กรอกข้อมูล | กลับหน้าแรก

แบบประเมินโครงการ ''การพัฒนาบุคลากรโดยระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติในการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ''
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=18)

1.1. เพศ
ชาย 4 คน 22.22 %
หญิง 14 คน 77.78 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 คน 0 %
21 – 30 ปี 3 คน 16.67 %
31 – 40 ปี 4 คน 22.22 %
41 – 50 ปี 5 คน 27.78 %
51 ปีขึ้นไป 6 คน 33.33 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 1 คน 5.56 %
คณาจารย์ 14 คน 77.78 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 1 คน 5.56 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 1 คน 5.56 %
บุคลากร (สายบริการ) 1 คน 5.56 %
นักศึกษา 0 คน 0 %
อื่น ๆ 0 คน 0 %


ส่วนที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
2.1 นำวัตถุประสงค์ของโครงการมาเป็นหัวข้อในการ 12
(66.67% )
6
(33.33% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
18
(100%)
4.67
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2 ประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 12
(66.67% )
5
(27.78% )
1
(5.56% )
0
(.00% )
0
(.00% )
18
(100%)
4.61
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.64
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 13
(72.22% )
5
(27.78% )
0
(.00% )
0
(.00% )
0
(.00% )
18
(100%)
4.72
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 12
(66.67% )
5
(27.78% )
1
(5.56% )
0
(.00% )
0
(.00% )
18
(100%)
4.61
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 12
(66.67% )
5
(27.78% )
1
(5.56% )
0
(.00% )
0
(.00% )
18
(100%)
4.61
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.65
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • -
 • การสร้างทีมวิจัย/การสร้างทีมงาน
 • -
 • -
 • -
 • เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างไรให้มีความสุข
 • -
 • -
 • -
 • มุมมองเรื่องการเกษตรในอนาคต
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ประสบการณ์การทำงานและการใช้ชีวิตให้มีความสุข สำเร็จ
 • -
 • -
 • 4.2. วิทยากรที่ท่านสนใจ
 • -
 • อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์, ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงษ์
 • -
 • -
 • -
 • รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์, ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
 • -
 • -
 • 4.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • -
 • ไม่มี
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 4.4. ข้อเสนอแนะ
 • -
 • ควรพิจารณาเพิ่มความหลากหลายของวิทยากรและขยายเวลา
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

  5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ด้านงานวิจัย การสอน การทำงานร่วมกับอาจารย์ผู้ใหญ่
 • -
 • ได้แนวคิดในการทำงาน
 • -
 • ได้ข้อคิด และกำลังใจในการทำงานและการร่วมงานกับผู้อื่น
 • มีทัศนคติ มุมมองในการสอนและการวิจัยที่ดีขึ้น
 • มีกำลังใจและได้แนวคิดในการทำงานงานสอนมากขึ้น
 • -
 • ได้เรียนรู้เทคนิค-การทำงานปลีกย่อยจากประสบการมีจริง เห็นด้วยอย่างมากกับวิทยากรว่า หลักการหลายอย่างเรียนรู้จากที่อื่นได้ แต่การถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงน่าสนใจ บางอย่างเป็นเรื่องที่มองผ่าน น่าสนใจ
 • ได้ข้อคิดในการสอนและทำงาน
 • -
 • ได้ข้อคิดเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และใช้ในการดำเนินชีวิต
 • 5.2. การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • นำแนวทางในการทำงานที่ได้ไปใช้ในการทำงาน
 • -
 • -
 • -
 • แก้ไขปัญหา สำหรับบางอย่างในงานวิจัยและงานสอน
 • -
 • หลายอย่างช่วยปรับมุมมอง สิ่งที่มองข้ามไปให้นำกลับมาใช้, การไขว่รู้ค้นหานำมาปรับสิ่งใดควรทำ ทำอย่างไร อะไรไม่ควร ฯลฯ
 • พัฒนางานและนักศึกษา
 • -
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666