58
  (มาก)
    6.8 ระบบการรักษาความปลอดภัย10
  (6.49%)
  69
  (44.81%)
  57
  (37.01%)
  17
  (11.04%)
  1
  (.65%)
  154
  (100.00%)
  233.45
  (มาก)
  7. ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานส่วนกลาง        
    7.1 หน่วยสารบรรณ26
  (16.46%)
  92
  (58.23%)
  38
  (24.05%)
  0
  (.00%)
  2
  (1.27%)
  158
  (100.00%)
  193.89
  (มาก)
    7.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่31
  (19.50%)
  93
  (58.49%)
  31
  (19.50%)
  2
  (1.26%)
  2
  (1.26%)
  159
  (100.00%)
  183.94
  (มาก)
    7.3 หน่วยพิมพ์และผลิตเอกสาร26
  (16.77%)
  78
  (50.32%)
  48
  (30.97%)
  2
  (1.29%)
  1
  (.65%)
  155
  (100.00%)
  223.81
  (มาก)
    7.4 หน่วยการเงินและบัญชี28
  (18.18%)
  86
  (55.84%)
  35
  (22.73%)
  4
  (2.60%)
  1
  (.65%)
  154
  (100.00%)
  233.88
  (มาก)
    7.5 หน่วยพัสดุ25
  (16.56%)
  81
  (53.64%)
  43
  (28.48%)
  2
  (1.32%)
  0
  (.00%)
  151
  (100.00%)
  263.85
  (มาก)
    7.6 หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน27
  (18.37%)
  75
  (51.02%)
  43
  (29.25%)
  2
  (1.36%)
  0
  (.00%)
  147
  (100.00%)
  303.86
  (มาก)
    7.7 หน่วยประกันคุณภาพนักศึกษา29
  (19.21%)
  81
  (53.64%)
  36
  (23.84%)
  4
  (2.65%)
  1
  (.66%)
  151
  (100.00%)
  263.88
  (มาก)
    7.8 หน่วยบริการการศึกษา31
  (20.39%)
  80
  (52.63%)
  40
  (26.32%)
  1
  (.66%)
  0
  (.00%)
  152
  (100.00%)
  253.93
  (มาก)
    7.9 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา28
  (18.54%)
  82
  (54.30%)
  39
  (25.83%)
  2
  (1.32%)
  0
  (.00%)
  151
  (100.00%)
  263.90
  (มาก)
    7.10 หน่วยวิทยบริการ27
  (17.76%)
  82
  (53.95%)
  40
  (26.32%)
  3
  (1.97%)
  0
  (.00%)
  152
  (100.00%)
  253.88
  (มาก)
    7.11 หน่วยบริหารงานวิจัย และวารสารเกษตร32
  (20.92%)
  86
  (56.21%)
  32
  (20.92%)
  2
  (1.31%)
  1
  (.65%)
  153
  (100.00%)
  243.95
  (มาก)
    7.12 หน่วยวิเทศสัมพันธ์27
  (18.12%)
  92
  (61.74%)
  29
  (19.46%)
  1
  (.67%)
  0
  (.00%)
  149
  (100.00%)
  283.97
  (มาก)
    7.13 หน่วยประชาสัมพันธ์35
  (22.58%)
  84
  (54.19%)
  35
  (22.58%)
  1
  (.65%)
  0
  (.00%)
  155
  (100.00%)
  223.99
  (มาก)
    7.14 ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์30
  (19.74%)
  84
  (55.26%)
  34
  (22.37%)
  4
  (2.63%)
  0
  (.00%)
  152
  (100.00%)
  253.92
  (มาก)
    7.15 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร33
  (21.15%)
  88
  (56.41%)
  33
  (21.15%)
  1
  (.64%)
  1
  (.64%)
  156
  (100.00%)
  213.97
  (มาก)
  ค่าเฉลี่ยรวม 3.79
  (มาก)
  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
 • อุปกรณ์บางอย่างไม่เอื้อต่อการทำงาน ควรเพิ่มตัวเลือกร้านอาหารให้มากขึ้ัน ทิชชู่ไม่พอต่อการใช้ น้ำไม่ไหลในบางครั้ง หน่วยพิมพ์และผลิตเอกสาร ควรให้ความสุภาพในการบริการมากขึ้น
 • ระบบสาธรณูปโภค โดยเฉพาะ นำปะปา มักจะไม่ไหลในช่วง summer
 • ขออนุเคราะห์ การมองหน้า ความใกล้ชิด ให้คะแนน (เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง) ทุกคนทำงานเหมือนกัน แต่ผู้บริหารพิจารณาแตกต่างกัน
 • ขอยานพาหนะ สำหรับ เสาร์-อาทิตย์ ใช้ในหลักสูตรภาคพิเศษฯ
 • การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรพิจารณาบนพื้นฐานของความดี ขยัน และผลงานสำเร็จลุล่วง และควรจะให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ไม่ใช่พิจารณาตามความสนิทใกล้ชิด
 • ขอยานพาหนะวันเสาร์-อาทิตย์ (สำหรับหลักสูตรภาคพิเศษ) ขอร้านอาหารเพิ่ม ให้มีอาหารหลากหลายแปลกใหม่ ขอแอโรบิค
 • ทุกหน่วยควรมีการพูดคุยกันให้มากขึ้น
 • ระดับมากที่สุด = 4.20–5.00 , ระดับมาก = 3.40–4.19 , ระดับปานกลาง = 2.60–3.39 , ระดับน้อย = 1.80–2.59 , ระดับน้อยที่สุด = 1.00–1.79

   
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666