กรอกข้อมูล | กลับหน้าแรก

แบบประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ''การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการทำงานที่สร้างสรรค์ ''
วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=45)

1.1. เพศ
ชาย 11 คน 24.44 %
หญิง 34 คน 75.56 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 13 คน 28.89 %
31 – 40 ปี 10 คน 22.22 %
41 – 50 ปี 12 คน 26.67 %
51 ปีขึ้นไป 10 คน 22.22 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 0 คน 0 %
คณาจารย์ 2 คน 4.44 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 1 คน 2.22 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 39 คน 86.67 %
บุคลากร (สายบริการ) 3 คน 6.67 %
นักศึกษา 0 คน 0 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 ผู้เช้าร่วมโครงการมีความเข้าใจการเรียนรู้ธรรมชาติของการสื่อสารในการทำงาน หลักการสำคัญและฝึกทักษะ ในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 21
(46.67% )
20
(44.44% )
4
(8.89% )
0
(.00% )
0
(.00% )
45
(100%)
4.38
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบการสื่อสารภายในองค์กร 22
(48.89% )
20
(44.44% )
3
(6.67% )
0
(.00% )
0
(.00% )
45
(100%)
4.42
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.40
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 36
(80.00% )
9
(20.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
45
(100%)
4.80
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 32
(71.11% )
13
(28.89% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
45
(100%)
4.71
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 37
(82.22% )
8
(17.78% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
45
(100%)
4.82
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.78
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • -
 • ความสามัคคีในองค์กร
 • -
 • -
 • -
 • หัวข้อการสื่อสารแต่มีกิจกรรมอีกรูปแบบ
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • การทำงานเป็นทีม
 • -
 • -
 • -
 • อะไรก็ได้ที่จัดแล้วทำให้บุคลากรเกิดความสามัคคีในการทำงาน
 • อาจมีภาคต่อ ติดตามผลหลังการอบรมคราวนี้ โดยอาจมีหัวข้อที่เป็นกลางสำหรับคนที่ไม่ได้ร่วมในคราวนี้
 • อยากได้โครงการดีๆ แบบนี้อีก
 • การหัวเราะ : เพื่อสุขภาพ
 • การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (อย่างต่อเนื่อง)
 • 4.2. วิทยากรที่ท่านสนใจ
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • อ.ณฐวัฒน์ ล่องทอง
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • วิทยากรที่มีกิจกรรมกลุ่มเพื่อละลายพฤติกรรม
 • -
 • -
 • -
 • อ.ณฐวัฒน์ และทีมงาน (ทั้งหมด)
 • จำไม่ได้ แต่สามารถดูได้ทางอินเตอร์เน็ต
 • 4.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • หัวเราะทำให้คนมีความสุข และมีพลังในการทำงาน ขจัดบรรยากาศน่าเบื่อ
 • ผู้เข้าร่วมงานติดภารกิจในช่างบ่าย ทำให้กิจกรรมที่ได้รับขาดความต่อเนื่อง
 • 4.4. ข้อเสนอแนะ
 • -
 • รสชาติอาหารควรไม่เผ็ดเกินไป 3 เมนู (เผ็ดมาก)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ขอให้มีโครงการดี ๆ จัดอีกนะ
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ควรจัดต่อไป
 • ควรจัดเป็นประจำทุกปี
 • ควรจัดอบรมแบบนี้ตลอดไป
 • ฝึกอบรมให้เกิดการผ่อนคลายในการทำงาน หัวข้อเบา ๆ แต่มีสาระ
 • กิจกรรมดีเช่นนี้ ควรสนับสนุนให้กิดขึ้นต่อไป
 • ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

  5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
 • ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
 • -
 • จะได้รู้ถึงเรื่องการสื่อสารที่ดี
 • -
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสัมพันธ์อันดีในองค์กร รู้จักคนใหม่เพิ่มขึ้น
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ได้รับทราบทักษะในการพัฒนาการสื่อสาร
 • ได้ทัศนคติที่ดีในการที่ใช้ติดต่อสื่อสาร
 • ได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
 • การสร้างสัมพันธภาพระหว่างการสื่อสาร
 • สัมพันธภาพในองค์กรดีขึ้น
 • มีแนวทางในการติดต่อสื่อสารที่ดี
 • -
 • ประกอบ ja
 • ประกอบ ja
 • การใช้สติในการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับฟังเข้าใจ
 • มาก
 • ปรับใช้ในการทำงาน สื่อสารกับบุคคลต่างตำแหน่งต่างระดับ
 • มิตรภาพและความสามัคคี
 • สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • ได้เข้าใจ และมองเขามองเราได้ดีขึ้น
 • ได้นำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการทำงาน
 • การเปิดพื้นที่สามารณะที่มีอย่ในใจได้มากขึ้น
 • ได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น
 • 5.2. การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
 • สามารถไปประยุกต์ใช้กับงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • -
 • จะได้สื่อสารอย่างมีขั้นตอน และชัดเจน
 • -
 • การสื่อสารอย่างมีขั้นตอนและชัดเจน
 • คิดดีต่อผู้ร่วมงาน
 • -
 • -
 • ได้มาก
 • -
 • -
 • -
 • -
 • สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
 • กล้าที่จะพูดมากขึ้น
 • -
 • การสื่อสารกับบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
 • การนำไปใช้ในหน่วยงานเพื่อการสื่อสารในองค์กรที่ดี
 • นำไปใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
 • -
 • นำไปใช้สื่อสาร กับผู้ร่วมงานให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น
 • มาก
 • การสื่อสารจะเป็นเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น
 • จะทำให้บรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้น
 • มีประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน และการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจสมานสามัคคี
 • ใช้ในการสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ
 • การสื่อสารที่สร้างสรรค์ จะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีในหน่วยงาน
 • รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น มีการวางตัวที่ดีขึ้น สื่อสารได้ดีและถูกต้อง
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666