กรอกข้อมูล | ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินโครงการ ''การพัฒนาบุคลากรโดยระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติในการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ''
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 : สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ : ชาย หญิง
อายุ :
สถานภาพ : /


ส่วนที่ 2 : ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

รายการ ระดับผลสัมฤทธิ์
2.1 นำวัตถุประสงค์ของโครงการมาเป็นหัวข้อในการ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.2 ประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 3 : ประเมินผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ

รายการ ระดับความพอใจ
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  


ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1 หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป :
4.2 วิทยากรที่ท่านสนใจ :
4.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข :
4.4 ข้อเสนอแนะ :


ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

5.1 ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ :
5.2 การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน :
 
 
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666